Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Latvja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Introduzzjoni

X’inhi n-nefqa?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti jonqsu milli jħallsu fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas tiegħi?

Introduzzjoni

Skont l-Artikolu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida33(2) tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, in-nefqa tal-Qorti hija:

  • Id-dmir tal-Istat;
  • ħlasijiet klerikali;
  • spejjeż relatati mas-seduta.

Għal kull applikazzjoni, it-talba inizjali jew il-kontrotalba, l-applikazzjoni ta’ parti terza b’talba fir-rigward tas-suġġett ta’ tilwima fi proċedimenti pendenti, l-applikazzjoni f’każijiet ta’ proċedimenti speċjali, kif ukoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-applikazzjonijiet l-oħra skont l-Artikolu 34 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, li huma ppreżentati lill-qrati, għandha titħallas it-tariffa tal-Istat. L-ArtikoluIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida 43 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili jelenka dawk li huma eżenti mill-ħlas tal-ispejjeż tal-qorti (inklużi l-miżati nazzjonali).

Is-sentenza tal-qorti favur il-parti li lilha ngħatat is-sentenza għandha tordna, min-naħa l-oħra, l-ispejjeż kollha tal-qorti mħallsa minnha. Jekk it-talba tintlaqa’ parzjalment, l-ammonti indikati jiġu mgħoddija lill-applikant b’mod proporzjonat għall-ammont tal-pretensjonijiet saldati mill-qorti u b’mod proporzjonali għall-parti tal-konvenut li fiha t-talba tkun ġiet miċħuda. Il-miżata tal-Istat għall-ilment anċillari kontra deċiżjoni tal-qorti, it-talba għat-tiġdid tal-proċedimenti u l-ipproċessar ġdid tal-każ li fih ingħatat is-sentenza in absentia, ma għandhomx jiġu rimborżati.

Jekk ir-rikorrent jirrinunzja r-rekwiżit, huwa għandu jħallas lura l-ispejjeż tal-qorti mġarrba mill-konvenut. Il-miżati tal-qorti mħallsa mir-rikorrent f’dan il-każ mhux se jitħallsu lura mill-konvenut. Madankollu, fejn ir-rikorrent ma jżommx il-pretensjonijiet tiegħu fuq il-bażi li l-konvenut ikun issodisfahom volontarjament wara li tkun ġiet iddepożitata t-talba tiegħu, il-qorti, fuq talba tar-rikorrent, għandha tiġi ordnata tħallas it-tariffi tal-qorti mħallsa mill-konvenut.

Jekk l-azzjoni titħalla mingħajr eżami, il-qorti għandha tordna lir-rikorrent biex iħallas l-ispejjeż tal-qorti mit-talba tal-konvenut fuq talba tal-konvenut.

L-ispejjeż ta’ qorti għandhom, jekk pretendent ikun ġie rilaxxat mill-pagament tiegħu jew tagħha, jiġu debitati fuq id-dħul tal-Istat tal-konvenut b’mod proporzjonat għall-pretensjoni tiegħu.

X’inhi n-nefqa?

Il-preżentazzjoni tal-formola ta’ applikazzjoni għall-ftuħ tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha twassal għall-ħlas tal-miżata tal-Istat. Matul il-proċedimenti, il-parti jista’ jkollha tħallas miżati tal-qorti oħra fl-introjtu tal-Istat fil-forma ta’ tariffa tal-qorti (pereżempju, l-ispiża tal-ħruġ ta’ dokumenti proċedurali u ta’ duplikati) u l-ispejjeż relatati mat-trattament tal-każ (eż. it-tfittxija tal-konvenut mitluba mir-rikorrent, spejjeż relatati, in-notifika ta’ ordnijiet tal-qorti u dokumenti oħra tal-qorti, u l-ispejjeż relatati mas-servizz u t-traduzzjoni).

Kemm ikolli nħallas?

L-applikazzjoni għandha tkun soġġetta għal dazju Statali ta’ 15 % tat-talba, iżda mhux inqas minn EUR 71,41.

Il-ħlas ta’ l-Uffiċċju għandu jitħallas skont il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 38 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili. Min-naħa l-oħra, l-ispejjeż relatati mal-ipproċessar ta’ każ jistgħu jvarjaw skont għadd ta’ fatturi (pereżempju, skont it-tip ta’ trażmissjoni tad-dokumenti — li tintbagħat sempliċi posta jew messaġġ elettroniku).

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti jonqsu milli jħallsu fil-ħin?

Jekk l-applikazzjoni ma tkunx akkumpanjata b’dokumenti li jikkonfermaw il-ħlas ta’ dazju Statali u ta’ drittijiet tal-qorti oħra skont il-proċeduri u l-ammont stabbilit fil-liġi, il-qorti għandha, abbażi tal-Artikolu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida133 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili, tħalli l-applikazzjoni mingħajr gwida li tistabbilixxi limitu ta’ żmien biex tikkoreġi n-nuqqasijiet.

