Õigusteave

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


1. Vastutuse välistamine

2. Isikuandmete kaitse

3. Isikuandmete kaitse eeskirjad

4. Autoriõiguse märge


1. Vastutuse välistamine

Üldkaalutlused

Sellel veebisaidil on avaldatud autorite isiklikud seisukohad ja need ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni vaateid. Veebisaiti haldab Euroopa Komisjon, kuid vastutus selle sisu eest on jagatud komisjoni ja üksikute liikmesriikide vahel.

Euroopa Komisjon haldab seda veebisaiti, et parandada juurdepääsu piiriülesele õigusemõistmisele ning üldsuse juurdepääsu komisjoni algatusi ja Euroopa Liidu poliitikat üldiselt käsitlevale teabele. Me püüame hoida seda teavet ajakohase ja täpsena. Kui meie tähelepanu juhitakse vigadele, püüame need parandada.

Kõiki interaktiivseid (elektroonilisi) teenuseid osutatakse „nagu on“- ja „võimaluste piires“-põhimõtete alusel. Euroopa Komisjon ja osalevad andmete/teenuste pakkujad loobuvad igasugusest otsesest ja kaudsest vastutusest. Eelkõige ei saa me tagada andmete ajakohasust ja õigsust või teenuste katkestusteta toimimist või linkidega seotud väliste saitide kättesaadavust.

Teatavate funktsioonide jaoks kasutatakse Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis veebisaidi GeoNames Lingil klikates avaneb uus akenandmeid CC BYLingil klikates avaneb uus aken3.0 litsentsi alusel. Andmeid ei muudeta.

Komisjon ei võta endale vastutust seoses mis tahes kahjuga, mida on põhjustanud andmelaostus, andmete kaotsiminek või mis tahes muud liiki kahjulik mõju, mille on tinginud süsteemi tahtlik või tahtmatu kasutamine. Vastutuse välistamise klausli eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust vastuolus kohaldatavas siseriiklikus õiguses sätestatud mis tahes nõuetega ega välistada vastutust nendel juhtudel, kui asjaomase õiguse alusel vastutust välistada ei saa. Kohaldatakse Belgia õigust ja vaidluse korral on pädevad Belgia kohtud.

Euroopa Komisjon võib vastutuse välistamise klausli ja allpool esitatud tingimused läbi vaadata igal ajal ilma sellest eelnevalt teavitamata ning alati tuleks lähtuda teksti viimasest versioonist, nagu see on avaldatud veebisaidil.

1.2 Sisuliste lehekülgedega seotud aspektid

Sisuleheküljed jagunevad Euroopat käsitlevateks lehekülgedeks ja liikmesriikide lehekülgedeks, mille sisu ja linkide eest vastutab iga asjaomane ELi liikmesriik (oma vastavate ametiasutuste kaudu). Käesolev teave:

 • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isiku või üksusega seotud asjaolusid;
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
 • on mõnikord linkide abil seotud väliste veebisaitidega, mille üle puudub komisjoni talitustel kontroll ning mille eest ei võta komisjon mingit vastutust;
 • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (nõustamiseks pöörduge vastava ala asjatundja poole).

Mis tahes sisulehekülgedel sisalduvat viidet meessoost isikule käsitatakse samuti viitena naissoost isikule ja vastupidi, välja arvatud juhul, kui konteksti põhjal saab selgelt järeldada teisiti.

Mõned sisuleheküljed on masintõlgitud. Masintõlget kasutatakse ajutise lahendusena ja üksnes konteksti edasiandmise eesmärgil. Nende lehekülgede omanikud ei võta vastutust masintõlgitud tekstide kvaliteedi eest.

Pange tähele, et pole võimalik tagada, et veebisaidil avaldatud dokument vastab täpselt ametlikult vastu võetud tekstile. Õiguslikult siduvad on ainult need Euroopa Liidu õigusaktid, mis on avaldatud enne 1. juulit 2013 Euroopa Liidu Teataja paberväljaandes ja pärast 1. juulit 2013 selle elektroonilises versioonis. Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkinud katkestusi. Samas võivad mõned andmed meie veebileheküljel olla loodud või struktureeritud failides või formaatides, mis ei ole veatud ning seetõttu ei ole võimalik tagada katkestuste või muude samalaadsete probleemide puudumist.

1.3 interaktiivsete teenustega seotud aspektid

Kõigi interaktiivsete teenuste suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi:

Teenuseid kasutades nõustute neid kasutama eranditult nende ettenähtud otstarbel. Te ei tohi teenuseid või nende kaudu leitud mis tahes isikuandmeid kasutada ühelgi muul eesmärgil või otstarbel, eelkõige ei tohi selliseid andmeid kasutada äri-, turundus- või reklaamitegevuse eesmärgil.

Te ei tohi mis tahes vahenditega automatiseeritud viisil massiliselt kopeerida (koguda) ja/või levitada kasutatud teenuste vahendusel saadud andmeid.

Teil on lubatud lisada oma tekstidesse linke Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile ja selle lehekülgedele.

Teenusespetsiifilised aspektid:

1.3.1 Maksejõuetusregistrite omavaheline ühendamine

See teenus võimaldab teil leida maksejõuetusmenetluste kohta teavet osalevate liikmesriikide riiklikest registritest. ELi tsentraliseeritud maksejõuetuse register puudub. Teie päring saadetakse riiklikesse registritesse ja vastus kuvatakse mõne sekundi jooksul. Esialgu osutatakse teenust võimaluste piires.

1.3.2 Leia advokaat

„Leia advokaat“ on teenus, mida pakuvad üldsusele Euroopa Komisjon ning osalevate liikmesriikide advokatuurid ja õigusliidud.

1.3.3 Leidke notar

„Leia notar“ on teenus, mida pakuvad üldsusele Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu ja osalevate liikmesriikide notarite kojad.

1.3.4 ECLI

Euroopa kohtulahendi tunnuse otsinguliides on teenus, mida pakub üldsusele Euroopa Komisjon koostöös osalevate riikide kohtuasjade andmebaasidega. Komisjon on teinud selle teenuse kättesaadavaks eesmärgiga hõlbustada juurdepääsu õigusemõistmisele piiriüleste juhtumite puhul, võimaldades ELi kodanikel ja õigusala töötajatel leida ECLI abil hõlpsasti kohtulahend.

