Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
  Swipe to change

  Uzturēšanas saistības

  Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 4/2009

  Vispārīga informācija

  Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.

  Tajā paredzētas deviņas standarta veidlapas, kuru mērķis ir atvieglot saziņu centrālo iestāžu starpā un darīt iespējamu pieteikumu iesniegšanu elektroniskā veidā.

  Regula ir piemērojama visu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā.

  Dānija deklarācijā (OV L 149, 12.6.2009., 80. lpp.), kas pamatota ar paralēlo nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas Kopienu, apstiprināja savu lēmumu īstenot Regulas saturu tiktāl, ciktāl ar minēto regulu groza Regulu (EK) Nr. 44/2001.

  Dānija apstiprināja savu nodomu īstenot 2011. gada 10 novembra izpildes regulu, ar kuru tiek ieviests X un XI pielikums Padomes Regulai (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (Dānijas Karalistes paziņojums. OV L 195, 18.7.2013., 1. lpp.).

  Dānijai Hāgas 2007. gada Protokols nav saistošs.

  Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

  Neobligāta standarta veidlapa paziņojumam par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem

  Lai atvieglotu Uzturēšanas saistību regulas praktisko īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu visā Eiropas Savienībā, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis neobligātu standarta veidlapu paziņojumiem par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem.

  Šī neobligātā veidlapa ir izstrādāta ar nolūku atvieglot kavēto uzturēšanas līdzekļu maksājumu atgūšanu, un ir pieejama 23 valodās. Veidlapai ir pievienotas praktiskas norādes par tās aizpildīšanu. Veidlapa ir pieejama šādā formātā: PDF PDF (1093 Kb) lv un XLS Excel (416 Kb) lv.

  Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

  Saites

  Norādījumi pielikumu izmantošanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās

  Hāgas 2007. gada 23. novembra Protokols

  ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


  KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

  Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

  Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


  *jāaizpilda obligāti
  Lapa atjaunināta: 17/03/2022

  Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.