1 — Noti ta’ spjegazzjoni

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Reklutaġġ (1)

Mekkaniżmu ta’ penali (2)

Proċedura aċċellerata (3)

Difiża obbligatorja (4)

Data dwar investigazzjonijiet/prosekuzzjonijiet/kundanni (5)

Dritt ta’ appell fi proċedimenti ta’ qabel il-proċess (6)

Reklutaġġ (1)

Il-proċedimenti jistgħu jingħalqu fl-istadji kollha tal-proċedimenti, jew mill-prosekutur pubbliku jew, wara li jkun ġie ppreżentat appell pubbliku, mill-qorti. Hemm ħafna modi kif nistgħu nagħlqu l-proċedimenti. Fil-prattika, dawn huma dawn li ġejjin:

Jekk l-investigazzjoni ma tatx lok għal att ta’ akkuża, għandha sseħħ terminazzjoni. F’dan il-każ, madankollu, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jista’ jerġa’ jibda l-investigazzjoni fi kwalunkwe ħin (sal-preskrizzjoni), pereżempju meta tidher evidenza ġdida.

Madankollu, il-proċedura tista’ tintemm definittivament ukoll, għalkemm l-investigazzjoni fil-prinċipju twassal għall-impożizzjoni ta’ imposti. Waqfien iseħħ meta jitwettaq reat (reati punibbli b’sentenza ta’ ħabs ta’ inqas minn sena jew multa) jekk id-dejn jitqies bħala baxx u ma jkun hemm l-ebda interess pubbliku fil-prosekuzzjoni. Ir-reklutaġġ jista’ jsir ukoll bil-kondizzjoni li jkun sodisfatt rekwiżit, bħal ħlas fi flus jew struzzjoni, bħall-parteċipazzjoni f’seminar dwar it-trasport.

Mekkaniżmu ta’ penali (2)

F’każ ta’ reat fl-aħħar tal-proċedura ta’ investigazzjoni, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jista’ jitlob lill-qorti bil-miktub biex toħroġ ordni kriminali. Jekk il-qorti tqis li l-evidenza tkun suffiċjenti skont il-fajl, tinħareġ l-ordni. Fl-ordni kriminali, ir-reat jiġi deskritt fil-qosor u tiġi stabbilita piena speċifika. Jekk ma tippreżentax appell kontra l-penalità fi żmien ġimagħtejn, hija taġixxi bħala sentenza finali u hija eżegwibbli.

Il-konsegwenzi legali, li jistgħu jiġu imposti f’ordni kriminali, huma limitati. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tiġi imposta multa bħala penali. Tista’ tiġi imposta wkoll projbizzjoni tas-sewqan. Jekk għandek difiża, tista’ tiġi imposta sentenza ta’ kustodja iżda din ma tistax taqbeż is-sena u li l-eżekuzzjoni tagħha trid tiġi sospiża.

Jekk tappella, għandek opzjonijiet differenti:

Jekk tiġi imposta multa fl-ordni tal-penali, tista’ wkoll tillimita l-appell għall-ammont tar-rati ta’ kuljum ikkalkulati skont iċ-ċirkostanzi personali u ekonomiċi tiegħek. Bil-kunsens tiegħek u bil-kunsens tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku f’dan il-każ, il-qorti tista’ tiddeċiedi bil-miktub mingħajr proċess.

Fil-każijiet l-oħra kollha, għandha tiġi organizzata seduta ta’ smigħ prinċipali li fiha, b’mod simili għall-proċedura aċċellerata, jiġu applikati simplifikazzjonijiet fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda. Jekk tqabbad avukat biex joqgħod f’ismek bil-miktub, m’hemmx għalfejn tidher personalment għal-laqgħa.

Il-Qorti tiddeċiedi fil-kawża prinċipali permezz ta’ sentenza u mhijiex marbuta bl-obbligu li tħallas id-dejn u s-sentenza fl-ordni kriminali. Fi ħdan il-qafas legali, tista’ tiġi imposta penali ogħla. Tista’ tappella kontra s-sentenza, li hija deċiża mill-ogħla qorti li jmiss.

Tista’ wkoll tirtira l-oġġezzjoni tiegħek fil-proċedimenti prinċipali sakemm tingħata s-sentenza, jekk l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jaqbel.

Qabel ma tibda l-proċess, tista’ tirtira l-appell tiegħek mingħajr il-kunsens tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. Bl-irtirar, l-ordni kriminali ssir finali u għalhekk tista’ tiġi infurzata.

Proċedura aċċellerata (3)

F’każijiet fejn ikun hemm sempliċi fatt u evidenza ċara, il-Prosekutur tal-Istat jista’ japplika wkoll għal proċedura mħaffa quddiem il-Qorti Ġenerali. Proċeduri bħal dawn jitwettqu pereżempju jekk m’intix resident fil-Ġermanja u hemm biża’ li ma tidhirx f’data aktar tard.

Jekk l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jagħmel tali talba, il-qorti tmexxi proċess kontrik minnufih jew f’perjodu ta’ żmien qasir. Deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċedura fil-kawża prinċipali ma teħtieġx li tittieħed f’dan il-każ, b’differenza mill-każ ta’ att ta’ akkuża. Ma hemm l-ebda proċedura intermedja skont il-proċedura aċċellerata.

Fil-proċedura mħaffa, il-provi jistgħu jiġu ssimplifikati, b’tali mod li l-applikazzjonijiet għall-ġbir ta’ provi jistgħu wkoll jiġu miċħuda taħt kundizzjonijiet simplifikati.

Is-sanzjoni li għandha tiġi imposta hija limitata fil-proċedura mħaffa: Il-Qorti tista’ tirrikonoxxi biss multa jew piena ta’ kustodja ta’ mhux aktar minn sena. Tista’ wkoll tirtira l-liċenzja.