1.3.5 Pädeva kohtu/asutuse otsing

Pädeva kohtu/ametiasutuse otsinguliides on teenus, mida pakub üldsusele Euroopa Komisjon koostöös osalevate riiklike kohtuasutuste või teiste pädevate asutustega. Komisjon on teinud selle teenuse kättesaadavaks eesmärgiga hõlbustada juurdepääsu õigusemõistmisele piiriüleste juhtumite puhul, võimaldades ELi kodanikel ja õigusala töötajatel leida hõlpsasti pädev siseriiklik kohus. Kuigi tulemuste täpsuse tagamiseks on tehtud kõik jõupingutused, võib pädevuse kindlaksmääramisel esineda juhtumeid, mis ei pruugi olla hõlmatud.

Nõuete elektrooniline esitamine (e-CODEX)

Nõude elektrooniline esitamine e-CODEXi tehnoloogiat kasutades (Euroopa maksekäsu menetluse, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames) on võimalik tänu paljude nii Euroopa Komisjoni kui ka riikide haldusasutuste hallatavate IT-süsteemide sidumisele. Teie nõue ei pruugi ettenähtud kohtusse jõuda. Võimaluste piires saadetakse teile edastamise (või edastamise ebaõnnestumise) kinnitus, kuid mõnes liikmesriigis kajastab see kinnitus üksnes teie nõude toimetamist selleks otstarbeks ette nähtud kesksesse riiklikkusse IT-süsteemi. Alati ei ole võimalik anda kinnitust nõude ettenähtud kohtusse kohaletoimetamise kohta.

Kõik teated, mis käsitlevad edastamise kinnitamist või kohtu vastuste kättesaamist, saadetakse sellele e-posti aadressile, mida seostatakse selle Euroopa Komisjoni kasutaja autentimise süsteemi (EU Login) kontoga, millega te sisse logisite.

Euroopa Komisjon ei vastuta teie nõude kättetoimetamise ebaõnnestumise või selle edastamise (või edastamise ebaõnnestumise) tõendamise ebaõnnestumise eest. Samamoodi ei vastuta komisjon teie nõudega seoses kohtult teile vastuseks saadetud teadete või selliste teadete vastuvõtmise kinnituste kättetoimetamise ebaõnnestumise eest.

Teie poolt kohtule saadetud ja kohtult teile saadetud teated jäävad Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis teile kättesaadavaks – välja arvatud vääramatu jõuga seotud asjaolude korral – vähemalt ühe aasta jooksul, kui te ei taotle nende kustutamist. Soovitame teil salvestada endale koopia kõigist teadetest, millele te soovite juurde pääseda pikema aja jooksul. Euroopa Komisjon ei vastuta mis tahes kahju eest, mida te võite kanda teie ja kohtu vaheliste teabevahetusvõimaluste ajutise või alalise puudumise tõttu, või asjaomaste teadete kustutamisest teid eelnevalt teavitamata jätmise eest.

1.3.7 Elektrooniline allkiri

Elektrooniliselt (e-CODEXi abil) esitatud nõuded tuleb enne nende Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu saatmist varustada elektroonilise allkirjaga. Portaal võimaldab teil selleks kasutada töövahendit, kuid selle vahendi kasutamine ei ole kohustuslik. te võite oma nõude elektrooniliseks allkirjastamiseks kasutada oma vahendeid ja selliselt allkirjastatud nõude portaali üles laadida. Euroopa Komisjon ei vastuta mis tahes kahju eest, mida teile võib põhjustada Euroopa e-õiguskeskkonna portaali pakutavat vahendit kasutades loodud elektroonilise allkirja aktsepteerimisest keeldumine kohtu või mis tahes teise isiku poolt.

1.3.8 Äriühingu leidmine/Äriregistrite ühendamine

See teenus võimaldab teil otsida ja leida teavet ELi, Islandi, Liechtensteini või Norra äriregistrites registreeritud äriühingute kohta. See on osa ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemist (BRIS), mis on loodud kooskõlas liidu õigusega. Kõnealune süsteem ühendab riiklikke äriregistreid, mis pakuvad teavet äriühingute kohta.

Üles #top

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali eesmärk

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal on ühtne (elektrooniline) kontaktpunkt, mis sisaldab teavet Euroopa õiguse ja Euroopa kohtumenetluste kohta. Portaal on suunatud kodanikele, ettevõtetele, õigusala töötajatele ja kohtunikele. Kodanikud saavad pöörduda teistes liikmesriikides kohtu poole samamoodi nagu oma riigis ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaal aitab kaasa tõkete kõrvaldamisele, pakkudes 23 keeles praktilist teavet ning arvukalt linke asjakohastele veebisaitidele ja dokumentidele.

Kuigi vastutus portaali sisu ja selle haldamise eest on jagatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, on Euroopa e-õiguskeskkonna portaali andmete vastutav töötleja Euroopa Komisjon.

2.2. Millist õigust kohaldatakse?

Kõiki Euroopa e-õiguskeskkonna portaali korralduse ja haldamisega seotud isikuandmete töötlemistoiminguid, mis kuuluvad Euroopa Komisjoni vastutusalasse, reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 1725. aasta määrusega (EL) nr 2018/2018 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ, ning komisjoni otsusega 2014/333/EL isikuandmete kaitse kohta Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

2.3. Millist teavet töötleb komisjon Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis?

Portaalis töödeldakse veebilehtede ja -viitade omanike nimesid ja e-posti aadresse. Juhul kui kontaktpunktiks on määratud füüsiline isik, võib osa liikmesriikide edastatud teabest pädevate kohtute/üksuste kohta sisaldada isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber). Kõiki neid andmeid hoitakse andmebaasis, mida majutatakse Euroopa Komisjoni Luksemburgis asuvas andmekeskuses.

