Lietu tiesību (in rem) pielāgošana

Mantinieki vienā ES dalībvalstī var atsaukties uz mantošanas tiesību normām citā ES dalībvalstī, kad tiesības tiek pielāgotas, lai precīzi atbilstu tiesībām viņu dzīvesvietas valstī.

Vispārīga informācija

Lai mantinieki vai legātāri varētu izmantot tiesības, kuras radušās vai tiem nodotas pārrobežu mantošanas ceļā, Mantošanas regulā ir noteikts, ka in rem tiesības (tiesības uz nekustamo vai kustamo īpašumu), ko ir tiesīgs izmantot mantinieks vai legātārs, bet kas nepastāv ES dalībvalstī, kurā atsaucas uz šīm in rem tiesībām, ir jāpielāgo tuvākajām līdzvērtīgām in rem tiesībām saskaņā ar attiecīgās otras ES valsts tiesību aktiem. Veicot šādu pielāgošanu, būtu jāņem vērā mērķi un intereses, uz ko ir vērstas konkrētās in rem tiesības, un to sekas.

Šajā sakarā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir publicējis vairākas informācijas lapas par valstu tiesību aktiem, kurās izskaidro:

  • in rem tiesības, kas varētu rasties mantojuma ceļā;
  • vai šādas tiesības tiek ierakstītas nekustamā īpašuma vai kustamas mantas reģistrā;
  • sekas, kas izriet no to reģistrācijas;
  • īpašus noteikumus un procedūras attiecībā uz in rem tiesību pielāgošanu.

Lai iepazītos ar informācijas lapu par valstu tiesību aktiem un procedūrām attiecībā uz in rem tiesību pielāgošanu kādā ES valstī, noklikšķiniet uz atbilstošās valsts karoga, kas redzams šajā lapā.

Plašāka informācija

EU-ADAPTEU Adapt ir IT rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tiesnešiem, notāriem un citiem praktizējošiem juristiem, kuri nodarbojas ar pārrobežu mantošanas lietām, atrast vistuvākās līdzvērtīgās in rem tiesības. Lietotājs rīkā var ievadīt i) mantošanai piemērojamos dalībvalsts tiesību aktus (“lex successionis”), ii) pastāvošās in rem tiesības saskaņā ar mantošanai piemērojamajiem dalībvalsts tiesību aktiem (“in rem tiesības”), un iii) tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā atsaucas uz in rem tiesībām (“lex rei sitae”). Pēc tam rīks sniedz norādījumus un ieteikumus par atbilstošajām in rem tiesībām saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atsaucas uz šīm tiesībām.

Lapa atjaunināta: 20/04/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.