Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia 2020/1783

Ogólne informacje

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) ma na celu usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie współpracy między sądami w zakresie przeprowadzania dowodów. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 1 lipca 2022 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 35 rozporządzenia (UE) 2020/1783).

Rozporządzenie stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. W stosunkach pomiędzy Danią i pozostałymi państwami członkowskimi zastosowanie ma Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych z 1970 r.

W rozporządzeniu przewidziano trzy sposoby przeprowadzania dowodów w ramach współpracy między państwami członkowskimi: przeprowadzenie dowodu przez sąd wezwany, bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający oraz przeprowadzenie dowodu przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych.

Sądem wzywającym jest sąd lub inny właściwy organ – jeżeli organ taki został zgłoszony przez odpowiednie państwo członkowskie – przed którym wszczęto postępowanie lub który rozpoznaje daną sprawę. Sądem wezwanym jest sąd innego państwa członkowskiego właściwy do celów przeprowadzenia dowodu. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za udzielanie informacji i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które mogą pojawić się w związku z wnioskiem.

W rozporządzeniu przewidziano czternaście formularzy.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Powiązane strony

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

Konwencja haska z dnia 18 marca 1970 r. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione
Ostatnia aktualizacja: 22/02/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.