Kasutatakse ajutist mehhanismi, mis saab isikuandmeid Euroopa Komisjoni autentimissüsteemist (EU Login), kuid ei salvesta neid. Registreerimiseks kogub ja töötleb EU Login selliseid isikuandmeid nagu eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress. Isikuandmete EU Logini süsteemis töötlemise laadi kirjeldatakse eraldi üksikasjalikus isikuandmete puutumatust käsitlevas avalduses. Täpsema teabe saamiseks Lingil klikates avaneb uus akenvt palun https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis ka eesmärgiga anda juurdepääs seotud riiklikele andmebaasidele, näiteks otsinguliidestele „Leia advokaat“, „Leia notar“, omavahel ühendatud maksejõuetuse registrite otsingule, Euroopa kohtulahendi tunnuse otsinguliidesele, otsinguliidesele „Leia äriühing“ (ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemi (BRIS) osa), ühendatud kinnistusregistrite (Land Registers Interconnection – LRI) süsteemile, dünaamilistele vormidele ja nõuete elektroonilisele esitamisele (e-CODEX). Sellega seoses

 • advokaatide ja õigusnõustajate andmed saadakse osalevate advokatuuride ja õigusliitude registritest;
 • notarite andmed saadakse osalevate riiklike notarite kodade registritest, nagu need on esitanud Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu ja teised pädevad asutused;
 • omavahel ühendatud maksejõuetuse registrite andmed saadakse riiklikest maksejõuetuse registritest või äriregistritest;
 • Euroopa kohtulahendi tunnuse kontekstis töödeldavad kohtuotsuste osaks olevad isikuandmed saadakse kohtuasutustelt ja muudelt pädevatelt asutustelt;
 • dünaamiliste vormidega seoses töödeldakse lõppkasutajate esitatud isikuandmeid (nt nimi, aadress, telefoninumber, pangakonto number jne);
 • e-CODEXiga seoses töödeldavad andmed saadakse kasutajate ja siseriiklike kohtute vahelisest suhtlusest. Lisaks kasutatakse süsteemis osalejate tuvastamiseks tehnilisi andmeid, mis mõnel juhul võivad sisaldada isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi või EU Logini (Euroopa Komisjoni kasutaja autentimise süsteem) identifitseerimisnumbrit;
 • ettevõttes „Leia“ töödeldavaid andmeid kasutatakse süsteemis osalejate tuvastamiseks, mis mõnel juhul võib sisaldada isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi või EU Logini tunnust. Lisaks sellele on ettevõte ühendatud Euroopa keskse platvormiga, mis on samuti osa BRISist, mida arendab ja haldab Euroopa Komisjon. Euroopa keskse platvormi kaudu kogub „Leia äriühing“ äriühingute andmeid. Ätiühingute andmed võivad sisaldada isikuandmeid, näiteks: äriühingut kolmandate isikutega toimuvates tehingutes või kohtumenetlustes esindavate või äriühingu juhtimises, järelevalves või kontrollimises osalevate isikute nime, sünnikuupäeva, postiaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid. Need andmed saadakse osalevate riikide ettevõtlusregistritest;
 • ühendatud kinnistusregistrite (LRI) kontekstis töödeldavaid andmeid kasutatakse süsteemis osalejate tuvastamiseks ning mõnel juhul võivad need sisaldada isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi või EU Logini identifitseerimisnumbrit.

2.4. Mis on andmete töötlemise eesmärk?

Portaalis kogutakse isikuandmeid eesmärgiga võtta ühendust lehekülgede ja veebilinkide omanikega. Sellise töötlemise eesmärk on võimaldada teadete saatmist e-posti teel ning veebilehtede ja linkide omanike haldamist osana portaali tugisüsteemist. Portaal kogub isikuandmeid (EU Logini kaudu), et saata e-posti teel teateid kasutajatele, kes on end registreerinud konkreetse sisu või uute uudiste saamiseks. Neid andmeid töödeldakse ka rollide, õiguste ja sisu haldamise eesmärgil.

Seoses funktsioonidega „Leia advokaat“, „Leia notar“, „Leia äriühing“, „Omavahel ühendatud maksejõuetuse registrite otsing“ ja „Euroopa kohtulahendi tunnus“ töötleb komisjon portaalis isikuandmeid üksnes juurdepääsu andmiseks omavahel ühendatud ja isikuandmeid sisaldavatele riiklikele andmebaasidele. Sellega seoses vastutab komisjon ainult eespool nimetatud portaalifunktsioonide jaoks IT-taristu tagamise eest ega vastuta portaali kaudu kättesaadavaks tehtud ja omavahel ühendatud riiklike andmebaaside sisu eest.

Komisjon töötleb isikuandmeid portaalis ka siis, kui see on vajalik selliste interaktiivsete teenuste osutamiseks, mis võimaldavad kasutajatel suhelda otse teise liikmesriigi asjakohaste ametiasutustega.

2.5. Kellel on juurdepääs andmetele?

Veebilehtede või linkide omanike isikuandmetele pääsevad juurde komisjoni töötajad (Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus B4) ning süsteemi haldamise ja tehnilise toe eest vastutavad volitatud isikud. Liikmesriigi veebilehtedega seotud isikuandmetele pääsevad juurde ka asjaomase liikmesriigi töötajad, kes vastutavad nende lehtede haldamise eest.

Lisaks hindab komisjon riiklike andmebaaside ühendamisega seotud tööülesannete täitmisel pidevalt ja nõuetekohaselt turvalisust. Portaali kaudu pääseb ligi vaid ühendatud riiklikes andmebaasides leiduvale avalikule teabele. Portaali kaudu ei ole võimalik kombineerida eri eesmärkidel erinevates ühendatud riiklikes andmebaasides leiduvat teavet.

2.6. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

Veebilehtede ja linkide omanike andmeid säilitatakse kohalikus andmebaasis niikaua, kuni need on portaali jaoks asjakohased. Andmeid ei säilitata kauem kui vaja. Nende isikuandmete jätkuva säilitamise vajadus vaadatakse läbi kord aastas portaali sisu iga-aastase ajakohastamise raames. Nii on säilitamise aeg üks aasta, andmeid kontrollitakse käsitsi ja neid uuendatakse automaatselt. Registreeritud kasutajate kohta säilitatakse ainult isiklikud e-posti aadressid. Nimesid või muid isikuandmeid ei säilitata. Registreeritud kasutajate andmed kustutatakse asjaomaste isikute taotluse alusel.

ECLI kontekstis esitatud kohtuotsused võivad sisaldada isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse siseriiklikke andmekaitse-eeskirju ja mille puhul kehtivad siseriiklike eeskirjade kohased säilitamisperioodid. Siseriiklikud andmete pakkujad on kohustatud kõrvaldama kohtuotsused, mis ei peaks enam süsteemi kaudu kättesaadavad olema.

