Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa podstawowe - Portugalia

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Sądy krajowe

W przypadku naruszenia jego praw podstawowych obywatel może zwrócić się do sądu. Sądy portugalskie (sądy cywilne i administracyjne) są odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości i za obronę praw i interesów obywateli, represje wobec demokratycznych rządów prawa oraz rozwiązywanie konfliktów między interesami publicznymi i prywatnymi (art. 202 konstytucji Republiki Portugalskiej).

Trybunał Konstytucyjny jest w szczególności odpowiedzialny za wymierzanie sprawiedliwości w sprawach prawnych i konstytucyjnych. Wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego po wyczerpaniu zasobów zwyczajnych (zob. art. 70 (2) i 72 ustawy organicznej o Trybunale Konstytucyjnym) jest uprawnieniem uznanym dla strony, która podczas postępowania podniosła niezgodność z konstytucją przepisu, którego stosowanie miało miejsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej systemom wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich – Portugalii.

Krajowa instytucja ds. praw człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich

W Portugalii Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał od 1999 r. opisane poniżej funkcje Krajowej Instytucji Praw Człowieka akredytowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ze statusem A, w pełnej zgodności z zasadami paryskimi.

W związku z tym stanowi on część działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie stałego rozpowszechniania podstawowych praw człowieka i opieki, zachowując stałą czujność w odniesieniu do praw osób, które ze względu na wiek lub pewne nieprawidłowości psychomotoryczne są bardziej podatne na zagrożenia: dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne.

Złożenie skargi i jej postępowanie odbywa się zgodnie z procedurą, o której mowa w sekcji dotyczącej Rzecznika.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich powierza się misję „obrony i promowania praw, wolności, gwarancji i uzasadnionych interesów obywateli” (art. 1 ust. 1 ustawy nr 9/91 z dnia 9 kwietnia 2012 r. w jego obecnym brzmieniu), który w ramach stosunków z organami publicznymi może być niesłusznie spóźniony. W przypadku gdy nie ma innego sposobu na to, by obywatel mógł zareagować, taki brak środków odwoławczych (administracyjnych lub sądowych) lub sposób, w jaki jest on spóźniony, może on, bez żadnych obciążeń ekonomicznych, zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich i złożyć skargę, opierając się na argumentach przedstawionych na poparcie swojego stanowiska.

W naszym kraju Rzecznik Praw Obywatelskich pełni również rolę, jak wspomniano powyżej, roli krajowego mechanizmu prewencji.

W istocie, na mocy Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, w maju 2013 r. Rada Ministrów przyznała Rzecznikowi rolę krajowego mechanizmu prewencji. W ramach realizacji tego zadania Rzecznik przeprowadza wizyty w miejscach odosobnienia, takich jak więzienia, szpitale psychiatryczne lub szpitale i ośrodki edukacyjne dla młodzieży, w celu ustalenia między innymi warunków mieszkaniowych i warunków karmienia osób pozbawionych wolności, (nie) poszanowania ich praw podstawowych, zapewniając w ten sposób, w miarę możliwości, ich prywatność oraz legalny kontakt z rodziną i przedstawicielami prawnymi, a także istnienie indywidualnych programów terapeutycznych.

Rozpatrywanie skarg:

Złożenie skargi do Rzecznika może odbywać się na wiele sposobów: Przesłanie pisma, faksu lub poczty elektronicznej osobiście do biur Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otworzy się w nowym oknieadresów) oraz za pomocą elektronicznegoLink otworzy się w nowym oknie formularza skargi (formularz skargi), oraz za pośrednictwem prokuratury.

Nie wszystkie komunikaty otrzymane przez Rzecznika stanowią raczej skargę, a nie wyjaśnienie anonimowości, zwykłe wnioski o informacje i porady prawne lub ogólne wystawy w odniesieniu do określonych tematów, które są natychmiast zamykane.

