Dobre praktyki szkoleniowe

Trenerzy znajdą w tym miejscu arkusze informacyjne zawierające opis dobrych praktyk w szkoleniu sędziów i prokuratorów. Opisane powyżej praktyki dotyczą szeregu zagadnień: od oceny potrzeb szkoleniowych aż po realizację i ocenę szkoleń.

WięcejMniej

Arkusze informacyjne mogą również posłużyć za inspirację dla innych prawników praktyków (pracowników sądów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, notariuszy i mediatorów).

Ocena potrzeb szkoleniowych

Innowacyjna metoda szkoleniowa

Innowacyjne programy nauczania lub plany szkoleniowe

Narzędzia szkoleniowe sprzyjające prawidłowemu stosowaniu prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej

Ocena wyników osiąganych przez uczestników w trakcie szkolenia i skuteczności działań szkoleniowych

Warsztaty europejskie na temat korzystania z dobrych praktyk w ramach europejskich szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości

„Obiecujące”, „dobre” i „najlepsze” praktyki

Przykłady dobrych praktyk pochodzą z różnych obszarów objętych szkoleniami. Są to:

  • ocena potrzeb szkoleniowych;
  • innowacyjne programy nauczania lub plany szkoleń;
  • innowacyjna metoda szkoleniowa;
  • narzędzia szkoleniowe sprzyjające prawidłowemu stosowaniu prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej;
  • ocena wyników osiąganych przez uczestników w trakcie szkolenia i skuteczności działań szkoleniowych.

Przykłady zostały zebrane w ramach projektu pilotażowego dotyczącego europejskiego szkolenia w zakresie sądownictwa, zaproponowanego przez Parlament Europejski w 2012 r. i zrealizowanego przez Komisję Europejską w latach 2013–2014. Badanie na temat dobrych praktyk szkoleniowych zostało przeprowadzone przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), przy czym przykłady pochodzą z 23 instytucji szkoleniowych takich jak krajowe instytucje szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości, Akademia Prawa Europejskiego (ERA), Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) oraz sama Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

W każdym arkuszu informacyjnym przedstawiono główne cechy prezentowanej praktyki, dane kontaktowe instytucji szkoleniowej i wszystkie inne przydatne informacje dotyczące przeniesienia tej praktyki do innego środowiska.

Ocena potrzeb szkoleniowych

Analiza praktyki sądowej  PDF (315 KB) pl

Estonia

Ustrukturyzowana procedura służąca identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych  PDF (310 KB) pl

Rumunia

Analiza luki w działaniach szkoleniowych  PDF (314 KB) pl

Belgia

Ocena całego programu przez Trybunał ds. Zdrowia Psychicznego  PDF (318 KB) pl

Anglia i Walia

Ocena regionalnych potrzeb szkoleniowych  PDF (311 KB) pl

Chorwacja

Stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora  PDF (313 KB) pl

Polska

Szkolenie koronerów  PDF (315 KB) pl

Anglia i Walia

Potrzeby szkoleniowe, analiza i ocena skutków  PDF (315 KB) pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Ocena indywidualnych potrzeb edukacyjnych  PDF (326 KB) pl

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

Ocena partycypacyjna  PDF (313 KB) pl

Francja

Innowacyjne programy nauczania lub plany szkolenia

Planowanie kompleksowego i zorientowanego na potrzeby rocznego programu nauczania  PDF (317 KB) pl

Niemcy

Planowanie kompleksowego i zorientowanego na potrzeby rocznego programu nauczania  PDF (329 KB) pl

Anglia i Walia

Szkolenia dla sędziów i prokuratorów prowadzone z udziałem przedstawicieli innych zawodów  PDF (313 KB) pl

Bułgaria

Szkolenia dla sędziów i prokuratorów prowadzone z udziałem przedstawicieli innych zawodów  PDF (315 KB) pl

Anglia i Walia

Łączenie różnych dyscyplin przy organizowaniu szkoleń dla sędziów i prokuratorów  PDF (314 KB) pl

Włochy

Symulacje rozpraw sądowych i programy odgrywania ról  PDF (315 KB) pl

Anglia i Walia

Symulacje rozpraw sądowych  PDF (311 KB) pl

Węgry

Ścisłe monitorowanie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem symulacji  PDF (331 KB) pl