Nõuete elektroonilise esitamise (e-CODEX) kontekstis säilitatakse kasutaja ja kohtu vahelises suhtluses sisalduvaid isikuandmeid krüptitud kujul eraldiseisvas komisjoni andmebaasis sellise aja jooksul, mil need andmed on asjakohased. Kasutaja võib igal ajal taotleda nende kustutamist.

Otsinguliidese „Leia äriühing“ ja ühendatud kinnistusregistrite (LRI) kontekstis esitatud dokumentide tellimustes sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse kuni tellimuse eelmaldamiseni portaali andmebaasist.

Portaali andmebaasis ei säilitata muid isikuandmeid.

2.7. Milliseid turvameetmeid kasutatakse volitamata juurdepääsu tõkestamiseks?

Andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse turvalisel viisil. Euroopa e-õiguskeskkonna portaal on kaitstud hulga tehniliste meetmetega. Range rollide ja õiguste haldamisega tagatakse, et autenditud kasutajatel on vaid vajalikud juurdepääsutasemed ja -load. Kogu andmeedastus toimub krüptitud ühenduste kaudu. Kaug- ja füüsilist juurdepääsu portaali andmebaasile on turvatud võrgu segmentimise, tulemüüride ja lisamehhanismidega, mida pakub komisjoni andmekeskus. Lisaks ettenähtud kasutusotstarbe raames antud juurdepääsule on juurdepääs Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis sisalduvatele isikuandmetele lubatud vaid piiratud kasutajarühmale, keda on kirjeldatud punktis 2.5 („Kellel on juurdepääs andmetele?“).

Kasutaja ja kohtu vahelises suhtluses sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse krüptitud kujul eraldiseisvas komisjoni andmebaasis.

2.8. Juurdepääs isikuandmetele

Kui Te soovite kontrollida, milliseid isikuandmeid on vastutav töötleja teie kohta säilitanud, lasta neid andmeid muuta, parandada või kustutada, saatke palun täpset taotlust sisaldav e-kiri kontaktandmete rubriigis esitatud üldisele e-posti aadressile. Selliseid taotlusi töödeldakse 10 päeva jooksul alates päevast, mil vastutav töötleja need kätte saab.

2.9. Kontaktteave

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali haldab Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus B.4. Vastutav isik (vastutav töötleja) on üksuse juhataja Cristian NICOLAU.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kontaktaadress:

Euroopa Komisjoni
Õigus- ja Tarbijaküsimuste PeadirektoraatÜksus B4
E-õiguskeskkond, IT ja dokumendihaldusB-1049 BrüsselBelgia

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.euLingil klikates avaneb uus akenmailto:JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Kui soovite esitada kaebust seoses andmete töötlemisega komisjoni poolt, võtke ühendust Euroopa Andmekaitseinspektoriga:

Euroopa andmekaitseinspektor60 Rue
Wiertz (MO
63)B-1047 Brüssel Belgia

telefon: + 32 2 283 19 00Faks:
+ 32 2 283 19 50

Üles #top

3. Isikuandmete kaitse eeskirjad

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele. Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EÜ) nr 2018/1725.

See üldine poliitika hõlmab Euroopa Liidu institutsionaalseid veebisaite ELi domeenis.

Kuigi enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse mõnikord siiski isikuandmete esitamist e-teenuste kasutamisel.

Veebisaitidel, kus sellist teavet nõutakse, töödeldakse neid andmeid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning antakse privaatsusavalduses teavet isikuandmete kasutamise kohta.

Sellega seoses:

 • Iga konkreetse e-teenuse puhul määrab vastutav töötleja kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab selle e-teenuse vastavuse privaatsuspoliitika nõuetele;
 • Igas institutsioonis tagab andmekaitseametnik määruse sätete kohaldamise ja nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artiklid 43-45);
 • Kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 52-60).
 • Domeeni.eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel on esitatud lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Et me ei oma kontrolli nende üle, siis soovitame teil tutvuda nende privaatsuspoliitikaga.

Mis on e-teenus?

Europa veebisaidil on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

Europa pakub kolme liiki e-teenust:

 1. Teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
 2. Interaktiivse suhtlemise teenust, mis võimaldab paremat kontakti kodanike, äriringkondade ja kodanikuühendustega, pakkudes konsultatsiooni- ja tagasisidevõimalust ning andes seeläbi oma panuse ELi poliitika, tegevuse ja teenuste kujundamisel.
 3. Asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Privaatsuse kaitse teatises sisalduv teave

Konkreetne isikuandmete puutumatust käsitlev avaldus sisaldab järgmist teavet teie andmete kasutamise kohta:

 • Missugust teavet kogutakse, millisel eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teave ei leia taaskasutamist sobimatul eesmärgil;
 • Kellel on ligipääs Teie isikuandmetele. EL avaldab teavet kolmandatele isikutele vaid juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud ülesannete täitmiseks ja üksnes mainitud isikutele (isikute kategooriatele). EL ei avalda teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil;
 • Kuidas oma andmetele ligi pääseda, et veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on teil samuti õigus esitada vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega õigustatud ja veenvatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku;
 • Kui kaua teie andmeid hoitakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende edasiseks töötlemiseks;
 • Milliste turvameetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse või loata kasutamise eest;
 • Kelle poole pöörduda küsimuste või kaebuste korral.

Europa Analytics

Europa Analytics on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Veebisaidi külastusi jälgitakse vaikimisi EUROPA portaali esimese osapoole püsiküpsiste abil. Teil on võimalik keelata oma andmete jälgimine Piwiki abil (loobumisvõimalus). Kui otsustate ümber, saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Oma praeguste seadete kontrollimiseks ja valikute tegemiseks märgistage allpool ilmuvas tekstis sobiv kastike.

Kui keelate oma andmete jälgimise Piwiki abil, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Lingil klikates avaneb uus akenEuropa Analytics – lisateave

Kuidas me käsitleme meile saadetud e-kirju?

Kõikidel veebilehtedel on link „Teie tagasiside“, mis võimaldab teil saata oma märkusi konkreetsele üldisele e-posti aadressile. Kui te saadate sellist tagasisidet, kogub adressaat teie esitatud isikuandmeid vaid vastamiseks vajalikul määral. Kui postkasti haldusmeeskond ei ole suuteline teie küsimusele vastama, siis edastab ta teie e-kirja teisele talitusele. Teid teavitatakse e-posti teel, millisele teenistusele teie küsimus on edastatud. Veebisaidil ei säilitata andmeid selle funktsiooni abil vahetatud e-kirjade kohta.