Skarga ta prowadzi do wszczęcia postępowania (niekoniecznie nowego, ponieważ podobieństwo spraw, jak również względy ekonomii procesowej i procesowej – może wiązać się z rozpatrywaniem kilku skarg w ramach jednej procedury), które jest odpowiednio rozpatrywane. Innymi słowy, podejmowane są niezbędne kroki w celu ustalenia stanu faktycznego. na przykład, na przykład organ, który jest przedmiotem skargi, a nawet sam skarżący, który może złożyć wniosek o przesłuchanie przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

W wyniku tej procedury skargi, które mogą prowadzić do zaleceń, sugestii, uwagi i innych alternatywnych sposobów radzenia sobie z konfliktami interesów, a także mogą kierować wnioskami o dokonanie przeglądu konstytucyjnego lub prawnego.

Oprócz tej możliwości, którą każda osoba ma obowiązek zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik może, z własnej inicjatywy, wprowadzić procedury dochodzenia w sytuacjach, które w jakikolwiek sposób stają się przedmiotem uwagi rzecznika i które wchodzą w zakres jego kompetencji.

Wyspecjalizowane organy ds. praw człowieka

Ochrona praw dziecka

Krajowa Komisja ds. Promowania Praw i Ochrony Dzieci i Młodzieży (CNPDPCJ)

Zadaniem Komisji jest przyczynianie się do planowania interwencji państwa oraz do koordynacji, monitorowania i oceny działań organów publicznych i społeczności w zakresie wspierania praw i ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z najważniejszych zadań Komisji jest wspieranie opracowywania wspólnych protokołów i współpracy między innymi z komitetami ds. ochrony dzieci i młodzieży, które są odzwierciedlone przez to państwo.

CPCJs stanowią pozasądowe instytucje dysponujące autonomią funkcjonalną w celu promowania praw dziecka i osoby młodej oraz zapobiegania sytuacjom, które mogą mieć wpływ na ich bezpieczeństwo, zdrowie, szkolenia, edukację lub pełny rozwój, lub położenia kresu takim sytuacjom. Prokuratura Europejska monitoruje działalność CPCJs i ocenia legalność i zasadność jej obrad, co – jeśli uzna to za konieczne – podnosi ocenę wymiaru sprawiedliwości.

Komisje działają w rozszerzonym lub ograniczonym zakresie. Rozszerzona Komisja opracowuje środki mające na celu promowanie praw i zapobieganie sytuacjom zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

Komitet ograniczony jest odpowiedzialny za zajmowanie się sytuacjami, w których zagrożone jest dziecko lub młoda osoba, w szczególności: uwzględnienie i poinformowanie osób, które korzystają z komitetu ds. ochrony, o wszczęciu i dochodzeniu w sprawie procesu promocji i ochrony, zbadanie od początku sytuacji, w których komisja ochrony jest świadoma, zbadanie spraw, wystąpienie z wnioskiem do członków Rozszerzonej Komisji w sprawach, w których jest to konieczne, podjęcie decyzji w sprawie wniosku oraz monitorowanie i przegląd środków w zakresie promocji i ochrony, z wyjątkiem środka zapewniającego zaufanie wybranej osoby do przyjęcia lub przyjęcia instytucji w celu przyszłego przyjęcia, przeprowadzenia czynności śledczych i działań następczych w związku ze środkami promocyjnymi i środkami ochrony, o które wnioskuje się w ramach procedur współpracy z innymi komitetami ds. ochrony, w celu składania co sześć miesięcy sprawozdań, bez identyfikacji osób, których to dotyczy, na temat wszczętych postępowań i postępów w realizacji spraw w toku.

Rozpatrywanie skarg:

Każda osoba, która jest świadoma zagrożenia, może przenieść je bezpośrednio do CPCJS listownie, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Komitetu. Komisje są właściwe dla obszaru, na którym są oparte. Zob. wykaz punktów kontaktowych CPCJJ w zależności od miejsca zamieszkania dziecka. Link otworzy się w nowym okniehttps://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx

CPCJ nie posiada zgody i zgody rodziców i może prowadzić do zastosowania następujących środków:

 • Wsparcie dla rodziców;
 • Wsparcie dla innych członków rodziny;
 • Powierzenie wiarygodnej osobie fizycznej;
 • Wspieranie niezależności w życiu;
 • Opieka zastępcza;
 • Opieka instytucjonalna;

Działania promocyjne i ochronne są prowadzone w środowisku naturalnym lub w trakcie ich trwania, w zależności od ich charakteru.