Francja

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania  PDF (318 KB) pl

Francja

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania  PDF (311 KB) pl

Finlandia

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania  PDF (311 KB) pl

Belgia

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania  PDF (313 KB) pl

Anglia i Walia

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania  PDF (312 KB) pl

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania  PDF (314 KB) pl

Niderlandy

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę poświęconych nowym aktom prawnym  PDF (310 KB) pl

Rumunia

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę poświęconych nowym aktom prawnym  PDF (310 KB) pl

Francja

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę poświęconych nowym aktom prawnym  PDF (312 KB) pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Wspólna realizacja programów szkoleniowych w ramach nietypowych partnerstw  PDF (310 KB) pl

Portugalia

Wspólna realizacja programów szkoleniowych z zewnętrznym instytutem badawczym  PDF (309 KB) pl

Polska

Opiekunowie sądowi  PDF (315 KB) pl

Bułgaria

Opiekunowie sądowi  PDF (357 KB) pl

Niderlandy

Innowacyjna metoda szkoleniowa

Kompleksowa strategia e-uczenia się online  PDF (315 KB) pl

Bułgaria

Mieszane e-uczenie się  PDF (313 KB) pl

Niderlandy

Mieszane e-uczenie się  PDF (331 KB) pl

Hiszpania

Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do szkolenia w zakresie prawa UE  PDF (320 KB) pl

Bułgaria

Rejestrowanie, transmitowanie, emitowanie podcastów w internecie, nagrywanie i sporządzanie transkrypcji przebiegu działań szkoleniowych oraz ich udostępnianie online  PDF (311 KB) pl

Rumunia

Skrzynki mailowe i wideokonferencje  PDF (312 KB) pl

Portugalia

Studium przypadku oparte na rzeczywistej sprawie prowadzonej w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem wideokonferencji  PDF (314 KB) pl

Hiszpania

Nabór osób prowadzących szkolenia i ocena rezultatów ich pracy  PDF (323 KB) pl

Rumunia

Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia potrzeb szkoleniowych i problemów występujących na szczeblu lokalnym  PDF (317 KB) pl

Bułgaria

Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia potrzeb szkoleniowych i problemów występujących na szczeblu lokalnym  PDF (310 KB) pl

Rumunia

Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia potrzeb szkoleniowych i problemów występujących na szczeblu lokalnym  PDF (311 KB) pl

Francja

Uczenie się w dużych grupach – metoda kuli śniegowej  PDF (315 KB) pl

Anglia i Walia

Małe grupy – sporządzanie orzeczeń  PDF (340 KB) pl

Niderlandy

Samoocena w kwestii sporządzania orzeczeń  PDF (311 KB) pl

Estonia

Małe grupy – seminarium pt. „Sztuka orzekania” (ang. The Business of Judging)  PDF (325 KB) pl

Anglia i Walia

Rola sędziego w społeczeństwie: deontologia, etyka i relacje z mediami  PDF (315 KB) pl

Hiszpania

Samoocena dotycząca umiejętności komunikacyjnych  PDF (312 KB) pl

Estonia

Komunikacja medialna – interaktywne i wieloaspektowe szkolenia w zakresie kontaktów z mediami  PDF (318 KB) pl

Niemcy

Narzędzia szkoleniowe sprzyjające prawidłowemu stosowaniu prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej

Dostęp do prawa UE za pomocą środków elektronicznych  PDF (309 KB) pl

Portugalia

Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do szkolenia w zakresie prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej (model Eurinfra)  PDF (337 KB) pl

Niderlandy

GAIUS: zwiększa wiedzę sędziów na temat prawa UE  PDF (313 KB) pl

Włochy

Łączenie szkoleń w zakresie prawa UE i współpracy międzynarodowej ze szkoleniami w zakresie języka prawniczego  PDF (340 KB) pl

Hiszpania

Łączenie szkoleń w zakresie prawa UE i współpracy międzynarodowej ze szkoleniami w zakresie języka prawniczego  PDF (315 KB) pl