Kui teil on küsimusi teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete kohta, lisage need palun oma kirjale.

Üles #top

4. Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit (2020)

Komisjoni valduses või komisjoni nimel Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse (väljaannete talitus) valduses olevate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse tingimusi, mis on kindlaks määratud komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusega (2011/833/EL, Euratom) komisjoni teabe taaskasutamise kohta. Dokumentide taaskasutamine on tasuta.

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole sätestatud teisiti. Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see eespool nimetatud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.

© Belgia Kuningriik (2020)

Veebisaidi Belgia lehekülgedel esitatud teabe taaskasutamine on reguleeritud Belgia kehtivate õigusaktidega, eriti 30. juuni 1994. aasta seadusega autoriõiguse ja seonduvate õiguste kohta. See tähendab, et kui teisiti ei ole märgitud, siis on sellise teabe taaskasutamiseks nõutav autoriõiguse omajate eelnev luba. Vastavalt sama seaduse artikli 8 lõikele 2 ei ole riigi ametiasutuste ametlikud dokumendid autoriõigusega kaitstud. Ametiasutuste ametlikud aktid on õigusjõudu omavad aktid (seadused, parlamendi menetlusdokumendid, kohtuotsused jne). Artikli 21 lõike 1 kohaselt ei ole autoriõigust rikutud, kui tegemist on õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimisega kriitika, arutelu tekitamise, ülevaate andmise, õpetamise või teadustöö eesmärgil kooskõlas kutseala ausa tavaga ja kavandatava eesmärgiga piiratud ulatuses. Eelmises lõigus nimetatud tsitaatide juures peavad võimaluse korral olema viited allikale ja autorile.

Nende veebilehtede suhtes, millele viidatakse e-õiguskeskkonna portaali Belgia lehekülgedel, kohaldatakse nendel lehekülgedel esitatud andmetega seotud asjakohaseid autoriõiguse eeskirju. Belgia kohtud on pädevad arutama kõiki avaldusi, mis on seotud Belgia lehekülgedel osutatud andmetega seotud autoriõigusi.

© Bulgaaria Vabariik (2020)

Bulgaaria Vabariigi valitsuse esitatud teave on avalik. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Bulgaaria lehekülgedel avaldatud teave on vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida/reprodutseerida/tõlkida/kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites mitteärilistel eesmärkidel; erandiks on materjalid, millega seoses on esitatud sõnaselge autoriõiguse kaitse klausel või mille puhul on vaja autoriõiguse omaniku eelnevat nõusolekut.

© Tšehhi Vabariik (2020)

Käesoleval veebisaidil avaldatud dokumentide suhtes, mis on Tšehhi Vabariigi või Tšehhi Vabariigi nimel tegutsevate kolmandate isikute valduses, kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguse eeskirju, kui ei ole märgitud teisiti. Kui autoriõiguse seaduse (seadus nr 121/2000) §-s 31 ei ole sätestatud teisiti, on Tšehhi veebisaitide sisu reprodutseerimine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale ja eesmärk on mitteäriline. Kui autoriõiguse seaduses ei ole sätestatud teisiti, võib teoseid ilma loata vabalt kasutada, tingimusel et neid kasutatakse füüsilise isiku isiklikul otstarbel, mille eesmärk ei ole otsese või kaudse majandusliku või kaubandusliku kasu saamine.

Kui Tšehhi õiguses nõutakse teksti- ja multimeediateabe reprodutseerimiseks või kasutamiseks eelnevat luba, on see luba eespool nimetatud üldise loa suhtes ülimuslik ja selles on märgitud mis tahes kasutuspiirangud.

Tuleb märkida, et käesoleval veebisaidil avaldatud teave ei pruugi olla täielik, ammendav, täpne ega ajakohane ning selle eesmärk ei ole asendada professionaalset õigusnõustamist. Õiguslikult siduvad on üksnes Tšehhi õigusaktid, mis on avaldatud õigusaktide kogus (Sbírka zákonů).

© Taani Kuningriik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna veebisaidil sisalduv Taani valitsuse esitatud teave ei ole kaitstud autoriõigusega.

© Saksamaa Liitvabariik (2020)

Sellel veebisaidil viidatud ja Saksamaa Liitvabariigile kuuluvate dokumentide taaskasutamine kolmandate isikute poolt on kaitstud autoriõiguse eeskirjadega, mis on sätestatud Saksamaa ja Euroopa Liidu õiguses ning rahvusvahelistes konventsioonides. Saksamaa Liitvabariik ei vastuta sellel veebisaidil esitatud teabe terviklikkuse ja õigsuse, redigeerimis- ja tehniliste vigade ega väljajätmiste eest.

Eelkõige ei anna me ei otsest ega kaudset tagatist välistele veebilehtedele suunavate linkide kaudu saadud teabe terviklikkuse ega täpsuse suhtes.

Veebisaitide käitajad vastutavad oma saidil avaldatud teabe eest vastavalt üldistele õiguse põhimõtetele. Sellist nn „oma sisu“ tuleb eristada väliste veebilehtede haldajate avaldatud sisule suunavatest linkidest.

Lingid väliste veebisaitide pakutavale sisule on esitatud vaid teavitamise eesmärgil.

Välise veebisaidi sisu eest kannab ainuvastutust sellise sisu pakkuja. Väliseid veebilehti jälgitakse ja kontrollitakse hoolikalt meie paremate teadmiste ja veendumuste kohaselt enne mis tahes uue asjakohase lingi lisamist. Siiski ei anna me ei otsest ega kaudset tagatist välistele veebilehtedele suunavate linkide kaudu saadud teabe terviklikkuse ega täpsuse suhtes. Väliste veebilehtede sisu võib muuta igal ajal ilma Saksamaa valitsust teavitamata.

Seoses kõikide käesoleval veebisaidil esitatud linkidega kinnitab Saksamaa Liitvabariik, et tal puudub igasugune kontroll nende väliste veebisaitide kujunduse ja sisu üle, millele on võimalik juurde pääseda käesoleval veebisaidil esitatud linkide kaudu. sellised lingid ei tähenda linkidega seotud veebisaitide ega nende sisu heakskiitmist. See väide kehtib kõikide käesoleva veebisaidi lehekülgede ja nendel olevate linkide suhtes.

