Kuidas kohtuotsust täitmisele pöörata?

Kui kohus osaleb vaidluse lahendamises, tuleb menetluse lõpus tagada kaks tulemust. Esiteks peab kohus tegema otsuse ja teiseks tuleb otsus täitmisele pöörata.

Selleks et sundida teist poolt (kostjat või võlgnikku) täitma tema kahjuks tehtud otsust (näiteks tasuda võlg), tuleb Teil pöörduda täiteasutuse poole. Ainult neil on õigus sundida võlgnikku maksma, kasutades selleks vajaduse korral korrakaitse abi.

Kui Teie kasuks on mõnes liidu liikmesriigis väljastatud täitmisele pööratav kohtuotsus, saate Brüsseli I määruse alusel pöörduda muus liikmesriigis (näiteks selles, kus asub võlgniku vara) täitevasutuse poole ilma vahepealse menetluseta. Uuesti sõnastatud Brüsseli I määrusega, millega reguleeritakse kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ka piiriülestel juhtudel, tühistati kohtuotsuste täidetavaks tunnustamise menetlus. Võlgnik, kelle vastu Te otsuse täitmist taotlete, võib esitada kohtule otsuse täitmisest keeldumise taotluse. Pädevate kohtute ja edasikaebuse esitamiseks pädevate kohtute nimed ja asukohad leiab siit.

Sundtäitmise eesmärk on üldiselt rahasummade sissenõudmine, kuid täitmise objektiks võib olla ka mingi toimingu sooritamine (kohustus midagi teha või hoiduda millegi tegemisest, näiteks kauba kohaletoimetamine või tööde lõpuleviimine või loata sissetungimisest hoidumine).

Piiriülestes tsiviilasjades saab kasutada erinevaid Euroopa tasandi meetmeid (näiteks Euroopa maksekäsk, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa täitekorraldus), kuid kõikide nende puhul tuleb kohtuotsus täita kooskõlas täitmiskoha järgse riigi eeskirjade ja menetlustega (tavaliselt see riik, kus elab/asub võlgnik või kus asub tema vara).

Teil on vaja täitmisele kuuluvat dokumenti (kohtuotsust või notariaalset akti), kui Te soovite sundtäitmist. Täitemenetlused ja neid toimetavad ametiasutused (kohtud, inkassofirmad ja kohtutäiturid) määratakse selle liikmesriigi õigusega, kus täitmist taotletakse.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

ELi rahastatud projekti raames välja töötatud veebiteatmik Enforcement Atlas sisaldab teavet täitemenetluste (menetluskord, nõuded, pädevus, kulud ja kestus) kohta ELi liikmesriikide ja Ühendkuningriigi õiguskaitsesüsteemides.

Viimati uuendatud: 02/06/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.