Jekk l-applikant jirrimedja n-nuqqasijiet f’limitu ta’ żmien, l-applikazzjoni titqies li tkun ġiet ippreżentata fid-data li fiha tkun ġiet ippreżentata għall-ewwel darba lill-qorti.

Jekk l-applikant jonqos milli jagħmel ir-rikors fi żmien xieraq fiż-żmien preskritt, l-applikazzjoni għandha titqies li ma ġietx ippreżentata u għandha tintbagħat lura lill-pretendent.

Ir-ritorn tat-talba lir-rikorrent ma jipprekludix li jiġi ppreżentat lura l-qorti skont il-proċedura ġenerali ta’ applikazzjoni prevista minn din il-liġi.

Min-naħa l-oħra, fil-każ ta’ tariffi ġudizzjarji, il-qorti ma għandhiex toħroġhom qabel ma titħallas it-tariffa inkwistjoni. Madankollu, jekk l-ispejjeż relatati mat-trattament tal-każ fid-dħul tal-Istat ma jitħallsux b’mod liberu, imbagħad jiġi infurzat wara t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffa tal-Istat tista’ titħallas bi ħlas lill-kont tat-Teżor Pubbliku. It-tariffa tal-Istat (l-ArtikoluIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida 34 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili, bl-eċċezzjoni tas-sitt paragrafu), hija dovuta:

Benefiċjarju: It-Teżor tal-Istat

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90000050138

Kont Nru: LV55TREL1060190911200

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: dettalji li jidentifikaw il-persuna jew il-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Meta t-tariffa ta’ l-Istat tkun qed titħallas f’isem persuna oħra, għandu jiġi indikat it-tagħrif li jidentifika l-persuna li f’isimha jkun qed isir il-ħlas: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

Il-preżentazzjoni tat-tariffa tal-Istat għall-eżekuzzjoni ta’ ordni eżekuttiva jew titolu eżegwibbli ieħor tista’ titħallas fil-forma ta’ pagament magħmul fuq il-kont tat-Teżor. It-tariffa tal-Istat għat-twettiq tal-mudell ta’ eżekuzzjoni jew dokument ieħor ta’Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida infurzar (l-Artikolu 34(6) tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili) trid titħallas għal:

Benefiċjarju: It-Teżor tal-Istat

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90000050138

Kont Nru: LV71TREL1060190911300

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: dettalji li jidentifikaw il-persuna jew il-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Meta t-tariffa ta’ l-Istat tkun qed titħallas f’isem persuna oħra, għandu jiġi indikat it-tagħrif li jidentifika l-persuna li f’isimha jkun qed isir il-ħlas: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

Il-ħlas tar-Reġistru jista’ jitħallas fuq il-kont tat-Teżor Pubbliku. Għandha titħallas it-tariffa tar-reġistru (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Artikolu 38 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili):

Benefiċjarju: It-Teżor tal-Istat

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90000050138

Kont LV39TREL1060190911100

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: dettalji li jidentifikaw il-persuna jew il-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Fejn issir kontribuzzjoni klerikali għall-benefiċċju ta’ persuna oħra, l-informazzjoni ta’ identifikazzjoni tal-persuni li għalihom titħallas it-tariffa tal-uffiċċju għandha tkun: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

L-ispejjeż relatati mal-proċedimenti u l-inforzabbiltà furzata tal-impriża jistgħu jitħallsu akkont tal-ħlas magħmul fil-kont mill-Qorti tal-Ġustizzja. L-ispejjeż relatati mas-seduta (l-ArtikoluIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida 39 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili) u n-nefqa relatata mal-infurzar obbligatorju tal-impenji (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Artikolu 3 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili) ( tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili):

Il-qrati distrettwali jew tal-belt u l-qrati distrettwali:

Benefiċjarju: Riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90001672316

Kont Nru: LV51TREL2190458019000

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: 21499, kif ukoll data għall-identifikazzjoni tal-persuna jew tal-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Meta l-ispejjeż relatati mas-smigħ jitħallsu għall-benefiċċju ta’ persuna oħra, l-informazzjoni li tidentifika l-persuna li għaliha titħallas in-nefqa relatata għandha tkun iddikjarata: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas tiegħi?

Id-dokumenti li jsostnu l-ħlas ta’ dazji ta’ l-Istat u drittijiet oħra tal-qorti skont il-proċeduri u fl-ammont stabbilit fil-liġi għandhom ikunu mehmuża ma’ l-applikazzjoni għal proċedimenti tal-qorti. It-tariffa tal-uffiċċju għandha titħallas ukoll qabel is-servizz inkwistjoni. L-ispejjeż relatati mat-trattament tal-kawża għandhom jitħallsu fl-istennija tal-proċedimenti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019