Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό 2020/1784

Γενικές πληροφορίες

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (αναδιατύπωση) αποσκοπεί στην καλύτερη και ταχύτερη διαβίβαση, μεταξύ των κρατών μελών, των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Ο κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 από την 1η Ιουλίου 2022.

Ωστόσο, το αποκεντρωμένο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ), ως μέσο επικοινωνίας που θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτήσεων, εντύπων και κάθε άλλης επικοινωνίας, θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόνο από την 1η Μαΐου 2025 [την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου των τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 25 (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784)].

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, η οποία με δήλωσή της επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να θέσει σε εφαρμογή το περιεχόμενο του κανονισμού, βάσει παράλληλης συμφωνίας που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Ο κανονισμός προβλέπει διάφορους τρόπους διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων: διαβίβαση μέσω υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής, διαβίβαση διά της προξενικής ή διπλωματικής οδού, επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση και απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση.

Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι αρμόδιες για τη διαβίβαση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος. Οι υπηρεσίες παραλαβής είναι αρμόδιες για την παραλαβή δικαστικών και εξωδίκων πράξεων άλλου κράτους μέλους. Η κεντρική αρχή είναι αρμόδια για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες διαβίβασης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη διαβίβαση των προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Ο κανονισμός προβλέπει δώδεκα έντυπα.

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.