Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Nationale informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) 2020/1784

Algemene informatie

Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) heeft tot doel de verzending tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken met het oog op de betekening of kennisgeving ervan, te verbeteren en te versnellen. Deze verordening vervangt met ingang van 1 juli 2022 Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad.

Het gedecentraliseerde IT-systeem als verplicht communicatiemiddel voor de verzending en ontvangst van aanvragen, formulieren en andere mededelingen, zal echter pas worden gebruikt vanaf 1 mei 2025 (de eerste dag van de maand volgend op de periode van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 25 (zie voor nadere gegevens artikel 37 van Verordening (EU) 2020/1784)).

De verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van Denemarken, dat zijn voornemen om de inhoud van de verordening uit te voeren heeft bevestigd door middel van een verklaring op basis van een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

De verordening voorziet in verschillende wijzen van verzending en betekening of kennisgeving van stukken: verzending via verzendende en ontvangende instanties; verzending langs consulaire of diplomatieke weg; betekening of kennisgeving door postdiensten; elektronische betekening of kennisgeving, en rechtstreekse betekening of kennisgeving.

De verzendende instanties zijn bevoegd gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken te verzenden ter betekening of kennisgeving in een andere lidstaat. De ontvangende instanties zijn bevoegd voor de inontvangstneming van de van een andere lidstaat afkomstige gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken. Het centrale orgaan heeft tot taak de verzendende instanties informatie te verschaffen en oplossingen te zoeken voor de problemen die zich bij de verzending van stukken ter betekening of kennisgeving kunnen voordoen.

De verordening voorziet in twaalf formulieren.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (“de betekening en de kennisgeving van stukken”), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer
Laatste update: 22/02/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.