Mediacja

Poland

Content provided by:
Poland

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Poland

Mediation


*mandatory input

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organem właściwym do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w drodze mediacji jest, na podstawie art. 183(13) Kodeks postępowania cywilnego:

- w przypadku mediacji ze skierowania sądu - sąd rozpoznający sprawę,

- w przypadku mediacji pozasądowej (umownej) - sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, tj. określonej w art. 28-30 oraz 38-42 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to sąd miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika lub np. miejsca położenia nieruchomości. W stosunkach między rodzicami a dziećmi jest to sąd miejsca zamieszkania wierzyciela.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.