Bevisupptagning (omarbetning)

Hungary

Content provided by:
Hungary

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Taking evidence


*mandatory input

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Notarier (vad gäller arv och betalningsförelägganden) och förmyndarskapsmyndigheten (förfaranden avseende föräldraansvar).

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Den domstol som är behörig att bevilja rättshjälp vid bevisupptagning är distriktsdomstolen (i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Buda [Budai Központi Kerületi Bíróság]) i vars domkrets

a) den person som ska höras har sin hemvist eller varaktiga vistelseort i Ungern,

b) synföremålet finns, eller

c) det är mest praktiskt att genomföra bevisupptagningen, särskilt om flera av de personer som ska höras har sin hemvist eller varaktiga vistelseort där och/eller om flera synföremål omfattas av flera domstolars behörighet.

Artikel 4 - Centralt organ

Det centrala organ som avses i artikel 4.1 är justitieministeriet:

Igazságügyi Minisztérium (justitieministeriet)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (avdelningen för internationell privaträtt)

Adress: Nádor utca 22, HU-1051 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Ungerska, engelska och tyska godtas.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas till domstolen per post, fax eller e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Det centrala organ som avses i artikel 4.3 och artikel 19 är justitieministeriet:

Igazságügyi Minisztérium (justitieministeriet)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (avdelningen för internationell privaträtt)

Adress: Nádor utca 22, HU-1051 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ungern har inga sådana överenskommelser med andra medlemsstater.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.