Bevisupptagning (omarbetning)

Portugal

Content provided by:
Portugal

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Portugal

Taking evidence


*mandatory input

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Ej tillämpligt.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

-

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Generaldirektoratet för rättskipning har hela Portugal som ansvarsområde.

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Portugisiska och spanska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar och andra meddelanden kan tas emot via

  • post,
  • fax,
  • elektronisk överföring.

I brådskande fall går det även bra att använda

  • telegram,
  • telefon (åtföljt av en skriftlig handling),
  • andra analoga kommunikationsmedel.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om rättsligt samarbete i straff- och civilrättsliga frågor. Se även meddelande nr 274/98 och förteckning nr 73/2000 i detta sammanhang.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 02/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.