Organy ds. równości

Komisji Obywatelstwa i Równości Płci (CIG)

Komisja Obywatelstwa i Równouprawnienia jest organem krajowym odpowiedzialnym za promowanie i obronę zasady równości mężczyzn i kobiet. Jego główne obszary działania to: edukacja obywatelska; równość mężczyzn i kobiet, ochrona macierzyństwa i ojcostwa; promowanie środków ułatwiających równy udział kobiet i mężczyzn w różnych sferach życia; równowaga między życiem zawodowym a prywatnym kobiet i mężczyzn; zwalczanie przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć, handel ludźmi oraz wspieranie ich ofiar.

CIG jest centralnym organem administracji państwowej, posiadającym administracyjną autonomię administracyjną i który jest zintegrowany z Prezydencją Rady Ministrów i nadzorowany przez Sekretarza Stanu ds. Obywatelstwa i Równości.

W szczególności jest on odpowiedzialny za przyjmowanie skarg dotyczących dyskryminacji lub przemocy ze względu na płeć oraz za przedstawianie ich, w stosownych przypadkach, poprzez wydawanie opinii i zaleceń właściwym organom lub podmiotom, których to dotyczy.

Rozpatrywanie skarg:

IGC otrzymuje skargi dotyczące dyskryminacji lub przemocy ze względu na płeć za pośrednictwem następujących kanałów: Poczta elektroniczna, Facebook Facebook strony Komisji oraz na papierze.

Po otrzymaniu skargi służby wewnętrzne zapewniają analizę i ramy, odpowiadając bezpośrednio skarżącemu za pośrednictwem tego samego kanału. Przypadki, w których opinie lub zalecenia są wydawane zainteresowanym podmiotom i/lub przekazania spraw zainteresowanym właściwym organom (np.: Prokuratorzy, ASSAE, ERBN itp.) z wiedzą na temat zaangażowanych organów.

Wysoka Komisja ds. Migracji

[Komisja ds. Równości i Dyskryminacji Rasowej (ICERD)]

Wysoki komisarz ds. migracji (ACM) jest organem publicznym zaangażowanym w określanie, wdrażanie i ocenę publicznych, przekrojowych i sektorowych strategii politycznych w zakresie migracji, które są istotne z punktu widzenia atrakcyjności migrantów w krajowych, międzynarodowych i płynnych warunkach, integracji imigrantów i grup etnicznych, w szczególności społeczności romskich, oraz zarządzania i wykorzystywania różnorodności kultur, grup etnicznych i religii. Jednym z jego najważniejszych zadań jest zwalczanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne lub religię, niezależnie od środowiska, w którym występują, poprzez działania, kampanie lub wydarzenia podnoszące świadomość społeczną, jak również poprzez przetwarzanie przestępstw administracyjnych przewidzianych prawem.

W odniesieniu do ACM, działa Komitet ds. Równości i Dyskryminacji Rasowej (CICDR). Celem tej Komisji jest zapobieganie dyskryminacji rasowej i jej zakazywanie oraz karanie czynów, których skutkiem jest naruszenie praw podstawowych lub odmowa lub uzależnienie wykonywania praw gospodarczych, społecznych lub kulturalnych przez jakąkolwiek osobę ze względu na jej pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, narodowość, pochodzenie lub terytorium w rozumieniu i granic ustawy nr 93/2017 z dnia 26 sierpnia 2009 r., która ustanawia ramy prawne dla zapobiegania, zakazywania i zwalczania dyskryminacji. Ustawa nr 93/2017 zakazuje wszelkich form dyskryminacji, określonych jako takie w niniejszej ustawie, ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, kolor, narodowość, pochodzenie i terytorium pochodzenia.

Rozpatrywanie skarg:

Wszelkie skargi można składać do IZ lub bezpośrednio od niej listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Skargę można również złożyć za pomocą Link otworzy się w nowym oknieelektronicznego formularza skargi dostępnego na stronie Komisji.

