Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Nationale informatie over Verordening (EU) 1259/2010

Algemene informatie

De Europese Unie stelt zich ten doel een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen door maatregelen te nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen. Tegelijk vereist een grotere mobiliteit van de burgers in de interne markt meer flexibiliteit en grotere rechtszekerheid.

Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (de Rome III-verordening) reikt de burgers oplossingen aan die rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit waarborgen, beschermt de zwakkere partij in echtscheidingsgeschillen en voorkomt "forum shopping". Dit helpt ook complexe, langdurige en pijnlijke procedures voorkomen.

Meer in het bijzonder kunnen internationale paren op grond van Verordening (EU) nr. 1259/2010 op voorhand overeenkomen welk recht van toepassing zal zijn op hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed op voorwaarde dat het overeengekomen recht het recht is van de lidstaat waarmee zij nauwer verbonden zijn. Wanneer een paar het niet eens kan worden, kunnen de rechters een gemeenschappelijke formule gebruiken om te bepalen welk recht van toepassing is.

De verordening is echter niet van toepassing op: de handelingsbekwaamheid van natuurlijke personen; het bestaan, de geldigheid en de erkenning van een huwelijk; de nietigverklaring van een huwelijk; de naam van de echtgenoten; de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk; ouderlijke verantwoordelijkheid; onderhoudsverplichtingen, en trusts en erfopvolgingen. Deze verordening laat ook de toepassing onverlet van Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Zij is een instrument tot nauwere samenwerking tussen de deelnemende lidstaten. De nauwere samenwerking biedt een groep van ten minste negen lidstaten de mogelijkheid om maatregelen te nemen op een van de onder de Verdragen vallende gebieden in het kader van de niet-exclusieve bevoegdheden van de Unie. Op grond van artikel 331 VWEU behouden de niet-deelnemende lidstaten het recht om aan een bestaande nauwere samenwerking deel te nemen.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening.

Nauwere Samenwerking

Op 12 juli 2010 keurde de Raad Besluit 2010/405/EU goed houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed tussen België, Bulgarije, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië. Als gevolg daarvan namen de vermelde 14 deelnemende lidstaten Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad aan, die van toepassing werd op 21 juni 2012.

Op 21 november 2012 nam de Commissie Besluit 2012/714/EU aan houdende bevestiging van de deelneming van Litouwen aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Dat besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 met ingang van 22 mei 2014 van toepassing is op Litouwen.

Op 27 januari 2014 nam de Commissie Besluit 2014/39/EU aan houdende bevestiging van de deelneming van Griekenland aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Dat besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 met ingang van 29 juli 2015 van toepassing is op Griekenland.

Op 10 augustus 2016 nam de Commissie Besluit (EU) 2016/1366 aan houdende bevestiging van de deelneming van Estland aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Dat besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 met ingang van 11 februari 2018 van toepassing is op Estland.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)

Laatste update: 09/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.