Kohtutöötajate koolitussüsteemid

Liikmesriikide justiitsministeeriumid ja kohtud on peamised asutused, kes korraldavad ELi liikmesriikides kohtutöötajatele koolitusi. Osas liikmesriikides on see kohtuakadeemia või kohtute nõukogu ja riigiprokuratuuri ülesanne.

Teave kohtutöötajate koolitamise eest vastutavate asutuste kohta ELi liikmesriikides:

Viimati uuendatud: 01/02/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.