Palun teavitage Saksamaa kontaktpunkti aadressil Lingil klikates avaneb uus akenredaktion@justiz.de, kui mis tahes linkide kaudu kättesaadavate veeblehtede sisu võib pidada sobimatuks.

Saksamaa Liitvabariigi lehekülgede veebitoimetusel on õigus etteteatamata muuta või täiendada veebisaidil sisalduvat teavet või see kõrvaldada.

Lisateabe saamiseks klikkige Lingil klikates avaneb uus akensiin.

© Eesti Vabariik (2020)

Eesti Vabariigi valitsuse esitatud teabe suhtes kohaldatakse autoriõiguse tingimusi. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidi Eesti Vabariigi lehekülgedel avaldatud teave on vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida/reprodutseerida/tõlkida/kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel et viidatakse allikale ja kehtivatele autoriõigustele. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Eesti Vabariigi lehekülgedelt kasutatav sisu peab olema täpne ja seda ei tohi kasutada eksitavas kontekstis.

© Horvaatia Vabariik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis Horvaatia Vabariigi valitsuse esitatud teabe suhtes ei kohaldata autoriõiguse tingimusi. See ei laiene mis tahes materjalile, mis võib kuuluda kolmanda isiku autoriõiguste alla, näiteks viited sisule kolmandate isikute veebisaitidel.

Vastavalt Horvaatia autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seadusele (EÜT nr 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 ja 96/18) ei kohaldata autoriõiguse kaitset õigusaktide, halduse, kohtusüsteemi (nt õigusaktid, määrused, otsused, aruanded, protokollid, kohtuotsused) ja muude ametlike teoste ja nende kogude suhtes, mis on avaldatud üldsuse ametlikuks teavitamiseks.

© Iirimaa (2020)

Sellel veebisaidil avaldatud ja Iirimaa esitatud materjalid on kaitstud Iiri valitsuse autoriõigusega vastavalt 2000. aasta autoriõiguse ja seotud õiguste seadusele. Materjale võib alla laadida või välja printida vaid isiklikul otstarbel. Kui materjale edastatakse teistele, tuleb viidata allikale ja kehtivatele autoriõigustele.

Luba reprodutseerida Iiri valitsuse autoriõigusega kaitstud materjale ei laiene sellel veebisaidil esitatud mis tahes materjalidele, mis võivad kuuluda kolmandatele isikutele. Luba sellise materjali paljundamiseks tuleb taotleda asjaomastelt autoriõiguse omanikelt.

© Kreeka Vabariik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis avaldatud ja Kreeka valitsuse esitatud teave ei ole kaitstud autoriõigusega. Mõne viida suhtes võivad siiski autoriõigused kehtida. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, pildi, tarkvara jne) taasesitamiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see luba ülalmainitud üldise loa ja määrab täpselt kõik kasutuspiirangud.

© Hispaania justiitsministeerium (2020)

Juurdepääsu saamine Hispaania poolt e-õiguskeskkonna veebisaidil pakutavale sisule, selles esitatud teabele ning lisatud linkidele ja teenustele ning selle sisu kasutamine toimub Hispaania justiitsministeeriumi või sellega koostööd tegevate asutuste loal ning kõnealune sisu on kaitstud asjakohaste intellektuaalomandi ja tööstusomandi õigustega. Selle sisu kasutamine, reprodutseerimine, levitamine, üldsusele esitamine või muutmine või mis tahes muu sarnane tegevus on lubatud ainult justiitsministeeriumi sõnaselgel loal. Kasutaja õigus kasutada selle veebiportaali sisu on piiratud sisu allalaadimise ja isiklikul otstarbel kasutamisega, tingimusel et sisu ei muudeta.

© Prantsuse Vabariik (2020)

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Selle veebisaidi sisu kuulub eranditult justiitsministeeriumile ja/või sisu autoritele ja autoriõiguse omajatele ning seda kaitstakse intellektuaalomandi õiguste suhtes kohaldatavate Prantsusmaa ja rahvusvaheliste õigusaktidega, eriti Prantsusmaa intellektuaalomandi seadustikuga.

Kaitstud sisu hõlmab muu hulgas tekstielemente, selle esitust ekraanil ja veebisaidi kasutamiseks vajalikku tarkvara, samuti mis tahes liiki logosid, kujutisi, fotosid ja graafikat.

Justiitsministeerium lubab kasutajatel veebisaidi sisu üksnes kuvada, mis välistab eelkõige kogu lehekülje või selle osa mis tahes eesmärgil taaskasutamist.

Kuvamine on lubatud vaid digitaalvormis ja arvutil, mida kasutatakse veebisaidi külastamiseks, kuvades kasutaja veebilehitsejaga külastatavaid lehekülgi.

Veebisaidi mis tahes osaline või täielik esitamine äriühingute poolt justiitsministeeriumi sõnaselge loata on keelatud ning see kujutab endast autoriõiguse rikkumist Prantsusmaa intellektuaalomandi seadustiku artikli L.335-2 ja sellele järgnevate artiklite tähenduses.

Link Lingil klikates avaneb uus akenPrantsusmaa intellektuaalomandi seadustikule.

Seadustiku kriminaalkaristusi käsitleva peatükiga saate tutvuda Lingil klikates avaneb uus akensiin.

© Itaalia Vabariik (2020)

Itaalia justiitsministeeriumi ja teiste riigiasutuste valduses või nende nimel kolmandate isikute valduses olevate käesoleval veebisaidil esitatud dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguse eeskirju, kui ei ole märgitud teisiti.

Kui ei ole märgitud teisiti, on Itaalia justiitsministeeriumi ja teiste riigiasutuste lehekülgede sisu reprodutseerimine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.

Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see eespool nimetatud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.

© Küprose Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Küprosele kuuluvate või kolmandate isikute poolt Küprose nimel hoitavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguse eeskirju, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ei ole märgitud teisiti, on Küprose lehekülgede sisu taaskasutamine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, on see luba ülimuslik eespool nimetatud üldise loa suhtes ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Läti Vabariik (2020)

Läti valitsuse avaldatud teave on avalik ja selle suhtes ei kohaldata autoriõiguse tingimusi. Sellest tulenevalt on Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Läti lehekülgedel avaldatud teave vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida/reprodutseerida/tõlkida/kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

© Leedu Vabariigi Justiitsministeerium (2020)

Leedu Vabariigi avaldatud teave on kaitstud Leedu seadusega autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta ning seda võib vabalt kasutada tingimusel, et allikale on viidatud.