Praktyki dyskryminacyjne stosowane przez osobę fizyczną stanowią przestępstwo podlegające karze grzywny o wartości od jednej do dziesięciu razy większej od wartości indeksu wsparcia społecznego; w przypadku praktyk dyskryminacyjnych przez osobę prawną, publiczną lub prywatną, takie praktyki powinny stanowić przestępstwo administracyjne podlegające karze grzywny wynoszącej od czterech do 20 wartości indeksu wsparcia społecznego.

W przypadku osób fizycznych, publicznych lub prywatnych, nałożenie grzywny pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z odpowiedzialności cywilnej lub innej kary, która może zostać nałożona.

Komisja prowadzi rejestr danych osób fizycznych i prawnych, na rzecz których nałożone zostały grzywny i kary dodatkowe. Sądy i Urząd ds. Warunków Pracy informują Komisję o wszystkich decyzjach dowodzących praktyk dyskryminacyjnych. Z upływem terminu do wniesienia skargi do sądu, przed którym wytoczono powództwo, lub jeżeli wyrok Komisji stał się prawomocny, ujawnienie go następuje za pomocą wyciągu zawierającego przynajmniej wskazanie osoby prawnej, którą wydano wyrok, informacje o rodzaju i charakterze praktyki dyskryminacyjnej oraz grzywny i nałożone kary dodatkowe, jak również na okres pięciu lat na stronie internetowej instytucji zarządzającej, I P.

Organ ds. ochrony danych

Portugalski organ ds. ochrony danych.

Jest to niezależny organ administracyjny, który współpracuje z Assembleia da República. Ma ona na celu kontrolę i monitorowanie przetwarzania danych osobowych, przy ścisłym poszanowaniu praw człowieka oraz swobód i gwarancji zapisanych w konstytucji i prawie. Komisja jest organem krajowym ds. kontroli danych osobowych. CNPD współpracuje z organami nadzoru nad ochroną danych w innych państwach, w szczególności w zakresie obrony i korzystania z praw osób mieszkających za granicą.

Rozpatrywanie skarg:

Skargi, skargi lub petycje osób fizycznych w przypadku naruszenia przepisów w związku z przetwarzaniem danych osobowych kierowane są na piśmie do CNPD, a także mogą być przesyłane w Link otworzy się w nowym oknieformie elektronicznej na stronie internetowej CNPD, z podaniem imienia i nazwiska, adresu i podpisu jego autorów.

Po rejestracji niniejszym poleca się im uprzednią ocenę członka. W przypadku gdy postawione pytanie nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji lub w przypadku gdy oświadczenie danej osoby nie może, z uwagi na jej charakter, uniemożliwić wydania decyzji, może zostać ocenione lub przekazane przez członka, na który został przydzielony.

Decyzje Komisji przyjmowane są większością głosów, są wiążące i są przedmiotem skargi i odwołania.

Inne wyspecjalizowane agencje

Narodowy Instytut Odbudowy, IP (INR, IP)

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. jest zintegrowanym instytutem publicznym, kontrolowanym obecnie przez Ministerstwo Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego, z własną autonomią administracyjną i własnymi aktywami. Zapewnienie równych szans, zwalczanie dyskryminacji i zwiększenie wartości osób niepełnosprawnych, w celu promowania ich praw podstawowych, to zasady regulujące postępowanie Urzędu.

INR (INR) jest właściwym organem do rozpatrywania wszelkich skarg dotyczących dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, określonych w ustawie nr 46/2006 z dnia 28 sierpnia 2013 r., która zakazuje i sankcjonuje podwyższone ryzyko dla zdrowia. Za dyskryminację uznaje się wszystkie czyny, które skutkują naruszeniem jakichkolwiek praw podstawowych, lub odmowę lub warunki wykonywania przez jakąkolwiek osobę jakiegokolwiek prawa z powodu niepełnosprawności.

Rozpatrywanie skarg:

W przypadku naruszenia procedury składania skarg wszczyna się pisemne oświadczenie o sytuacji, którą uważa za dyskryminującą dla Urzędu. W tym celu obywatele Link otworzy się w nowym okniemają dostęp do http://www.inr.pt/nao-discriminacao na stronie internetowej, która może zostać wysłana pocztą elektroniczną (Link otworzy się w nowym oknieinr@inr.mtsss.pt).

