Vrste pravnih struka

Chipre

Contenido facilitado por
Chipre

Pravne struke – uvod

Ostali povezani stručnjaci

U Cipru nema povezanih profesija, kao što su javni bilježnici. Sve što se odnosi na pravne akte pitanje je odvjetnika i samo članovi ciparske odvjetničke komore mogu djelovati u okviru relevantnog zakonodavstva. Prirodno umirovljeni odvjetnici mogu nastaviti raditi kao interni pravni savjetnici u postojećim uredima i u drugim organizacijama.

Kategorija osoba za koje bi se moglo reći da su srodna profesija jest kategorija odvjetnika za kojeg postoji i mjerodavno zakonodavstvo. Odvjetnik može postati svaka osoba koja ima svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju i koja je najmanje 6 uzastopnih mjeseci radila u odvjetničkom uredu i koja je bezuvjetne prirode, nakon što podnese zahtjev tajniku Okružnog suda pokrajine u kojoj se nalazi odvjetnička komora u kojoj se nalazi kandidat ili kandidat.

Državni odvjetnici

Organizacija

Općenito

Osim što je pravni savjetnik Republike, glavni državni odvjetnik Republike vodi Pravnu službu i istodobno obavlja dužnosti ravnatelja javnog tužiteljstva.

Državna pravna služba na čelu s državnim odvjetnikom zapošljava odvjetnike, od kojih su neki specijalizirani za kazneno pravo i bave se predmetima koje razmatra Vrhovni sud. U svim slučajevima obavješćuje se državni odvjetnik i daje odgovarajuće smjernice.

Osim članova Državne pravne službe, poslove javne njege obavljaju i osobe koje su zaposlene kao članovi ciparskih policijskih snaga i koje su pravne osobe i kvalificirane su za obavljanje odvjetničke djelatnosti. Unatoč činjenici da su dotične osobe u pitanju, u trenutku obavljanja dužnosti državnog odvjetnika, one pripadaju državnom odvjetniku i odgovaraju mu za obavljanje poslova državnih odvjetnika. Glavni državni odvjetnik Republike ima iste ovlasti u odnosu na rad koji obavljaju te osobe kao i odvjetnici Pravne službe.

U iznimnim slučajevima glavni državni odvjetnik ovlašten je delegirati i delegirati rješavanje posebnih predmeta kvalificiranim odvjetnicima koji obavljaju odvjetničku djelatnost.

Uloga i zadaće javnih tužitelja

Državno odvjetništvo pred okružnim kaznenim sudovima usmjeravaju odvjetnici koji rade u policijskim državnim odvjetništvima, pri čemu se, naravno, ne isključuje mogućnost da se u određenim slučajevima ta zadaća dodijeli jednom od članova Pravne službe, dok adresu tužitelja pred pristanišnim sudovima izvršavaju odvjetnici iz Pravne službe. Neovisno o tome tko upravlja glavnim državnim odvjetnikom, sve su one u nadležnosti glavnog državnog odvjetnika koji može intervenirati i ponekad suspendirati svaki kazneni progon u bilo kojem trenutku.

Pravnu službu, kako je gore navedeno, vodi glavni državni odvjetnik Republike, uz pomoć pomoćnika glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga slijede državni odvjetnici Republike, viši odvjetnici Republike i odvjetnici Republike. Jedan od državnih odvjetnika Republike voditelj je Kaznenog odjela koji uvijek upućuje na glavnog državnog odvjetnika.

Sustav za saslušanje je kontroverzan. Tužitelj predstavlja svjedočanske materijale koji su mu na raspolaganju, a svjedoci koje je tužitelj pozvao ispituju se, ispituju i pregledavaju. Na kraju pozivanja svjedoka državnog odvjetništva sud mora odlučiti je li državno odvjetništvo pokrenulo fumus boni juris. Ako je tako, tuženik se poziva na saslušanje, a sud obavještava tuženika da može pozvati svoje svjedoke i dati svoje svjedočenje pod prisegom ako će u takvom slučaju tužitelj saslušati njegove svjedoke i sebe. U protivnom on može dati nerazumnu izjavu od namjere tuženika i u tom slučaju neće biti saslušan.

Na kraju rasprave Sud donosi presudu. U slučaju oslobađanja optuženika je oslobođen i oslobođen. U slučaju osuđujuće presude, obrana ima priliku govoriti o ublažavanju kazne, a nakon završetka svih postupaka Sud izriče odgovarajuću kaznu.

