Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Grecja

Autor treści:
Grecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Grecja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Wyznaczonymi organami właściwymi do przekazywania dokumentów sądowych lub pozasądowych, które mają zostać doręczone w innym państwie członkowskim („jednostki przekazujące”), są biura prokuratury przy a) Sądzie Najwyższym, b) sądach apelacyjnych i c) sądach pierwszej instancji.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Wyznaczonymi organami właściwymi do przyjmowania dokumentów sądowych lub pozasądowych z innego państwa członkowskiego („jednostki przyjmujące”) są lokalne biura prokuratury przy sądach pierwszej instancji.

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Istnieje możliwość odbierania dokumentów przesłanych drogą pocztową.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Formularz zawarty w załączniku I można wypełnić, poza językiem greckim, również w językach angielskim lub francuskim.

Art. 4 – Organ centralny

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (adres pocztowy: Leoforos Mesogeion 96, kod pocztowy 11527, osoba wyznaczona do kontaktów: Pan Georgios Kouvelas, Tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Zgodnie z art. 7 Grecja zapewnia pomoc, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), w celu ustalenia adresu osoby, której należy doręczyć dokument sądowy lub pozasądowy.

Prokuratury przy sądach pierwszej instancji w Atenach, Salonikach, Pireusie i Chalkidzie są wyznaczonymi organami, do których jednostki przekazujące z innych państw członkowskich mogą kierować wnioski o ustalenie adresu osoby, której należy doręczyć pismo sądowe lub dokument pozasądowy. Adres sprawdza się w bazach danych, do których wspomniane prokuratury mają prawo dostępu.

Dane kontaktowe wyznaczonych organów:

• Prokuratura przy Sądzie Pierwszej Instancji w Atenach (Eisangelía Protodikón Athinón)

St. Evelpidon, budynek 16, 10167 Ateny

E-mail: diksyn@eispa.gr

• Prokuratura przy Sądzie Pierwszej Instancji w Salonikach (Eisangelía Protodikón Thessaloníkis)

26is Oktovriou 3, 54626 Thessaloniki

E-mail: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

• Prokuratura przy Sądzie Pierwszej Instancji w Pireusie (Eisangelía Protodikón Peiraiá)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Piraeus

E-mail: dioikitiko@eispp.gr

• Prokuratura przy Sądzie Pierwszej Instancji w Chalkidzie (Eisangelía Protodikón Chalkídas)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Chalkida,

email: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c) Grecja oświadcza, że organy państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek, z własnej inicjatywy składają do służb dysponujących bazami danych wnioski o udzielenie informacji o adresach osób fizycznych lub prawnych, w przypadkach gdy adres wskazany we wniosku o doręczenie jest nieprawidłowy.

Do końca kwietnia 2024 r. prokuratury przy sądach pierwszej instancji w wyżej wymienionych czterech największych miastach powinny mieć już cyfrowy dostęp do baz danych, aby wyszukiwać informacje o adresach. Cyfryzacja danych dotyczących pozostałego (ograniczonego geograficznie) terytorium Grecji trwa, a data jej ukończenia zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Formularz A zawarty w załączniku I można wypełnić, poza językiem greckim, również w językach angielskim lub francuskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy Grecji, ponieważ Grecja nie tłumaczy formularza L zawartego w załączniku I na język państwa trzeciego.

Art. 13 – Data doręczenia

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu zwykłym termin doręczenia wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych, licząc od daty wytoczenia powództwa.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Formularz K zawarty w załączniku I można wypełnić, poza językiem greckim, również w językach angielskim lub francuskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Za doręczenie pobiera się opłatę stałą w wysokości 50 euro, płatną przelewem bankowym na rzecz Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights (Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka) na poniższy rachunek bankowy: Bank Grecji, numer rachunku bankowego: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, kod Swift: BNGRGRAA.

Wszystkie wnioski o doręczenie należy składać w opisany sposób. Wnioski, do których nie dołączono wymaganego potwierdzenia wykonania przelewu, zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Grecja nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych na jej terytorium bezpośrednio przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, chyba że dokumenty te mają zostać doręczone obywatelom państwa członkowskiego, w którym zostały sporządzone.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Obecnie Grecja nie zamierza przekazywać Komisji żadnych dodatkowych warunków, po których spełnieniu będzie akceptować doręczanie drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 1 lit. b).

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Grecja nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do przewidzianej w tym artykule możliwości doręczania dokumentów sądowych bezpośrednio przez urzędników sądowych.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Wniosek o zniesienie skutków upływu terminu przewidziany w ust. 4 można złożyć w terminie dwóch lat, licząc od dnia wydania orzeczenia.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Rozporządzenie to ma pierwszeństwo przed innymi postanowieniami wymienionych poniżej konwencji dwustronnych, których Republika Grecka jest umawiającym się państwem:

Konwencja pomiędzy Grecją a Niemcami z dnia 11 maja 1938 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa cywilnego i handlowego (ustawa o stanie wyjątkowym 1432/1938 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr  399/1938);

Konwencja pomiędzy Grecją a Jugosławią z dnia 18 czerwca 1959 r. o wzajemnych stosunkach w dziedzinie sądownictwa, ratyfikowana dekretem legislacyjnym 4009/1959 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 238 z 5.11.1959);

Konwencja pomiędzy Królestwem Grecji i Republiką Austrii o wzajemnej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i handlowego podpisana w Atenach dnia 6 grudnia 1965 r. (dekret legislacyjny 137/1969 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 45/1969);

Konwencja pomiędzy Socjalistyczną Republiką Rumunii a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Bukareszcie dnia 19 października 1972 r. (dekret legislacyjny 429/1974 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 178/1974).

Konwencja pomiędzy Ludową Republiką Bułgarii a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Atenach dnia 10 kwietnia 1976 r. (ustawa 841/1978 - – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 228/1978);

Konwencja pomiędzy Węgierską Republiką Ludową a Republiką Grecką o pomocy sądowej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Budapeszcie dnia 8 października 1979 r. (ustawa 1149/1981 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 117/1981);

Konwencja pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r. (ustawa 1184/1981 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 198/1981);

Konwencja pomiędzy Republiką Grecką a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i handlowego podpisana w Atenach dnia 22 października 1980 r. i pozostająca w mocy pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Grecką (ustawa 1323/1983 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 8/1983);

Konwencja pomiędzy Republiką Cypryjską a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, handlowych i karnych podpisana w Nikozji dnia 5 marca 1984 r. (ustawa 1548/1985 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 95/1985);

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Grecja nie zamierza korzystać z systemu zdecentralizowanego wcześniej, niż jest to wymagane na podstawie tego rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.