Skarga zawiera nazwę (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub kartę obywatela, numer podatnika, pełny adres, numer telefonu i inne dane kontaktowe); przedstawiać wszystkie jasno przedstawione fakty; wskazanie świadków – imiona i nazwiska, adresy, kontakt i muszą być uzasadnione w najlepszy sposób za pomocą środków dowodowych, świadków lub dokumentów, które mogą wykazać istnienie aktu dyskryminacji.

Po wniesieniu skargi sprawa zostanie przekazana właściwemu organowi administracji (inspektor generalny, organy regulacyjne lub inne, które mają takie uprawnienia) w zakresie uprawnień kontrolnych i/lub nakładania kar) na etapie dochodzenia, po zakończeniu którego postępowanie zostanie zakończone, po zakończeniu którego postępowanie zostaje zakończone lub postępowanie zostaje zakończone lub zostaje nałożona grzywna, a także wszelkie dodatkowe kary. Kopia decyzji przesyłana jest do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

Praktyka jakiegokolwiek aktu dyskryminującego podlega karze grzywny, która waha się od 5 do 30-krotności wartości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia gwarantowanego zgodnie z osobami fizycznymi lub prawnymi.

Biorąc pod uwagę wagę przestępstwa i winy agenta prowadzącego postępowanie dyskryminujące, można nałożyć dodatkowe kary jednocześnie na utratę przedmiotów, zakaz wykonywania zawodów lub wykonywania działalności, pozbawienie prawa do świadczeń lub świadczeń przez władze publiczne, zakładanie przedsiębiorstw i jawność decyzji ich zarządzających.

Komisja ds. Równości w Pracy i Zatrudnienia (ISCED)

Komisja jest trójstronnym i równobocznym organem kolegialnym posiadającym odrębną osobowość administracyjną i prawną, którego zadaniem jest dążenie do równości i niedyskryminacji między mężczyznami i kobietami w pracy, zatrudnieniu i szkoleniu zawodowym oraz współpraca przy wdrażaniu przepisów prawnych i postanowień umownych w tej dziedzinie, a także przepisów dotyczących ochrony rodzicielstwa i godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w sektorze prywatnym, w sektorze publicznym i w sektorze spółdzielczym.

Za jedno z jej głównych zadań odpowiada rozpatrywanie skarg na jej uwagę lub na sytuacje, w których została poinformowana o naruszeniach przepisów dotyczących równości i niedyskryminacji między kobietami i mężczyznami w pracy, w pracy i w szkoleniach zawodowych, ochrona rodzicielstwa i godzenie pracy z życiem rodzinnym i osobistym, a także zapewnienie informacji i wsparcia prawnego w tej dziedzinie.

Rozpatrywanie skarg:

Każdy może złożyć skargę w sprawie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy i innych form zatrudnienia pracowników, którzy nie gwarantują prawa do równości kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia.

Każdy pracownik może składać skargi w sprawach dyskryminacji kobiet i mężczyzn pod względem dostępu do zatrudnienia, pracy i szkolenia zawodowego.

Można złożyć skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty elektronicznej. Jeżeli jest to pożądane lub pożądane, skarga może zostać złożona za pośrednictwem telefonu za pośrednictwem zielonej linii 800 204 684 lub na miejscu poprzez wybranie numeru 21 780 37 09.

Następnie CITE ma obowiązek przekazania służbom uprawnień kontrolnych w dziedzinie zatrudnienia (Urząd ds. Warunków Pracy) potwierdzających lub wskazujących na istnienie praktyki dyskryminującej pracowników ze względu na płeć, co może spowodować wszczęcie odnośnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w sposób opisany poniżej.

Organ Pracy (ACT)

Urząd ds. Warunków Pracy jest służbą państwową mającą na celu wspieranie poprawy warunków pracy na terytorium kontynentu poprzez monitorowanie zgodności z prawem pracy w kontekście prywatnych stosunków pracy oraz promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich sektorach działalności prywatnej.

Jest ona również odpowiedzialna za monitorowanie zgodności z prawodawstwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich sektorach działalności oraz w centralnych i pośrednich organach i organach administracji publicznej, w tym instytucji publicznych, w formie zindywidualizowanych usług lub środków publicznych.