Suci

Organizacija

Struktura pravosudne funkcije na Cipru vrlo je jednostavna.

Vrhovni sud

Vrhovni sud osnovan je na temelju njegovih odredaba o Zakonu o dodjeli sudova (sveobuhvatne odredbe) iz 1964. [Zakon 33/1964] nakon ostavke i povlačenja predsjednikâ Vrhovnog suda i Vrhovnog ustavnog suda, što je dovelo do stvarnog raspuštanja tih dvaju sudova jer predstavnici turske zajednice u različitim državnim institucijama nisu prisustvovali potrebnim odlukama niti su pristali na njih.

Članove Vrhovnog suda imenuje predsjednik Republike Cipra i trenutačno ih ima 13 osoba, od kojih je jedna imenovana predsjednikom. Članovi Vrhovnog suda mogu biti imenovani članovima Vrhovnog suda s vjerojatnom praksom odvjetničke komore od najmanje 12 godina i mogu biti bezuvjetne prirode.

Prijavni sudovi (Κακουργιοδικεία)

Pomoćni sud je Visoki kazneni sud Republike i sastoji se od troje sudaca, predsjednika, višeg okružnog suca i okružnog suca. Članove Vrhovnog suda imenuje Vrhovni sud na dvije godine i pripadaju redovima predsjednika okružnog suda, viših okružnih sudaca i okružnih sudaca.

Okružni sudovi

Okružni sudovi s neograničenom nadležnošću izvan nadležnosti Vrhovnog suda i nadležnosti navedenih posebnih sudova djeluju u svakoj pokrajini Republike Cipra. Okružni su suci podijeljeni na predsjednike okružnih sudova, visoke okružne suce i okružni suce. Okružni suci imenuju, premještaju i promiču Vrhovni sud.

Obiteljski sudovi

Obiteljski sudovi osnovani su na temelju Zakona o obiteljskim sudovima (Zakon 23/90), a radi se o tri člana, od kojih svaki zapošljava predsjednik i dva primatelja. Te su osobe pravno kvalificirane i prije imenovanja moraju uspješno obavljati odvjetničku djelatnost.

Sud za kontrolu najamnine

Taj specijalizirani sud sastoji se od tri suca, koji čine predsjednik i dva predsjednika. Predsjednik Službeničkog suda je odvjetnik koji je uspješno obavljao odvjetničku djelatnost najmanje onoliko godina koliko je potrebno za imenovanje u sjedište okružnog suda.

Sud za sporove u području industrije

Kao i Sud za kontrolu iznajmljivanja, radni sud sastoji se od tri suca, koji čine predsjednik i dva predsjednika. Predsjednik je pravna osoba koja je prije imenovanja u sjedište Suda obavljala odvjetničku djelatnost u razdoblju od 5 godina.

Vojni kazneni sud

Posljednji specijalizirani sud je Vojni sud kojim predsjeda priznata pravna osoba koja je u trenutku svojeg imenovanja imala kvalifikacije za imenovanje u sjedište Okružnog suda. Predsjednik Vojnog suda je počasni vojni časnik barem čin pukovnika. Predsjednici Vojnog suda pripadaju vojnim klasama i stalni su vojnici.

Indeks

Na internetskim stranicama Vrhovnog suda nalaze se neke opće informacije o ciparskim sudovima.

Uloga i zadaće

Vrhovni sud

Vrhovni sud djeluje kao žalbeni sud u žalbama sa svih ostalih sudova Republike Cipra, ali djeluje i kao Prvostupanjski sud u raznim pitanjima kao što su upravno pravo i privatni sudovi. Također se bavi pitanjima certiorari, mandamusa i drugih, pri čemu nadzire pravilno funkcioniranje svih drugih sudova Republike Cipra i provodi, među ostalim, stegovni nadzor nad članovima sudstva.

Prijavni sudovi (Κακουργιοδικεία)

Uz iznimku određenih posebnih vrlo teških kaznenih djela, svaki porotni sud nadležan je saslušati, u prvom stupnju, sva kaznena djela kažnjiva u skladu s Kaznenim zakonom ili bilo kojim drugim zakonom počinjenim unutar granica Republike ili suverenih područja i u koja su uključeni Ciprani kao prijestupnici ili žrtve ili u bilo kojoj drugoj zemlji dok je optuženik bio u službi Republike ili na brodu ili zrakoplovu koji se nalazi u Republici ili na takvim drugim mjestima i pod takvim uvjetima.