Węgry (Polska, Republika Czeska, Słowacja)

Ustawiczne tworzenie sieci (rzeczywistych i wirtualnych)  PDF (310 KB) pl

Rumunia

THEMIS  PDF (403 KB) pl

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Projekt „Criminal Justice I” – Międzynarodowa współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych: symulacje poświęcone europejskiemu nakazowi aresztowania i wzajemnej pomocy prawnej  PDF (319 KB) pl

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

„Uczenie się przez działanie” przy jednoczesnym zwiększaniu wiedzy na temat współpracy sądowej i prawa krajowego innych państw członkowskich UE  PDF (315 KB) pl

Niemcy

Opracowywanie materiałów szkoleniowych dotyczących prawa UE na szczeblu ogólnoeuropejskim w celu ich późniejszego wykorzystania na szczeblu krajowym  PDF (329 KB) pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Zapewnienie widoczności treści dotyczących prawa UE w szkoleniach poświęconych prawu krajowemu  PDF (313 KB) pl

Niderlandy

Ocena wyników osiąganych przez uczestników w trakcie szkolenia i skuteczności działań szkoleniowych

Sprawozdawca  PDF (311 KB) pl

Belgia

„Pokaż, czego się nauczyłeś”  PDF (311 KB) pl

Niderlandy

Długoterminowa ocena działań szkoleniowych  PDF (270 KB) pl

Niemcy

System analizy i oceny skutków  PDF (313 KB) pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Ocena po zakończeniu szkolenia  PDF (324 KB) pl

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

Warsztaty europejskie na temat korzystania z dobrych praktyk w ramach europejskich szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości

Dobre praktyki szkoleniowe omówiono w dniach 26–27 czerwca 2014 r. w czasie warsztatów zorganizowanych przez Komisję. Celem warsztatów było stworzenie forum, na którym podmioty szkolące mogłyby przedstawić swoje zdanie na temat dalszego rozwoju projektów szkoleniowych dla prawników praktyków w zakresie stosowania prawa UE. W czasie warsztatów wyjaśniono również, w jaki sposób finansowanie ze środków UE może wspomóc wprowadzanie nowych technik szkoleniowych (zasadniczo w odniesieniu do projektów obejmujących współpracę transgraniczną).

Materiały wideo dotyczące debaty znajdują się na stronie internetowej warsztatów.

„Obiecujące”, „dobre” i „najlepsze” praktyki

Praktyki szkoleniowe przedstawione w niniejszej części zostały zostały podzielone na „obiecujące”, „dobre”, „najlepsze” lub „niesklasyfikowane” na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez EJTN w fazie badawczej.

„Najlepsza praktyka” to program szkoleniowy lub strategia, które charakteryzuje najwyższy poziom skuteczności, co znajduje potwierdzenie w obiektywnych i kompleksowych badaniach oraz ocenie.

„Dobra praktyka” to program lub strategia, których skuteczność została dowiedziona w jednej lub większej liczbie organizacji, przy czym praktyka ta może się przekształcić w najlepszą praktyką, ponieważ istnieją obiektywne przesłanki jej skuteczności i potencjalnej możliwości odtworzenia w innych organizacjach.

W ramach szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości „obiecująca praktyka” (czasami jedynie doświadczalnie) to praktyka, w przypadku której przynajmniej wstępnie dowiedziono skuteczności bądź istnieje możliwość uzyskania danych, które pozwolą na oceną, czy praktyka ta może się przekształcić w dobrą lub najlepszą praktyką, czyli w projekt, który można przenieść do zróżnicowanych środowisk szkoleniowych projektów przeznaczonych dla kadr wymiaru sprawiedliwości.

Skuteczna praktyka jest potencjalnie przenoszalna do jakiegokolwiek środowiska, w całości lub w zmodyfikowanej formie, przy uwzględnieniu określonych okoliczności.

Niektóre praktyki są niesklasyfikowane, ponieważ mimo że wydały się one interesujące, w ich przypadku nie można było jednak uzyskać wystarczających danych, aby dokonać ich klasyfikacji na podstawie kryteriów opisanych powyżej.

Ostatnia aktualizacja: 23/01/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.