Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Finlandia

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie fiński rejestr działalności gospodarczej.


Jakie informacje można uzyskać w rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieZarząd ds. patentów i rejestracji (PHR) zarządza Link otworzy się w nowym oknierejestrem działalności gospodarczej.

Rejestr działalności gospodarczej jest rejestrem publicznym zawierającym informacje o podmiotach gospodarczych. Zasadniczo wszystkie podmioty gospodarcze muszą być wpisane do rejestru. Przedsiębiorstwa muszą również zgłaszać wszelkie zmiany swoich danych. większość przedsiębiorstw musi również zgłaszać swoje roczne sprawozdania finansowe do rejestru. Każdego roku do rejestru:

 • wpisuje się około 40 000 nowych podmiotów gospodarczych;
 • wprowadza się około 145 000 zmian w danych dotyczących spółek figurujących w rejestrze;
 • wpisuje się około 230 00 rocznych sprawozdań finansowych.

Organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz organ administracji podatkowej stosują wspólną procedurę zgłoszeniową i wspólnie świadczą usługi udostępniania danych. System informacji biznesowejLink otworzy się w nowym oknie (Business Information System – JTJ) jest wspólny dla Krajowej Rady ds. Patentów i Rejestracji i Administracji Podatkowej, ale jest usługą bezpłatnych informacji obsługiwanym przez PRH. YTJ zawiera informacje kontaktowe oraz identyfikacyjne dotyczące podmiotów gospodarczych, na przykład:

 • sola, leki generyczne i pomocnicze
 • Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego oraz jego siedzibę;
 • adres i inne dane kontaktowe;
 • główny przedmiot działalności;
 • Rejestry administracji podatkowej i KRPR, do których podmiot został wpisany;
 • informacje o zakończeniu działalności, jej przerwaniu, postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym lub naprawczym.

Link otworzy się w nowym oknieEuropejska sieć rejestrów przedsiębiorstw (EBR) jest usługą w zakresie przetwarzania danych prowadzoną w ramachLink otworzy się w nowym oknie rejestru działalności gospodarczej Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw („EBOR”), której oficjalny i wiarygodny rejestr jest bezpośrednio dostępny w krajowym rejestrze handlowym każdego państwa.

System integracji rejestrów przedsiębiorstw (BIS) stanowi system wzajemnych połączeń między państwami członkowskimi UE a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w zakresie informacji o spółkach zarejestrowanych w tych krajach.

Czy dostęp do fińskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Podstawowe dane przedsiębiorstwa są bezpłatne, ale przekazywane są inne informacje. Za przykład może posłużyć opłata uiszczana przez osoby odpowiedzialne, przez zarejestrowaną branżę i przez kapitał.

Podstawowe dane to:

 • nazwa przedsiębiorstwa
 • numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego
 • siedziba
 • typ spółki
 • język przedsiębiorstwa (fiński lub szwedzki)
 • data rejestracji
 • ostatnia data rejestracji
 • status przedsiębiorstwa
 • czy przedsiębiorstwo jest objęte hipotecznymi kredytami hipotecznymi;
 • dane kontaktowe

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr działalności gospodarczej?

Dane podmiotów gospodarczych są wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej na podstawie zgłoszeń i zawiadomień wpływających do urzędu dokonującego rejestracji. Rejestr zawiera informacje podawane zarówno przez same podmioty, jak i sądy oraz inne organy.

Zgodnie z sekcją 21 lit. a) ustawy o rejestrze działalności gospodarczej (129/1979) Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji może zaktualizować akta i sprawdzić dane osobowe osób wymienionych w powiadomieniach i załącznikach do nich w systemie informacji o ludności.

Zgodnie z sekcją 21 ustawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, Centrum Rejestru Prawnego w Finlandii przedstawia rejestr handlowy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat obowiązujących zakazów i terminów ich rozpoczęcia i zakończenia. szczegóły te są następnie aktualizowane w systemie rejestrów handlowych.

Treść rejestru handlowego określa prawo fińskie. Fińskie przepisy regulujące rejestr handlowy, rodzaje spółek i rodzaje działalności gospodarczej w ogóle określają, jakie dane są wprowadzane w odniesieniu do różnych Link otworzy się w nowym oknierodzajów spółek (zob. np. Link otworzy się w nowym oknieustawa o rejestrze handlowym, ustawa oLink otworzy się w nowym okniespółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i ustawa o partnerstwie).

Zwykle w odniesieniu do każdego rodzaju spółki wpisuje się co najmniej następujące informacje:

 • nazwa przedsiębiorstwa
 • gmina, w której spółka prowadzi działalność (siedziba);
 • sektor działalności przedsiębiorstwa
 • osoba reprezentująca spółkę;
 • adres spółki.

