Eurooppalainen maksamismääräys

Lituanie

Contenu fourni par
Lituanie

CHERCHER TRIBUNAUX COMPÉTENTS

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Lituanie

Procédures transfrontières européennes – Injonction de payer européenne


*saisie obligatoire

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Lain 20 §:n mukaan eurooppalaisia maksamismääräyksiä koskevat hakemukset on tehtävä Liettuan tasavallan siviiliprosessilain (virallinen lehti N:o 36-1340, 2002) toimivaltasäännösten mukaisesti joko alioikeuteen, kun vaatimuksen määrä on enintään 100 000 litiä, tai lääninoikeuteen, kun vaatimuksen määrä on yli 100 000 litiä. Asianomaisella tuomioistuimella on hakemuksen tutkimisen jälkeen toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Lain 23 §:n mukaan eurooppalaisen maksumääräyksen perusteiden uudelleen tutkimisesta vastaa maksumääräyksen antanut tuomioistuin asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Kun eurooppalaisen maksumääräyksen uudelleen tutkimista koskeva hakemus on hyväksytty, tuomioistuin lähettää kantajalle jäljennökset hakemuksesta ja sen liitteistä ja pyytää tätä toimittamaan hakemukseen kirjallisen vastauksen 14 päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Tuomioistuin käsittelee eurooppalaisen maksumääräyksen uudelleen tutkimista koskevan hakemuksen kirjallisessa menettelyssä 14 päivän kuluessa hakemukseen annettavalle kantajan kirjalliselle vastaukselle asetetun määräajan umpeutumisesta. Tuomioistuin tekee jonkin asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklan 3 kohdassa mainituista päätöksistä.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamismenettelyyn liittyvät asiakirjat toimitetaan joko suoraan tuomioistuimeen tai postitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hyväksyttävä kieli on liettua.

Päivitetty viimeksi: 26/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.