Uzturēšanas saistības

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 4/2009

Vispārīga informācija

Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.

Tajā paredzētas deviņas standarta veidlapas, kuru mērķis ir atvieglot saziņu centrālo iestāžu starpā un darīt iespējamu pieteikumu iesniegšanu elektroniskā veidā.

Regula ir piemērojama visu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā.

Dānija deklarācijā (OV L 149, 12.6.2009., 80. lpp.), kas pamatota ar paralēlo nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas Kopienu, apstiprināja savu lēmumu īstenot Regulas saturu tiktāl, ciktāl ar minēto regulu groza Regulu (EK) Nr. 44/2001.

Dānija apstiprināja savu nodomu īstenot 2011. gada 10 novembra izpildes regulu, ar kuru tiek ieviests X un XI pielikums Padomes Regulai (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (Dānijas Karalistes paziņojums. OV L 195, 18.7.2013., 1. lpp.).

Dānijai Hāgas 2007. gada Protokols nav saistošs.

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedības, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesībām. Līdz 2024. gada beigām šo procedūru nolūkos Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir sniegta informācija par regulas piemērošanu un lietotājdraudzīgs rīks veidlapu aizpildīšanai. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis Norādījumus pielikumu izmantošanai saskaņā ar Uzturēšanas saistību regulu, kas ir pieejami 23 valodās.

Neobligāta standarta veidlapa paziņojumam par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem

Lai atvieglotu Uzturēšanas saistību regulas praktisko īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu visā Eiropas Savienībā, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis neobligātu standarta veidlapu paziņojumiem par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem.

Šī neobligātā veidlapa ir izstrādāta ar nolūku atvieglot kavēto uzturēšanas līdzekļu maksājumu atgūšanu, un ir pieejama 23 valodās. Veidlapai ir pievienotas praktiskas norādes par tās aizpildīšanu. Veidlapa ir pieejama šādā formātā: PDF PDF (1093 Kb) lv un XLS Excel (416 Kb) lv.

Neobligāta standarta veidlapa miermīlīgiem risinājumiem

Šo (neobligāto) standarta veidlapu miermīlīgiem risinājumiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās izstrādāja ar nolūku atvieglot Uzturēšanas saistību regulas īstenošanu un uzturēšanas līdzekļu efektīvu pārrobežu atgūšanu.

Strīda miermīlīgs risinājums ļaus izvairīties no tiesas iejaukšanās un/vai izpildes procedūras. Tas var palīdzēt novērst ilgstošas un sarežģītas tiesvedības. Šī veidlapa palīdzēs centrālajām iestādēm sekmēt mierizlīgumus starp pusēm un pārvarēt valodas barjeras, lai panāktu labprātīgu uzturēšanas līdzekļu maksājumu. Veidlapa ir pieejama 23 valodās. Veidlapa ir pieejama šādā formātā: PDF PDF (171 Kb) lv

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Saites

Hāgas 2007. gada 23. novembra Protokols

ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti
Lapa atjaunināta: 10/12/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.