Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation in de lidstaten - Italië

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

In plaats van naar de rechter te stappen, waarom probeert u uw geschil niet via bemiddeling op te lossen? Dit is een alternatieve geschillenbeslechtingsmaatregel, waarbij een bemiddelaar de bij een geschil betrokken partijen bijstaat om tot een akkoord te komen. De Italiaanse regering en rechtsbeoefenaars beschouwen bemiddeling als een bijzonder doeltreffend instrument.


1. Met wie contact opnemen?

Bij De link wordt in een nieuw venster geopend.decreto legislativo nr. 28/2010 is in Italië een stelsel van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken ingevoerd, dat gericht is op de beslechting van geschillen over het recht van partijen om afstand te doen van de overdracht.

Bemiddelingsdiensten worden verleend door openbare of particuliere bemiddelingsorganisaties die zijn ingeschreven in een register van bemiddelingsorganisaties (registro degli organismi di mediazione) dat door het ministerie van Justitie wordt bijgehouden.

Alle informatie over bemiddeling is te vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie.

Met name de lijst van De link wordt in een nieuw venster geopend.erkende bemiddelende instanties wordt hier gepubliceerd.

Het register moet u in staat stellen contact op te nemen met een bemiddelingsorganisatie van uw keuze en een beroep te doen op de diensten van bemiddelaars die lid zijn van die organisatie. Nadere inlichtingen kunnen rechtstreeks bij de betrokken organisatie worden ingewonnen.

2. Op welke gebieden is bemiddeling toegestaan en/of de meest voorkomende?

Bemiddelingsorganisaties kunnen helpen buitengerechtelijke schikkingen te vinden in geschillen die betrekking hebben op rechten die de partijen vrij kunnen afstaan of overdragen (diritti disponibili). Bemiddeling in Italië is een voorwaarde voor het instellen van geschillen over mede-eigendom, zakelijke rechten, splitsingen, erfenissen, familieovereenkomsten, verhuur om niet, verhuur van ondernemingen, vergoeding van schade als gevolg van medische en gezondheidsaansprakelijkheid en smaad in de pers of andere reclame-, verzekerings-, bank- en financiële overeenkomsten. In dergelijke gevallen moet de partij worden bijgestaan door een advocaat. Het kan ook facultatief zijn, op verzoek van de rechter of op grond van een door de partijen in de overeenkomst vastgelegde verbintenis.

3. Zijn er specifieke regels?

Op dit moment zijn de algemene regels inzake bemiddeling in burgerlijke en handelszaken geregeld bij wetsbesluit nr. 28/2010 (met de wijzigingen die zijn ingevoerd bij wetsdecreet nr. 69 van 21 juni 2013, omgezet in wet nr. 98 van 9 augustus 2013, en vervolgens bij De link wordt in een nieuw venster geopend.wetsdecreet nr. 132 van 12 september 2014, met wijzigingen omgezet in wet De link wordt in een nieuw venster geopend.nr. 162 van 10 november 2014 en De link wordt in een nieuw venster geopend.decreto legislativo nr. 130 van 6 augustus 2015) en bij ministerieel decreet nr. 180/2010.

4. Opleiding

Een persoon die bemiddelaar wil worden, moet voldoen aan de vereisten van artikel 4, lid 3, onder b), van ministerieel besluit nr. 180/2010: het bezit van een diploma van ten minste drie jaar universitaire graad of, bij wijze van alternatief, lidmaatschap van een beroepsorganisatie of -college; een specifieke opleiding en opfriscursus van ten minste twee jaar hebben gevolgd door door het ministerie van Justitie erkende opleidingsinstellingen; en in de loop van de herscholingsperiode van twee jaar moeten zij in ten minste twintig gevallen van bemiddeling als begeleide stagiair hebben deelgenomen.

De aanbieders van opleidingen die certificaten afgeven waaruit blijkt dat bemiddelaars de nodige opleidingen hebben voltooid, zijn openbare of particuliere instellingen die door het ministerie van Justitie zijn erkend, mits zij aan bepaalde normen voldoen.

5. Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

In artikel 16 van ministerieel decreet nr. 180/2010 zijn de criteria voor de vaststelling van de bemiddelingsvergoeding vastgesteld, waaronder de kosten van de inleiding van de procedure en de kosten van bemiddeling/mediation.

De bedragen zijn vermeld in tabel A bij het besluit. Hetzelfde geldt voor de stijging van de waarde van de vordering.

6. Is het mogelijk de bemiddelingsovereenkomst uitvoerbaar te maken?

Artikel 12 van decreto legislativo nr. 28/2010 bepaalt dat, wanneer alle partijen bij de bemiddeling door een advocaat worden bijgestaan, de door partijen en de advocaten zelf ondertekende overeenkomst uitvoerbaar is voor gedwongen onteigening, executie met het oog op overlevering en vrijlating, de tenuitvoerlegging van verplichtingen om dat wel en niet te doen, en de inschrijving van een hypotheek bij een rechtbank. Advocaten verklaren en verklaren dat de overeenkomst in overeenstemming is met dwingende bepalingen en openbare orde. In alle andere gevallen wordt de bij het proces-verbaal gevoegde overeenkomst op verzoek van een partij goedgekeurd bij beschikking van de president van de rechtbank, nadat is nagegaan of de dwingende bepalingen en de openbare orde in acht zijn genomen. In grensoverschrijdende geschillen als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 worden de notulen goedgekeurd door de president van het gerecht in wiens rechtsgebied de overeenkomst ten uitvoer moet worden gelegd.

7. Is de toegang tot de databank van bemiddelaars kosteloos?

Momenteel publiceert het ministerie regelmatig op zijn website de lijst van bemiddelingsorganen en bemiddelaars die bij elk bemiddelingsorgaan zijn geregistreerd.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Dit is de link, zoals aangegeven in punt 1, met vrije en vrije toegang.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 27/11/2020