Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Hiszpania

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Wprowadzenie

Jakie są obowiązujące opłaty?

Ile będę musiał zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób mogę płacić?

Co należy zrobić po uiszczeniu płatności?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, która obejmuje postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest państwo i jego płatność dokonywana jest na początku roku działalności sądowniczej, na wniosek którejkolwiek ze stron. Opłata ta jest regulowana ustawą organiczną nr 10/2012 z dnia 20 listopada, regulująca pewne opłaty dotyczące wymiaru sprawiedliwości i Krajowego Instytutu Toksykologii i Nauk Sądowych (zmieniony dekretem królewskim z mocą ustawy 3/2013 z dnia 22 lutego), oraz w zarządzeniu HAP/2662/2012 z dnia 13 grudnia (wersja zmieniona zarządzeniem nr HAP/490/2013 z dnia 27 marca).Link otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Link otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Wreszcie również uregulowane w dekrecie królewskim z mocą ustawy 1/2015 z dnia 27 lutego, de segunda oportunidad, reducción de y otras medidas de orden social, modicficación nowej ustawy nr 10/2012, wcześniej cytowanej.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Wniesienie opłaty muszą być sporządzane przez organ podatkowy, można pobrać formularz należy wypełnić w następujący sposób (kliknij tutaj) lub za pośrednictwem aplikacji, która jest generowana po skompletowaniu danych (kliknij tutaj) i jest zobowiązany do zapłaty telematyczne, mimo że obecnie tylko dla dużych przedsiębiorstw.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlLink otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlLink otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLink otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLink otworzy się w nowym okniehttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlLink otworzy się w nowym okniehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Płatności należy dokonać w momencie złożenia wniosku na formularzu A. Przedmiotowy opłaty mogą być uiszczane przez procesowemu (procurador) lub adwokata (abogado) w imieniu i na rzecz podatnika, w szczególności jeśli nie jest on rezydentem w Spain. nierezydent nie musi być numerem identyfikacji podatkowej przed dokonaniem samooceny. W barrister lub solicitor ponosi zobowiązania z tytułu podatku od tych wypłat.

Jakie są obowiązujące opłaty?

W ESCP podatników zobowiązanych do uiszczenia opłaty, która działalności sądowniczej i zdarzenia podatkowego, tj. złożenie wniosku lub roszczenia wzajemnego, korzystając z formularza A tylko wtedy, gdy roszczenia w ramach tych postępowań na podstawie dokumentu, który ma postać instrumentu egzekucji pozasądowych, na podstawie art. 517 ustawy nr 1/2000, z dnia 7 stycznia, w sprawie kodeksu postępowania cywilnego, skargę i przekracza 2 000 EUR, jeżeli jest to wykonalne, jest zwolniony z opłaty.Link otworzy się w nowym okniehttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Ponadto są one zwolnione z wszelkich osób fizycznych i prawnych, które są uprawnione do korzystania z pomocy prawnej i są w stanie wykazać spełnienie wymogów w tym zakresie, zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem.

Ile będę musiał zapłacić?

W europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, muszą oni zapłacić kwotę ryczałtową w wysokości 100 EUR, powiększonego o kwotę zmienną w zależności od wartości przedmiotu sporu oraz że uzyskuje się poprzez zastosowanie do podstawy opodatkowania, stawki podatku, który odpowiada zgodnie z następującą tabelą:

Podstawa opodatkowania

Podatnicy

Stawka podatku

Maksymalna wysokość kwoty zmiennej stopy procentowej

Od 0 EUR do 1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,50 % MALES:

1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,25 % MALES:

10.000 EUR

Podstawa opodatkowania, zbiega się z kwoty w toku postępowania sądowego. W przypadku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie sądowe, odpowiada sumie głównej kwoty żądanej kwoty powiększonej o odsetki i kary umowne.

Z europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń z podstawy wymiaru wynoszącej 9,000 EUR, będące osobą prawną, opłata wynosiłaby 100 EUR +9,000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

Jeżeli nie towarzyszy dowód, że uiścił opłatę, prawnik, wymiar sprawiedliwości, wymagają od podatnika dostarczenia, w odpowiedzi na pisma do czasu naprawienia zaniechania. Brak przedstawienia dowodu zwrotu nie uniemożliwia stosowania terminów prekluzyjnych prawa procesowego, tak aby zaradzić problemowi braku, kierując się kolejnością prawnik, o których mowa w niniejszym artykule, będą prowadzić do wykluczenia czynności procesowej, a w konsekwencji kontynuacji lub zakończenia procedury, stosownie do przypadku.

W jaki sposób mogę płacić?

Opłata płacona przez procedurę odwrotnego obciążenia przed przedstawieniem danej strony. Opłata pobierana jest przy użyciu wzoru 696: samoocena urzędnika wynagrodzenia z tytułu wykonywania władzy sądowniczej, które należy wypełnić w następujący sposób (kliknij tutaj) lub za pośrednictwem aplikacji, która jest generowana po skompletowaniu danych (kliknij tutaj).Link otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLink otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLink otworzy się w nowym okniehttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Płatności mogą zostać dokonane w trakcie któregokolwiek z partnerskim instytucjom finansowym, w językach angielskim i hiszpańskim.Link otworzy się w nowym okniehttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlLink otworzy się w nowym okniehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlLink otworzy się w nowym okniehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Do chwili obecnej dane dotyczące płatności jest dostępny wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw, płatność przelewem bankowym, kart kredytowych i debetowych, konta bankowego, etc., biorąc pod uwagę, że prawodawstwo w sprawie opłat została niedawno poddana przeglądowi, a nie było jak dotąd możliwe do wdrożenia rozwiązania technicznego.

Opłaty sądowe są włączone do pomocy prawnej jest regulowany przez ustawę 1/1996 z dnia 10 stycznia w sprawie pomocy prawnej (głównie w odniesieniu do tego obszaru, w szczególności w artykułach 1 do 8 i 46 do 51).Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Istnieją informacje na ten temat na stronie http://www.justiciagratuita.es/, na której mogą Państwo złożyć wniosek o uznanie tego prawa, Izba Adwokacka w miejscu, w którym znajduje się sąd lub Trybunał wyższego szczebla (proces sądowy.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiciagratuita.es/

Co należy zrobić po uiszczeniu płatności?

Dowód uiszczenia opłaty zgodnie z urzędowym wzorem (w formie papierowej lub elektronicznej), należycie poświadczone, muszą być załączone do formularza A.

Hiszpania nie ma obecnie elektroniczne przesyłanie formularzy związanych z postępowania w sprawie drobnych roszczeń, wraz z dowodem zapłaty (w formie papierowej lub elektronicznej), musi być przesłane w formie papierowej lub w formie papierowej razem z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

W momencie, w którym możliwość przedkładania dokumentów w formie elektronicznej, zastosowanie będzie miało 10 % rabatu na opłaty. Prawo przewiduje zwrot 60 procent kwoty opłaty w przypadku, gdy zgoda lub porozumienia kończącego postępowanie.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2017