Z chwilą dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej zostaje on jednocześnie opublikowany za pośrednictwem elektronicznego serwisu informacyjnego. Elektroniczny serwis informacyjny zawierający opublikowane wpisy jest publicznym, bezpłatnym serwisem, który poza opublikowanymi wpisami zawiera podstawowe dane o danym podmiocie gospodarczym. Za pomocą tego serwisu można sprawdzić, czy np. dany podmiot zgłosił do wpisu nowy skład zarządu lub dowiedzieć się, jakie nowe podmioty zostały wpisane do rejestru w danym okresie.

Korzystając z tej usługi, można wyszukać informacje o każdej spółce, korzystając z jej działalności. w razie potrzeby numer identyfikacyjny można sprawdzić w systemie informacji gospodarczej. Jako kryterium wyszukiwania można także użyć konkretnej daty lub oznaczonego przedziału czasowego. Można również ograniczyć wyszukiwanie według rodzaju rejestracji lub przez gminę lub prowincję. Wynik wyszukiwania zawiera podstawowe dane o spółce, nazwę spółki, numer identyfikacji gospodarczej i siedzibę. Opublikowany wpis do rejestru zawiera na przykład rodzaj rejestracji i nagłówki wpisów w rejestrze.

W rejestrze wpisuje się także inne dane, w zależności od rodzaju spółki. Wyciągi z rejestru podmiotów tego samego rodzaju mogą się całkowicie od siebie różnić. Niektóre spółki akcyjne, na przykład, korzystają z możliwości, jakie oferuje ustawa o spółkach, decydują się na możliwość skorzystania z praw opcji i innych praw specjalnych lub do połączenia, a następnie przekazują te informacje w celu wpisania do rejestru. Inne spółki z kolei decydują się na zgłaszanie tylko takich danych, które muszą zostać zgłoszone. Ponadto w wyciągach z rejestru uwzględniane są także poprawki do ustaw. N a przykład wpisy do rejestru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą się bardzo od siebie różnić, w zależności od tego, czy dane, które mają zostać wpisane, dotyczą decyzji podjętej na mocy nowej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, która weszła w życie w dniu 1 września 2006 r., czy decyzji na mocy wcześniej obowiązującej ustawy.

Jaka jest moc prawna dokumentów wpisanych do rejestru?

Wpis w rejestrze działalności gospodarczej i ich podanie do rejestru są określone w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej. Ustawa uprawnia wszystkich do dostępu do danych, wyciągów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Na podstawie art. 1a ustawy wszystkie dane wpisane do rejestru są publiczne; każda osoba jest uprawniona do dostępu do danych, wypisów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Dane mogą zostać ujawnione w formie elektronicznej. Jedynym wyjątkiem od tych informacji jest osobisty numer identyfikacyjny osoby fizycznej i adres zamieszkania osoby fizycznej niebędącej rezydentem. Dane dotyczące identyfikacji ostatecznej liczby osób fizycznych i adresu zamieszkania osób fizycznych mieszkających za granicą są ujawniane tylko wtedy, gdy ich ujawnienie spełnia wymogi dotyczące procedur określonych w sekcji 16 (3) ustawy o otwartości działań rządowych. W przeciwnym razie ujawnia się państwo pobytu zamiast adresu prywatnego.

Zgodnie z art. 26 ustawy o rejestrze handlowym strona trzecia w dobrej wierze może opierać się na wprowadzonych danych i wpisanych do rejestru. Dane są publikowane elektronicznie bezpośrednio po dokonaniu wpisu w rejestrze. Są one nieodpłatnie udostępniane w rejestrze działalności gospodarczej.

Historia fińskiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje są umieszczane w rejestrze od 1896 r.

Linki

Link otworzy się w nowym oknieFiński Urząd Patentowy i Urząd Rejestracji

Link otworzy się w nowym oknieRejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieSystem informacji biznesowej

Link otworzy się w nowym oknieFiński Urząd Patentowy i Urząd Rejestracji

Link otworzy się w nowym oknieFiński rejestr handlowy

Link otworzy się w nowym oknieSystem informacji gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieEBOR

Link otworzy się w nowym oknieSieć europejskich rejestrów przedsiębiorstw

System integracji rejestrów przedsiębiorstw, BRIS

Link otworzy się w nowym okniePatent- och registerstyrelsen

Link otworzy się w nowym oknieHandelsregistret

Link otworzy się w nowym oknieFörettags- och organissystemamet

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o rejestrze handlowym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Link otworzy się w nowym okniePrawo właściwe dla spółki i spółki komandytowej

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o związkach partnerskich

Link otworzy się w nowym oknieHandelsregisterslag

Link otworzy się w nowym oknieAktiebolagslag

Link otworzy się w nowym oknieLGD om öpna bolag och komandibolag


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 20/08/2019