Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Česká republika

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie?

Ide o formu alternatívneho riešenia sporov (ADR), keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Výhodou využitia mediácie býva časová úspora pri tomto spôsobe riešenia sporu (v porovnaní s dĺžkou súdneho konania) a často aj finančná úspora (v porovnaní s nákladmi vynaloženými na súdne konanie).


Koho kontaktovať?

Ústredným orgánom mediácie ako spôsobu riešenia dôsledkov trestného činu medzi páchateľom a obeťou v rámci trestného konania je Odkaz sa zobrazí v novom okneProbačná a mediačná služba Českej republiky. Za vykonávanie činností tejto služby zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Pokiaľ ide o sprostredkovanie mediácie v netrestných veciach, môžete sa obrátiť na niektorého z mediátorov, ktorí vykonanie mediácie ponúkajú. Kontakty na mediátorov pôsobiacich v ČR je možné nájsť na najrôznejších webových stránkach po zadaní hesla „mediácia“.

Zoznam mediátorov sa nachádza napríklad na webových stránkach Združenia mediátorov Českej republiky, Českej advokátskej komory a Únie pre rozhodcovské a mediačné konanie Českej republiky. Kontakty na pracovisko Probačnej a mediačnej služby ČR pôsobiacej v rámci miestne príslušných okresných súdov je možné nájsť na webových stránkach tejto služby.

Zoznam mediátorov zaregistrovaných podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, je k dispozícii na adrese:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

V oblasti mediácie pôsobia tiež niektoré ďalšie mimovládne neziskové organizácie (NGO) a iné subjekty.

V ktorých oblastiach je použitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Mediáciu je možné využiť vo všetkých oblastiach práva s výnimkou prípadov, ktoré stanovujú právne predpisy. Patrí sem rodinné právo, obchodné právo a trestné právo. Podľa Občianskeho súdneho poriadku môže predsedajúci sudca, ak je to vhodné a vhodné, nariadiť účastníkom konania, aby sa stretli s mediátorom na počiatočnú dobu 3 hodín. V takýchto prípadoch môže prerušiť konanie až na 3 mesiace.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Áno, mediáciu upravuje zákon č. 202/2012 Z. z. o mediácii a v oblasti trestného konania zákon č. 257/2000 Z. z. o probačnej a mediačnej službe Českej republiky.

Informácie a odborná príprava

Registrovaní mediátori pôsobiaci podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii musia úspešne zložiť odbornú skúšku pred komisiou menovanou Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky. Mediátor pracujúci v rámci probačnej a mediačnej služby Českej republiky podľa zákona č. 257/2000 Z. z. Probačná a mediačná služba Českej republiky musí úspešne absolvovať kvalifikačnú skúšku.

Vzdelávanie mediátorov, ktorí pôsobia v rámci trestnej justície, zabezpečuje Probačná a mediačná služba ČR. Vzdelávanie v oblasti netrestnej mediácie ponúka množstvo subjektov a vzdelávacích inštitúcií.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia, ktorú sprostredkúva Probačná a mediačná služba ČR, sa vykonáva bezplatne, respektíve náklady na jej vykonanie hradí štát.

Ak súd preruší konanie v inej ako trestnej veci a účastníkom konania nariadi prvé stretnutie s mediátorom, prvé tri hodiny mediačného stretnutia sa vrátia vo výške stanovenej vo vykonávacom právnom predpise (400 CZK za každú začatú hodinu) a tento poplatok zaplatia obe strany rovnakým dielom (ak sú strany oslobodené od súdnych poplatkov, platí ich štát). V prípade pokračovania mediácie po 3 hodinách znášajú náklady na ďalšiu mediáciu rovnako účastníci, ale na úrovni sumy dohodnutej medzi mediátorom a účastníkmi mediácie, t. j. stranami sporu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernica 2008/52/ES umožňuje účastníkom sporu požadovať, aby písomná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, bola vykonateľná. Dohoda uzavretá medzi účastníkmi mediácie v netrestnej veci môže byť v rámci ďalšieho konania predložená súdu na schválenie. Výsledky mediácie sprostredkovanej v rámci trestného konania Probačnej a mediačnej služby ČR môžu štátny zástupca a súd zohľadniť vo svojich rozhodnutiach v danej veci.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 17/11/2020