Bevisupptagning genom videokonferens

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (det europeiska privaträttsliga nätverket) har tagit fram en rad faktablad med praktisk information om regler, förfaranden och teknisk utrusning för videokonferenser mellan domstolar i olika EU-länder.

Förordning (EU) 2020/1783 (omarbetning) om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ger en allmän rättslig ram för bevisupptagning i ett annat land än domstolslandet. Denna förordning ersätter rådets förordning (EG) nr 1206/2001 och ska tillämpas från och med den 1 juli 2022. I den nya förordningen klargörs hur bevis kan tas upp genom videokonferens eller annan teknik för distanskommunikation, och det upprättas ett formulär N i bilaga I för utbyte av relevant teknisk information. Formulär N ska användas både för framställningar om bevisupptagning via videokonferens och för att besvara sådana framställningar. Varje EU-land har egna rutiner, så hur förfarandet går till i detalj varierar beroende på vilket land man vänder sig till.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har tagit fram en rad faktablad för att underlätta samarbetet när EU-ländernas rättsliga myndigheter vill använda videokonferens för att ta upp bevis i ett annat EU-land. I faktabladen hittar du praktisk information om ländernas regler, rutiner och tekniska möjligheter.

Klicka på en flagga för att få mer ingående information om det landet.

Länk

Bevisupptagning - anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Senaste uppdatering: 19/01/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.