Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Малта

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Малта.


Специализирани съдилища

Конституционния съд

Втора инстанция

Обжалване

Тази юрисдикция се произнася по жалби във връзка с твърдения за нарушения на правата на човека, тълкуване на Конституцията и недействителност на закони. Той също има първична компетентност да разглежда въпроси, свързани с членове на Камарата на представителите, и всяко искане, отправено към него, свързано с гласуване за избор на членове на Камарата на представителите.

Председателстван от главния съдия и двама други съдии

Отделение с обща компетентност на Гражданския съд

Първа инстанция

В Гражданския съд с обща компетентност се разглеждат и дела, свързани с твърдения за нарушаване на правата на човека и основните свободи, защитени от Конституцията и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Председателстван от съдия

Промишлен трибунал

Първа инстанция

Този трибунал разглежда дела, свързани с незаконно уволнение и дискриминационно или друго противоправно третиране на работното място.

Председателстван от председател

Съвет за регулиране на наемните правоотношения

Първа инстанция

Съветът за регулиране на наемните правоотношения разглежда дела, свързани с промени в условията на договори за наем, включително покачване на цената на наем и прекратяване на наем. Тези дела трябва да касаят договори за наем, сключени преди 1 юни 1995 г.

Председателстван от магистрат

Арбитражен съвет за решаване на поземлени спорове

Първа инстанция

Арбитражният комитет за поземлени имоти разглежда дела, свързани с класификацията на отчуждена земя, обществената цел на отчуждаването и размера на обезщетението, дължимо на собственика.

Председателстван от магистрат

Съвет за контрол на арендата в земеделието

Първа инстанция

Този съвет разглежда дела, свързани с поземлени имоти — договори за наем и искове, предявени от собственици във връзка с прекратяването на договора за наем.

Председателстван от магистрат

Трибунал за административно преразглеждане

Първа инстанция

Тази юрисдикция има право да преразглежда административните актове.

Председателстван от съдия или магистрат

Трибунал за подялба на наследства

Първа инстанция

Този трибунал разглежда и се произнася по дела във връзка с подялбата на имущество, което се съпритежава от наследниците на починало лице.

Председателстван от арбитър

Трибунал по въпросите на конкуренцията и потребителите

Обжалване

Този трибунал разглежда и урежда жалби срещу решения, заповеди или мерки на генералния директор по въпросите на конкуренцията и генералния директор по защита на потребителите. Решенията на Съда на публичната служба са окончателни, освен в изключителни случаи, когато обжалването се ограничава до правни въпроси.

Председателстван от съдия и двама членове

Съд за преразглеждане на нотариални актове

Първа инстанция

Това е специализиран съд, който контролира дейността на всички нотариуси, нотариалните архиви и публичния регистър. Той разполага с правомощия да посещава и извършва проверки на нотариалните архиви, публичния регистър и нотариалните кантори, както и да налага дисциплинарни санкции. Съдът също така има правомощия да разпорежда поправянето на невярна информация, съдържаща се в публичния регистър.

Състои се от членове, наречени инспектори (Visitors)

 

Административни съдилища

Съдебният контрол е процесът, при който решение на правителствена служба, орган или агенция може да бъде преразгледано и впоследствие отменено от съдилищата, ако е счетено за противозаконно.

Искът може да бъде подаден от всеки, който е понесъл вреда от правителствено решение или действие, което го засяга. Член 469а от глава 12 от Законите на Малта е действащият член, който предоставя такова правомощие на съдилищата. Но дори при липса на тази законова разпоредба съдебният контрол може да се счита за свойствено правомощие на съдилищата въз основа на доктрината за разделение на властите, която е общо застъпена от демократичните държави.

Обикновените съдилища, по-точно Отделението с обща компетентност на Гражданския съд, имат компетентност по такива въпроси, с право на обжалване пред Апелативния съд.

Законът за административното правосъдие влезе в сила на 1 януари 2009 г. и предвижда създаването на Съд за административно преразглеждане. Този независим и безпристрастен трибунал преразглежда административни актове, подадени до него от всяко увредено лице, и също се произнася по спорове, които са препратени към него. Той се председателства от лице, което заема или е заемало длъжността на съдия или магистрат в Малта. Обжалване на решения на Трибунала може да се прави пред Апелативния съд.

Други специализирани съдилища

Местните трибунали

Местните трибунали са неразделна част от съдебната система на Малта. Те могат да се разглеждат като продължение на съдилищата и се занимават със закононарушения, които макар и да са незначителни по характер, могат да причинят значително неудобство на обществеността. Местните трибунали се председателстват от комисар по правосъдието, който се назначава и отстранява от длъжност по същия начин както всеки друг магистрат. Това гарантира, че всеки гражданин има възможност да изрази своите тежнения при спазване на основните принципи за справедлив процес. Съществуват девет местни трибунала, които обединяват няколко местни съвета.

Правни бази данни

Моля, вижте страницата „Организация на правосъдната система в държавите членки — Малта“, на която ще намерите подробна информация за съответните бази данни и връзки към тях.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието, културата и местното самоуправление

Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги

Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги — съдебни решения онлайн

Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги — съдебни производства

Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги — разпределение на съдебните зали

Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги — статистика

Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги — съдебни разпродажби на търг

Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги — гражданскоправни формуляри (на малтийски език)

Връзката отваря нов прозорецПравни услуги (Закони на Малта)


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 13/09/2019