Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Deti môžu potrebovať novú rodinu buď preto, že ide o siroty, alebo preto, že sa ich rodičia javia ako nespôsobilí na výkon starostlivosti o ne.

Akýkoľvek druh umiestnenia dieťaťa do starostlivosti inej osoby ako rodiča – do náhradnej rodinnej starostlivosti s jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo do ústavnej starostlivosti, napríklad do sirotinca alebo detského domova – v inej krajine EÚ patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia Brusel IIb. Zahŕňa to aj „umiestnenie do výchovnej starostlivosti“ nariadené súdom alebo zabezpečené príslušným orgánom so súhlasom rodičov alebo dieťaťa, alebo na ich žiadosť po deviantnom správaní dieťaťa.

Súd alebo orgán, ktorý zvažuje umiestniť dieťa do inej krajiny EÚ, musí pred nariadením alebo zabezpečím umiestnenia získať súhlas orgánov danej krajiny. Na určenie toho, kedy je potrebná konzultácia, sa v nariadení odkazuje na vnútroštátne právne predpisy:

  • konzultácia nie je potrebná, ak má byť dieťa umiestnené do starostlivosti rodiča,
  • vo vnútroštátnych právnych predpisoch a postupoch každej krajiny EÚ sa môže stanoviť, že ich súhlas sa popri rodičoch nevyžaduje ani na umiestnenie do starostlivosti určitých kategórií blízkych príbuzných na ich území.

Žiadosť o súhlas by mala obsahovať aspoň správu o dieťati a dôvody navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti, očakávanú dĺžku umiestnenia a informácie o akomkoľvek zvažovanom financovaní. Tieto informácie musia byť doplnené akýmikoľvek inými informáciami, ktoré dožiadaný členský štát môže považovať za relevantné, ako napríklad zvažovaný dohľad nad plnením opatrenia, zabezpečenie kontaktu s rodičmi, inými príbuznými alebo inými osobami, s ktorými má dieťa úzku väzbu, alebo dôvody, pre ktoré sa o takomto kontakte neuvažovalo.

Postup na získanie súhlasu s umiestnením upravuje vnútroštátne právo a postupy každej krajiny EÚ.

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia Brusel IIb sa nachádza na tejto stránke: Publikácie EJS

Ak chcete získať podrobné informácie o konkrétnej krajine, zvoľte jej vlajku.

Posledná aktualizácia: 03/04/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.