Vročanje pisanj (prenovitev)

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Kar zadeva sodna pisanja, so organi za pošiljanje vsa romunska sodišča: okrožna sodišča, tribunali, pritožbena sodišča in vrhovno kasacijsko sodišče.

Kar zadeva zunajsodna pisanja, so organi za pošiljanje okrožna sodišča, na območju katerih imajo registrirani sedež notarji in sodni izvršitelji.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Organ za sprejem zaprosil za vročitev sodnih in zunajsodnih pisanj iz držav članic EU je okrožno sodišče, na območju katerega ima prejemnik stalno prebivališče ali registrirani sedež.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pošta in faks.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Poleg obrazcev, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi standardne obrazce, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Telefon: +40 37204 1077, Sekretariat, faks: +40 37204 1079: E-naslov: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Osebni podatki se lahko posredujejo le, če obstaja utemeljena pravna podlaga. Vloge za osebne podatke, prejete od policije, ministrstva za nacionalno obrambo, državnega tožilstva, sodišč in specializiranih ustanov socialne varnosti v zvezi z mladoletniki ali drugimi osebami, upravičenimi do zaščite, ali od fizičnih in pravnih oseb, katerih legitimni interesi so dokazani z dokumenti, ki dokazujejo njihovo pravno podlago, se štejejo za upravičeno pravno podlago. Če ni utemeljene pravne podlage, se lahko osebni podatki posredujejo šele po pridobitvi izrecne in nedvoumne predhodne privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Ne glede na navedeno se lahko v skladu s členom 7(1)(a) in (b) zaprosila za ugotovitev naslova fizične osebe, ki je romunski državljan, v Romuniji pošljejo oddelku za registracijo prebivalstva in upravljanje podatkovnih zbirk (DEPABD), str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti, E-naslov: depabd@mai.gov.ro; Spletno mesto: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Poleg tega se lahko v skladu s členom 7(1)(a) in (b) za informacije o naslovu registriranega sedeža pravne osebe zaprosi na spletu prek storitve InfoCert nacionalnega urada poslovnega registra. Za dostop do portala spletnih storitev nacionalnega urada poslovnega registra je treba na spletnem portalu Recom ustvariti uporabniški račun. Ko je račun vzpostavljen, ima lahko uporabnik brezplačen ali plačljiv dostop, odvisno od vrste zahtevane storitve. Več informacij je na voljo tukaj.

Okrajno sodišče (organ za sprejem) ni dolžno na lastno pobudo vložiti zaprosila za informacije o trenutnem naslovu naslovnika pisanja, če je naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, napačen.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Poleg obrazcev, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi standardne obrazce, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

Ni relevantno.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Poleg obrazcev, izpolnjenih v romunščini, sprejema Romunija tudi standardne obrazce, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Ni relevantno.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Diplomatski predstavniki in konzularni funkcionarji lahko na romunskem ozemlju vročajo sodna in zunajsodna pisanja samo državljanom države, katere predstavniki so.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

V skladu s členom 154(5) zakonika o civilnem postopku lahko procesne akte na zahtevo in stroške zainteresirane stranke vročijo neposredno sodni izvršitelji, ki morajo izpolnjevati postopkovne formalnosti, določene v zakoniku o civilnem postopku za vročanje sodnih pozivov in procesnih aktov.

V določenih primerih romunska zakonodaja določa možnost vročanja izvensodnih pisanj neposredno prek sodnega izvršitelja (npr. člen 1522(2) civilnega zakonika – vročitev pisnega opomina za plačilo dolžniku).

Seznam zapriseženih sodnih izvršiteljev je na voljo tukaj.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 22(4)

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ni dopusten, če je vložen po izteku roka enega leta po izreku sodbe.

Člen 22(2)

Romunsko sodišče lahko izreče sodbo, čeprav ni prejelo potrdila o vročitvi oziroma o dostavi pisanja o začetku postopka ali enakovrednega pisanja, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 22(2).

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ni relevantno.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 26/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.