2 - Moje práva počas konania pred súdom

Save as PDF

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Odkaz sa zobrazí v novom okneAké mám práva ako svedok?

Odkaz sa zobrazí v novom okneSom maloletý. Mám osobitné práva?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Odkaz sa zobrazí v novom okneAké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Viac informácií

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Súdne konanie začína po tom ako prokurátor podá na súd obžalobu alebo návrh na uzavretie dohody o vine a treste obvineného. Obhajoba a prokurátor môžu dohodu uzavrieť s vašou účasťou, ale aj bez vašej účasti; a táto dohoda musí byť schválená súdom. Budete písomne informovaný o každej z uvedených možností. Spolu s obžalobou vám bude doručená písomná výzva, aby ste navrhli ďalšie dôkazy. Budete tiež informovaný o termíne hlavného pojednávania.

Ako obeť trestného činu máte špeciálne postavenie v súdnom procese dané zákonom a môžete sa zapojiť do súdneho procesu v ktorejkoľvek fáze. Žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom však musíte podať do skončenia vyšetrovania, inak ste odkázaní na podanie žaloby v občianskom súdnom konaní.

Počas súdneho procesu máte nasledujúce osobitné práva:

 • byť prítomný počas celého súdneho procesu pred súdom prvého stupňa, a to aj vtedy, keď konanie nie je verejné a tiež počas verejného zasadnutia pred odvolacím súdom; povinnosť byť prítomný máte iba vtedy, keď ste predvolaný ako svedok. Ak sa konania nezúčastníte, súd o vašej žiadosti o náhradu škody rozhodne na základe podkladov, ktoré sa nachádzajú v spise;
 • byť zastúpený akoukoľvek fyzickou osobou, právnikom alebo organizáciou poskytujúcou pomoc obetiam trestných činov;
 • mať bezplatne tlmočníka, ak neovládate slovenský jazyk; nemáte osobitné právo na úradný preklad súdnych písomností;
 • klásť otázky obžalovanému, svedkom alebo znalcom;
 • vyjadriť názor na vykonané dôkazy alebo navrhnúť vykonanie ďalších dôkazov najneskôr do skončenia hlavného pojednávania;
 • nazerať do spisu, okrem častí obsahujúcich osobné údaje chráneného svedka a agenta a zápisnice o hlasovaní súdu; môžete si zo spisu robiť poznámky alebo výpisky, ako aj kópie na vaše vlastné náklady;
 • mať obžalovaným nahradené všetky výdavky, ktoré vám vznikli počas trestného konania, ak je obžalovaný odsúdený a súd uznal vaše výdavky ako nevyhnutné pre uplatnenie vašich práv;
 • predniesť záverečnú reč na konci súdneho konania.

Aké mám práva ako svedok?

Ako svedok trestného činu, ktorým ste boli poškodený, môžete požiadať o svedeckú výpoveď bez prítomnosti obžalovaného, jeho právnika a verejnosti. Je tiež možné, aby namiesto vášho vypočutia bola prečítaná zápisnica z vášho výsluchu, ak s tým prokurátor a obhajoba súhlasí a súd nepovažuje za nevyhnutné vás vypočuť.

Máte právo, aby vám počas výsluchu neboli kladené otázky, ktoré by odôvodnene zasahovali do súkromia.

Ako svedok máte nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov (cestovné, ubytovanie a pod.) a na náhradu ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu, ktorá je platená štátom. Nárok na svedočné je potrebné uplatniť do troch dní od výsluchu.

Som maloletý. Mám osobitné práva?

Ak ste maloletý, pred súdom vás bude zastupovať váš rodič alebo opatrovník.

Ak máte menej ako 18 rokov, budete vypočutý obzvlášť ohľaduplne tak, aby sa výsluch v ďalšom konaní už nemusel opakovať. Pri výsluchu môže byť prítomný pedagóg. Ak je to potrebné, výsluch bude vykonaný s využitím technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu. Vaše osobné údaje môžu byť utajené.