© Luksemburgi Suurhertsogiriik (2020)

Luksemburgi lehekülgedel esitatud ja Luksemburgi riigi või teiste isikute hallatava teabe suhtes kohaldatakse Luksemburgi õigust, kui teisiti ei ole märgitud.

Kui ei ole märgitud teisiti, on Luksemburgi lehekülgedel esitatud teavet lubatud reprodutseerida mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel et sõnaselgelt viidatakse allikale.

Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb vajaduse korral selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

Luksemburgi riik ei võta vastutust seoses Luksemburgi lehekülgedel esitatud teabe kasutamisega. Nendel lehekülgedel avaldatud teave ei pruugi tingimata olla terviklik, ammendav, täpne ega ajakohane. Kui nendel lehekülgedel avaldatud dokumentide ja originaaldokumentide vahel esineb lahknevusi, siis kehtivad Mémorial’is Lingil klikates avaneb uus akenavaldatud originaaldokumendid.

Luksemburgi riigi lehekülgedel on mõnikord viidatud teiste isikute hallatavatele lehekülgedele, mille üle Luksemburgi riigil puudub kontroll ja mille eest ta vastutust ei võta.

Luksemburgi riik ei võta vastutust kahju eest, mida on kasutaja arvutisüsteemile tekitanud Luksemburgi riigi või kolmandate isikute hallatavate lehekülgede kasutamine.

Luksemburgi riik ei võta mingit vastutust juhul, kui teenuse pakkumine nende lehekülgede kaudu kasvõi ajutiselt katkeb.

Vastututamatusesätte eesmärk ei ole hoida kõrvale kehtivate õigusaktide täitmisest ega välistada vastutust sellistel juhtumitel, kui eespool nimetatud õigusaktide kohaselt ei ole seda võimalik välistada.

© Ungari (2020)

Sellel veebisaidil Ungarile kuuluvate või kolmandate isikute poolt Ungari nimel hoitavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguse eeskirju, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ei ole märgitud teisiti, on Ungari lehekülgede sisu isiklikul ja ametlikul otstarbel reprodutseerimine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Mis tahes muu kasutamine eeldab autoriõiguse omaniku loa olemasolu.

© Malta Vabariik (2020)

Autoriõigus/reprodutseerimisõigus

Malta valitsus koos ministeeriumide ja osakondadega ning ametite ja veebisaitide autoritega teevad kõik selleks, et hoida sellel veebisaidil avaldatud teavet usaldusväärsena, kuid ei saa tagada, et nende või lingitud välistel veebisaitidel avaldatud teave on terviklik, ajakohane ja õige. Seetõttu ei peaks nendel veebisaitidel mis tahes teema kohta esitatud teavet tingimata pidama täpseks või terviklikuks. Ei ole võimalik tagada kvaliteeti ega juurdepääsu pidevust ega seda, et ei teki katkestusi tehnilistel põhjustel. Seepärast ei võta nad mingit vastutust mis tahes rikete või kahjude eest, mis võivad tekkida sellise teabe kasutamisel, kuna esitatud teave on mõeldud üksnes üldiste juhistena. Malta valitsus jätab endale õiguse ajutiselt muuta, lisada või kustutada kogu või osa lehekülgede sisust ilma sellest konkreetselt teavitamata.

Malta valitsus koos oma ministeeriumide ja osakondadega, samuti ametiasutuste ja veebilehe autoritega ei taga kvaliteedikontrolli välislinkide üle. Äriühingu või ettevõtja nime kasutamist leheküljel ei tohiks käsitada asjaomase äriühingu või ettevõtja pakutavate kaupade ja/või osutatavate teenuste soovitamisena.

Nende lehekülgede eesmärk ei ole õigusalase nõu andmine. See jäetakse õigusala asjatundjatele.

Kui te avastate käesoleval veebisaidil teavet, mis teie arvates ei ole tõene või on eksitav, siis saatke Lingil klikates avaneb uus akenpalun e-kiri veebimeistrile või kasutage tagasiside vormi.contactUs.do?init=true&contactUsMsCode=EU

Käesoleval veebilehel avaldatud materjali suhtes kohaldatakse Malta autoriõigusseaduse ja Malta seaduste ning eeskirjade ja määruste sätteid, ning kõiki rahvusvahelisi lepinguid, kus on mainitud Malta valitsust. Selle veebisaidi teave on mõeldud isiklikuks otstarbeks ja avalikuks kasutamiseks mitteärilistel eesmärkidel. Arvestades neid kahte eesmärki võib nimetatud teavet tasuta paljundada ilma Malta valitsuse loata tingimusel, et paljundatud materjal on originaali täpne koopia ja teabe allikana on märgitud Malta valitsus. Paljundatud materjali ei saa mingil juhul esitada ametliku versioonina ja isegi mitte materjalina, mis on koostatud ühiselt Malta valitsusega või viimase nõusolekul.

© Madalmaade Kuningriik (2020)

Madalmaade valitsuse poolt koostatud avalikkusele kättesaadavaks tehtud teabe suhtes ei kohaldata autoriõiguse tingimusi, kui ei ole teisiti märgitud. Sellest tulenevalt on Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis Madalmaade lehekülgedel avaldatud teave vabalt kättesaadav ja seda võib alla laadida/reprodutseerida/tõlkida/kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui teabele või selle osale on lisatud autoriõiguse märge.

© Austria Vabariik (2020)

Kõik sellel veebisaidil avaldatud artiklid on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgedel esitatud teave on avalik ning seda võib jagada või kopeerida, tingimusel et seda ei kasutata ärilistel eesmärkidel ja viidatakse allikale.