Difiża obbligatorja (4)

Taħt ċerti kundizzjonijiet legali, il-qorti trid taħtar konsulent tad-difiża jekk ma jkollokx avukat tad-difiża: Dan huwa l-każ, pereżempju, meta tkun issuspettat li wettaqt reat, inti tistenna piena ta’ priġunerija għal aktar minn sena, tkun taħt arrest preventiv jew inti ma tistax tiddefendi ruħek għal xi raġuni oħra. Skont il-proċedura aċċellerata, inti se tirċievi avukat tad-difiża jekk hija tkun tista’ tistenna li jkollha terminu ta’ priġunerija ta’ mill-inqas sitt xhur. L-obbligu li tingħata assistenza legali huwa indipendenti mis-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek.

Il-Qorti tiddeċiedi liema avukat jinħatar bħala avukat difensur. Madankollu, għandek tingħata wkoll l-opportunità li tagħżel li taħtar avukat għall-professjoni ta’ avukati difensuri u li taħtar il-qorti. Jekk ma taħtarx avukat, il-qorti tagħżel avukat. Jekk tiġi ordnat tagħmel dan, ikollok tħallas l-ispejjeż tal-avukati tad-difiża.

Bidla ta’ avukat għad-difiża riżervata għandha tkun possibbli biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali.

Madankollu, tista’ tirrikorri għal avukat ieħor tal-għażla tiegħek fi kwalunkwe ħin; f’dawn il-każijiet, l-ordni tal-avukat tad-difiża obbligatorja għandha tiġi rtirata f’intervalli regolari. L-Avukat tad-difiża għandu jħallas lilek innifsek sakemm l-ispejjeż ma jitħallsux mill-Istat f’każ ta’ liberazzjoni mill-akkuża.

Data dwar investigazzjonijiet/prosekuzzjonijiet/kundanni (5)

Liema data hija maħżuna?

Il-pulizija jaħżnu data dwar l-investigazzjonijiet fil-bażijiet tad-data tagħhom stess.

Matul investigazzjoni li tkun għaddejja u wara l-konklużjoni tiegħu, id-data tkun maħżuna wkoll mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. Barra minn hekk, id-data minn proċedura ta’ investigazzjoni titniżżel fir-Reġistru Ċentrali tal-Prosekutur Pubbliku. Hemm ċerti limiti ta’ żmien għat-tħassir, li huma rregolati bil-liġi.

Kundanni finali għandhom jiddaħħlu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida fir-Reġistru Ċentrali Federali għal Kwistjonijiet Kriminali, li huwa miżmum mill-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja. Ir-reġistrazzjoni mhijiex soġġetta għall-kunsens tiegħek. Il-kundanni għandhom jitħassru wara perjodu stabbilit mil-liġi fin-nuqqas ta’ kwalunkwe kundanna ġdida. It-tul taż-żmien jiddetermina l-piena imposta fuqek.

Liema data tinġabar waqt il-proċedimenti kriminali?

Ara “Liema data hija maħżuna?”

Id-dejta fl-investigazzjoni għandha rwol?

Meta jiġu koperti investigazzjonijiet preċedenti, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jieħu kont ta’ dan il-fatt, pereżempju, meta jikkunsidra l-possibbiltà li jagħlaq il-proċedimenti skont it-Taqsimiet 153 u 153a tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Id-dejta għandha rwol fil-kundanna?

Il-liġi tipprovdi li kundanni preċedenti fir-Reġistru Federali Ċentrali jistgħu jiġu stabbiliti waqt il-proċess. F’dak li għandu x’jaqsam mal-kundanni preċedenti tiegħek, dawn jista’ jkollhom impatt negattiv fuq il-livell tal-pieni li għandhom jiġu imposti fuqek. Min-naħa l-oħra, fil-każ ta’ kundanna, dik id-data li tinħażen biss mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku u l-pulizija ma tiġix ikkunsidrata meta tingħata s-sentenza.

Kif nista’ nsir naf liema data qed tinħażen fuqi u kif nista’ nakkontesta ż-żamma tad-dejta?

Tista’ ssir taf liema data dwar tkun maħżuna billi tintalab informazzjoni minn korpi li jiġbru d-data.

Tista’ titlob it-tħassir tad-dejta mill-entità li ħażnet id-dejta. Jekk it-tħassir jiġi rifjutat, tista’ titlob għal reviżjoni ġudizzjarja.

Aktar informazzjoni

Ir-regolamenti dwar ir-Reġistru Ċentrali Federali huma stabbiliti fl-Att Federali dwar ir-Reġistru Ċentrali, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida L-użu u l-protezzjoni tad-data huma primarjament irregolati minn § § 483 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali; ir-reġistru ċentrali tal-proċedimenti huwa previst fl-Artikolu 492 (1) tal-Kodiċi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Proċedura Kriminali u f’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Regolament b’mod aktar preċiż, ir-regolamenti dwar il-fajls tal-pulizija huma stabbiliti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-Att dwar l-Uffiċċju tal-Pulizija Kriminali Federali u d-diversi liġijiet tal-pulizija tal-istati federali.

Dritt ta’ appell fi proċedimenti ta’ qabel il-proċess (6)

Huma għandhom id-dritt li jirrevedu l-legalità tagħhom. Biex tagħmel dan, tista’ tfittex rimedju. Mezzi possibbli ta’ rimedju huma, b’mod partikolari, l-ilment jew it-talba għal deċiżjoni tal-qorti.

Jekk azzjoni tkun twettqet mill-pulizija jew mill-prosekutur pubbliku mingħajr ordni tal-qorti, il-qorti tista’ sussegwentement ikollha l-miżura riveduta mill-qorti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/08/2019