Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zobowiązania alimentacyjne - Węgry


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Familiy law - maintenance obligations


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sąd rejonowy (Járásbíróság) przy siedzibie sądu okręgowego (Törvényszék); w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság). Środki zaskarżenia rozpatrują sądy okręgowe, w Budapeszcie – Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia (felülvizsgálati kérelem) przez Sąd Najwyższy (Curia) należy złożyć za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, o którym mowa w art. 19, może wszcząć sąd rejonowy (Járásbíróság) jako sąd pierwszej instancji, zgodnie z przepisami dotyczącymi wznowienia postępowania (ustawa III z 1952 r. – kodeks postępowania cywilnego, rozdział XIII, artykuły 260–269).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstwo Sprawiedliwości)

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

Tel.: (36) 1 795 4846,

Faks: (36) 1 795 0463,

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W postępowaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, sąd rejonowy (Járásbíróság) przy siedzibie sądu okręgowego (Törvényszék) lub w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság). W postępowaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 3, sąd rejonowy, w okręgu którego działa komornik sądowy właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język węgierski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

a) W przypadku formularzy wniosku o stwierdzenie wykonalności: język węgierski.

b) W przypadku formularzy wniosku o podjęcie innych czynności: język węgierski, angielski lub niemiecki.

c) Na potrzeby komunikacji w innych sprawach organ centralny przyjmuje, na wniosek, pisma w języku angielskim i niemieckim (oprócz pism w języku węgierskim).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 25/09/2018