Föderaalne justiitsministeerium püüab tagada, et Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgedel avaldatav teave on täpne ja ajakohane, kuid ei võta vastutust selle teabe ega muudel lingitud veebisaitidel avaldatud teabe täpsuse, ajakohasuse ega terviklikkuse eest. Vigade või rikete ilmnemise korral parandatakse need võimalikult kiiresti.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgedel esitatud teave on üldist laadi ning seetõttu ei ole seda kohandatud füüsiliste ja juriidiliste isikute ega organisatsioonide konkreetsetele vajadustele. ei ole tingimata täpne, terviklik ega ajakohane, teave on osaliselt linkide kaudu seotud muude veebisaitidega, mille üle puudub föderaalsel justiitsministeeriumil kontroll ja mis ei kuulu tema vastutusalasse. Teabe eesmärk ei ole asendada professionaalset (õigus)nõustamise teenust. Personaalse nõu saamiseks pöörduge kõigepealt alati vastava ala asjatundja poole. Kui teil tekib kohtumenetlusega seotud küsimusi, palun pöörduge pädeva kohtu poole. Teatavast tähtajast kinnipidamist nõudva taotluse või avalduse korral pöörduge alati kõigepealt pädeva kohtu või asutuse poole.

Me ei saa tagada, et Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgede kaudu ligipääsetav dokument vastab täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile. Õiguslikult siduvad on vaid need Austria Vabariigi õigusaktid, mis on avaldatud seadusega ettenähtud viisil Austria Vabariigi ametlikus väljaandes (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

Mõned Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgede kaudu ligipääsetavad dokumendid sisaldavad viiteid muude organisatsioonide esitatud teabele. Föderaalne justiitsministeerium ei võta vastutust sellistes dokumentides esitatud teabe täpsuse, ajakohasuse või õigsuse eest.

© Poola Justiitsministeerium (2020)

Selle veebisaidi sisu on avaldatud ainult üldise teavitamise eesmärgil ja see ei kujuta endast õigusalast nõu. Justiitsministeerium ei vastuta teabe täpsuse, ajakohasuse ega kehtivuse eest. Justiitsministeerium ei võta vastutust sellel veebisaidil sisalduva teabe eest.

Veebisaidi teatava sisu või selle mõne osa suhtes võivad lisaks kehtida konkreetsed vastutuse välistamise klauslid või autoriõiguse märked. Veebisaidil sisalduva teabe mõne osa suhtes võivad kehtida vastutusest vabastamise eriklauslid ja autoriõiguste sätted. Poola lehekülgedel avaldatud teave, mille suhtes ei kehti vastutusest vabastamise eriklauslid, on vabalt kättesaadav ja seda võib alla laadida/taaskasutada/tõlkida/kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

Justiitsministeerium ei võta vastutust seoses veebisaidi sirvimise, sellel avaldatud teabe kasutamise või sealt materjalide allalaadimisega, muu hulgas vigade, ebatäpsuste, väljajätmiste ning eksitavate või laimavate väidete eest. Veebisaidil sisalduvas teabes võib leiduda arvamusi või seisukohti, mis ei pruugi olla justiitsministeeriumi arvamused või seisukohad, kui ei ole sõnaselgelt märgitud teisiti.

Veebisait sisaldab linke välistele saitidele, mille üle justiitsministeeriumi talitustel puudub kontroll ja mille eest justiitsministeerium ei vastuta.

© Portugali Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Portugalile kuuluvate dokumentide taaskasutamine kolmandate isikute poolt on kaitstud autoriõiguse ja seonduvate õigustega ning tööstusomandi õigustega vastavalt Portugali ja ELi õigusaktidele ning kohaldatavatele välislepingutele. Selles portaalis esitatud teave on avalik ning juhul, kui ei ole märgitud teisiti, võib seda reprodutseerida ja taaskasutada, tingimusel et viidatakse allikale. Kui teksti või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, siis eespool nimetatud üldine luba ei kehti. Taotluse korral võidakse anda eriluba selliste dokumentide taaskasutamiseks ja reprodutseerimiseks, milles sisalduv teave ei ole kehtivate tingimuste kohaselt vabalt taaskasutatav. Eriloas on selgelt märgitud piirangud, mis kehtivad loaga hõlmatud dokumentide kasutamise suhtes.

© Rumeenia (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Rumeeniale kuuluvate või kolmandate isikute poolt Rumeenia nimel hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad siseriiklikud autoriõiguse eeskirjad, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ole märgitud teisiti, on Rumeenia lehekülgede sisu kasutamine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, pildi, tarkvara jne) taasesitamiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see luba ülalmainitud üldise loa ja määrab täpselt kõik kasutuspiirangud.

© Sloveenia Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Sloveenia valitsusele kuuluvate või kolmandate isikute poolt Sloveenia valitsuse nimel hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad siseriiklikud autoriõiguse eeskirjad, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ole märgitud teisiti, on Sloveenia lehekülgede sisu reprodutseerimine lubatud üksnes mitteärilistel eesmärkidel ja allikale viitamisel.

Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see eespool nimetatud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.

© Slovaki Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil avaldatud ja Slovaki Vabariigile kuuluvate või kolmandate isikute poolt Slovaki Vabariigi nimel hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad Slovakkia autoriõiguse eeskirjad, kui ei ole märgitud teisiti. Autoriõiguste, seonduvate õiguste ja andmebaaside sui generis kaitse piirangud on lubatud ainult autoriõiguste seaduses nr 618/2003 (seadustekogu, muudetud) sätestatud erijuhtudel. Autoriõiguse seaduse kohaselt ei tohi sisu kasutamine või käsutamine olla vastuolus selle tavapärase kasutusotstarbega ega põhjendamatult rikkuda autoriõiguse omanike õiguspäraseid huve. Muudel juhtudel tuleb sisu kasutamiseks saada eelnev luba (litsents).

Täiendava teabe saamiseks Slovakkia autoriõiguse seaduse kohta klõpsake järgmistel linkidel:

Lingil klikates avaneb uus aken inglise keeles
Lingil klikates avaneb uus aken Slovaki keeles

© Soome Vabariik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidil avaldatud ja Soome valitsuse esitatud teave on avalik ning see ei ole kaitstud autoriõigusega.

© Rootsi Kuningriik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Rootsi lehekülgedel avaldatud materjale võib tasuta reprodutseerida. Kui seda on sõnaselgelt nõutud, tuleb viidata allikale.

© Ühendkuningriigi autoriõigus (2020)

Ühendkuningriigi valitsuse esitatud teave on kaitstud Ühendkuningriigi autoriõigusega. Kui ei Lingil klikates avaneb uus akenole märgitud teisiti, on kogu sisule juurdepääs vastavalt dokumendile Open Government Licence v3.0.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 11/06/2020