Okružni sudovi

Okružni sud sastavljen od predsjednika nadležan je za odlučivanje u prvom stupnju o svim tužbama koje su u njegovoj lokalnoj nadležnosti.

Svaki viši sudac okruga ili sudac okruga nadležan je (uz određene iznimke) odlučiti o svakoj tužbi u kojoj iznos spora ili vrijednost spora ne prelazi 500000,00 EUR za višeg suca okruga, a u slučaju suca okruga 100000,00 EUR

Kaznena nadležnost okružnih sudova proteže se na sva kaznena djela počinjena u pokrajini Suda za koja zakonska kazna ne premašuje kaznu zatvora dulju od pet godina ili plaćanje novčane kazne koja ne prelazi 50000,00 EUR ili oboje te može naložiti plaćanje naknade žrtvi koja ne prelazi 6000,00 EUR.

Na sve odluke okružnih sudova, kaznene ili političke, može se bez ograničenja uložiti žalba Vrhovnom sudu.

Specijalizirani sudovi

Nadležnost obiteljskih sudova proteže se na gotovo sve bračne sporove. Nadležnost suda za unajmljivanje ograničena je na rješavanje sporova u slučaju zgrada za koje se plaća najamnina. Nadležnost radnog suda odnosi se samo na odnose između poslodavca i zaposlenika, osobito kada je radnik otpušten i tvrdi da je otkaz nepravedan. Nadležnost Vojnog suda za odlučivanje je o kaznenim predmetima koji uključuju pripadnike Nacionalne garde ili u slučajevima kršenja pravila nacionalne garde.

Protiv svih odluka navedenih sudova može se podnijeti žalba Vrhovnom sudu.

Organizacija pravne struke: Odvjetnici

U Republici Cipru postoji jedinstveni sustav za pružanje pravnih usluga, a svi oni koji sudjeluju u pružanju takvih usluga nazivaju se odvjetnicima bez obzira na državu u kojoj su studirali i sveučilišnu diplomu stečenu tijekom studija u području prava.

Zasigurno postoji vodič za pravnike na internetu kojem odvjetnici i suci imaju besplatan pristup, ali i široj javnosti pod pretpostavkom da plaćaju pretplatu.

Banke pravnih informacija

Ne postoji službena internetska stranica na kojoj se objavljuju presude. Nekoliko nedavnih presuda objavljeno je na internetskim stranicama Vrhovnog suda.

Postoji niz privatnih internetskih stranica koje nude pristup sudskoj praksi uz naknadu ili besplatno. Konkretno, internetska stranica o legitinetnosti, koja se odnosi na zakonodavstvo, sudsku praksu, regulatorne upravne akte, a besplatna je za odvjetnike, suce i vladine odjele. Svaka druga osoba koja želi pristupiti gore navedenom web-mjestu mora platiti pretplatu. Druga je internetska stranica Cy Law koji se bavi sudskim predmetima i besplatan je za sve one koji joj žele pristupiti.

Odvjetnici/pravni savjetnici

Kako je prethodno navedeno na Cipru, postoji jedinstveni sustav za obavljanje odvjetničke djelatnosti/pravnog savjetnika.

Javni bilježnici

Zanimanje javnog bilježnika na Cipru nije poznato. Posao koji obično obavljaju javni bilježnici na Cipru obavljaju odvjetnici.

Druge pravne profesije

U Republici Cipru predstavljene su niže navedene profesije koje se odnose na odvjetničku kompaniju.

Registrari

Registrare imenuje Vrhovni sud i službenici su Suda obično među odvjetnicima i imaju dobru pravnu izobrazbu. Voditelji registara imaju posebne dužnosti predviđene mjerodavnim zakonom. Najstariji matičar ili matičar kojeg u tu svrhu imenuje Vrhovni sud voditelj je osoblja Suda i ima opći nadzor Suda.

Donatori

Postoje dvije kategorije davatelja potpore. Jedan je razred u privatnom sektoru i ograničen je na dostavu različitih sudskih pismena, a drugi se odnosi na osobe koje pripadaju ljudskim resursima sudova i uglavnom se bave izvršenjem sudskih odluka.

Sudski službenici

Kvalifikacija službenika odvjetničke komore stječe se nakon 6 mjeseci zaposlenja u odvjetničkom uredu i podnošenjem zahtjeva tajniku Okružnog suda pokrajine u kojoj se nalazi Odvjetnička komora u kojoj se nalazi kandidat ili kandidat.

Važne poveznice

Ured glavnog tužitelja;

Vrhovni sud

Posljednji put ažurirano: 19/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.