Môžem dostať právnu pomoc?

Ak požiadate o náhradu škody spôsobenej páchateľom, nemáte dostatok prostriedkov, aby ste uhradili náklady spojené s poskytovaním právnej pomoci právnikom a je to potrebné na ochranu vašich záujmov, môžete požiadať o poskytnutie právnej pomoci. Právna pomoc je poskytovaná právnikom a platená štátom.

Ak ste obeťou diskriminácie, bude vám bezplatne poskytnutá právna pomoc bez ohľadu na váš príjem.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako svedkovi trestného činu, ktorým ste boli poškodený, môžu byť vo váš prospech vykonané opatrenia na ochranu vašej bezpečnosti a osobných údajov vrátane vypovedania bez prítomnosti obžalovaného. Opatrenia nariadi predseda senátu ak:

 • je nebezpečenstvo, že nebudete vypovedať presne (pravdivo) v prítomnosti obžalovaného;
 • je riziko, že utrpíte vážnu ujmu v súvislosti s vašou výpoveďou;
 • vaša identita musí byť utajená z vážnych dôvodov.

Ak by odhalenie vašej adresy ohrozilo vás alebo vašich blízkych, môžete poskytnúť vašu pracovnú adresu alebo inú adresu, prostredníctvom ktorej môžu príslušné orgány s vami komunikovať.

Môže vám byť povolené neuvádzať žiadne osobné údaje (totožnosť, pobyt a pod.), ak by to mohlo ohroziť život alebo zdravie vás alebo vašich blízkych.

Môžete byť vypočutý za pomoci technických zariadení vrátane zariadení určených na prenos zvuku a obrazu. Takýto výsluch môže byť vykonaný spôsobom, že bude zmenený váš vzhľad a hlas. Vo výnimočných prípadoch môže byť zmenená vaša identita.

Ak ste obeťou teroristického aktu alebo činu, spáchaného organizovanou zločineckou skupinou a ste v nebezpečenstve ako svedok, môžete byť zapojený do programu na ochranu svedkov, obsahujúceho aj prvky fyzickej ochrany.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, môže vám byť poskytnuté utajené bývanie.

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Vaša žiadosť o náhradu škody, ktorú ste trestným činom utrpeli, voči páchateľovi, s nevyhnutným odôvodnením a vyčíslením, musí byť príslušnému orgánu podaná najneskôr do skončenia vyšetrovania. Môže sa týkať škody na zdraví, škody na majetku, psychickej ujmy alebo inej škody. Súd v trestnom konaní rozhodne o vašej žiadosti.

Môžete tiež dosiahnuť odškodnenie od štátu. Pre bližšie informácie o odškodnení obetí trestných činov v Slovenskej republike, prosím, pozrite informačný list na internetovej stránke Európskeho justičného atlasu (informačný list je dostupný v Odkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku, v Odkaz sa zobrazí v novom okneslovenskom ale aj v inom jazyku).

Aké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

V priebehu trestného konania môže byť realizovaná medzi páchateľom a vami mediácia. V prípade menej závažných trestných činov s maximálnou hornou hranicou trestu odňatia slobody 5 rokov, môže mediácia viesť k uzavretiu zmieru. Ak je takýto návrh podaný potom, ako prokurátor podal obžalobu na súd, súd môže začať zmierovacie konanie, schváliť zmier a následne zastaviť trestné konanie.

Môžete sa tiež, v prípade akéhokoľvek trestného činu, zúčastniť na dosiahnutí dohody o vine a treste páchateľa. Ak súd zistí, že prokurátor a obhajoba majú vôľu uzavrieť takúto dohodu, vráti vec späť na konanie.

Som cudzinec Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec, máte nasledujúce osobitné práva:

 • ak neovládate slovenský jazyk, máte právo na tlmočníka bezplatne;
 • ak máte pobyt v zahraničí, môžete byť vypočutý ako svedok za pomoci technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.

Viac informácií


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019