Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Швеция

Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Швеция.


Специализирани съдилища

Създадени са няколко специални съдилища и трибунали за гледане на специфични дела и въпроси:

  • Връзката отваря нов прозорецТрудовият съд се занимава с трудовоправни спорове. Трудовоправните спорове са спорове в рамките на правоотношенията между работодатели и работници. Трудовият съд обикновено е първата и единствена инстанция, компетентна по трудовоправни спорове. Въпреки това някои трудовоправни спорове се гледат първо в районен съд, след което може да бъде подадена жалба в Трудовия съд като съд от втора и последна инстанция.
  • Връзката отваря нов прозорецТърговският съд се занимава, наред с други неща, със спорове, попадащи в приложното поле на Закона за защита на конкуренцията и Закона за пазарните практики.
  • Връзката отваря нов прозорецАпелативният съд с юрисдикция по патентни дела разглежда жалби срещу решенията на Службата на Швеция за издаване на патенти и регистрация във връзка с патенти, търговски марки, дизайни и т.н. Жалбите срещу решенията на този съд се подават пред Връзката отваря нов прозорецВърховния административен съд (Högsta förvaltningsdomstolen).

Съдилищата, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда (Mark- och miljödomstolar), разглеждат дела и въпроси, отнасящи се до разрешителни за експлоатация на водни съоръжения и дейности, които могат да бъдат опасни за околната среда, въпроси, свързани със здравеопазването, опазването на природата, събирането на отпадъци, замърсените райони и опасните отпадъци, вреди, свързани с околната среда, както и въпроси относно обезщетявания и такива, свързани с разрешителни за строеж, разрушителни работи или значителни изменения на земя, която е публична собственост (marklov), съгласно Закона за планирането и строителството, отдаването под наем на обекти, обжалване по въпроси, свързани с планирането, парцелирането на земя, сервитутни права и отчуждаване на собственост. Има пет съдилища, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда, като те са специализирани съдилища към районните съдилища в Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå и Östersund. Жалби срещу решенията и определенията на тези специализирани съдилища могат да се подават пред Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда, който е част от Апелативния съд на Svea. Жалби срещу решенията на Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда могат да се подават пред Върховния съд (Högsta domstolen).

Морските съдилища (Sjörättsdomstolar) разглеждат дела, попадащи в обхвата на шведския Морски кодекс (1994:1009). Има седем морски съдилища, като те са част от районните съдилища в Luleå, Sundsvall, Стокхолм, Калмар, Малмьо, Гьотеборг и Карлщад.

Дела, попадащи в обхвата на Шведския кодекс за мореплаването, се разглеждат от седем районни съдилища, които са специални съдилища с юрисдикция по въпросите на мореплаването.

Те са специализирани съдилища и са част от административните съдилища в Малмьо, Гьотеборг и Стокхолм. Жалби срещу решенията и определенията на съдилищата с юрисдикция по въпросите на миграцията могат да се подават пред Апелативния съд по въпросите на миграцията, който е част от Административния съд на Стокхолм.

Някои видове спорове, свързани с наеми, жилищно коопериране и аренда се разглеждат от окръжните съдилища, компетентни по въпроси в областта на наемите и арендните отношения.Това са квазисъдебни органи, които имат подобни правомощия като съдилищата.

Други специализирани съдилища

В Швеция няма конституционен съд или подобен по функция орган.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/06/2012