Skargi lub skargi mogą dotyczyć nieprawidłowości w instalacji lub nieprzestrzegania przepisów wchodzących w zakres właściwości ACT, w szczególności: bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy; umowa o pracę na czas określony; nierówność i dyskryminacja w miejscu pracy; delegowania pracowników; czas pracy i organizacja czasu pracy; zbiorowa reprezentacja pracowników; praca nierejestrowana lub praca o nieuregulowanym statusie; praca tymczasowa; praca imigrantów;

Rozpatrywanie skarg:

Każdy pracownik, przedstawiciele pracowników i inne zainteresowane strony mogą składać skargi lub skargi, wypełniając Link otworzy się w nowym oknieformularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej ACT.

Jeżeli inspektor pracy w ramach wykonywania swoich obowiązków sprawdza lub poświadcza osobiście i bezpośrednio, nawet jeżeli nie jest to natychmiastowe, jakiekolwiek naruszenie kary nałożonej na karę dyscyplinarną zostaje zniesione w formie oficjalnego sprawozdania. W przypadku naruszenia, które nie jest satysfakcjonujące, inspektor pracy sporządza sprawozdanie biegłego z dowodów, którymi dysponuje, oraz wskazanie co najmniej dwóch świadków.

Po wystąpieniu z wnioskiem doręcza się oskarżonemu w ciągu 15 dni, w terminie dni, dobrowolną zapłatę grzywny lub w inny sposób udzielić odpowiedzi na piśmie, a dowody, że jest on w posiadaniu i w imieniu własnych świadków, zostają przekazane w ciągu kilku dni.

Termin zakończenia dochodzenia wynosi 60 dni, które mogą być sukcesywnie przedłużane o takie same okresy w należycie uzasadnionych przypadkach.

W przypadku bardzo poważnego lub powtarzającego się naruszenia popełnionego umyślnie lub rażącego niedbalstwa można nałożyć dodatkową karę za reklamę. Sankcje dodatkowe z tytułu czasowego zakazu prowadzenia działalności, pozbawienia udziału w nim lub jego jawności, w przypadku powrotu do naruszenia w wyżej wymienionych wykroczeniach administracyjnych, z uwzględnieniem poważnych skutków dla pracownika lub korzyści gospodarczej podjętej przez pracodawcę.

Jeżeli naruszenie polega na zaniechaniu działania, zapłata grzywny nie zwalnia sprawcy z jego przestrzegania, jeżeli jest on nadal możliwy. W przypadku gdy naruszenie wynika z braku zapłaty kwot, ACT może określić, oprócz grzywny, wypłatę należnych kwot pracownikom w terminie ich zapłaty.

Portugalska Agencja Środowiska (APA)

Zadaniem portugalskiej Agencji Środowiska jest proponowanie, rozwijanie i monitorowanie zintegrowanego i uczestniczącego zarządzania polityką w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju, w powiązaniu z innymi politykami sektorowymi oraz we współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi, które przyczyniają się do tego samego celu, z uwagi na wysoki poziom ochrony i poprawy stanu środowiska oraz świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz obywateli. Wdrożenie systemu odpowiedzialności za środowisko jest również właściwym organem na szczeblu krajowym.

Szkody w środowisku obejmują: Szkody wyrządzone gatunkom chronionym i w siedliskach przyrodniczych; Szkody wyrządzone w wodach; (III) – szkody w glebie.

Uwagi dotyczące przypadków szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem takich szkód mogą zostać przedłożone Agencji i jej interwencja, będąca przedmiotem wniosku o udostępnienie wraz z takim wnioskiem odpowiednich danych lub interwencji.

Rozpatrywanie skarg:

Każda osoba/zainteresowana strona może złożyć wniosek pocztą lub pocztą elektroniczną, a na stronie Link otworzy się w nowym oknieAgencji dostępny jest elektroniczny formularz kontaktowy.

Po otrzymaniu wniosku właściwy organ rozpatruje wniosek o podjęcie działania, informując zainteresowane strony o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. W przypadku gdy stwierdzi on istnienie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, a wnioskodawca ma legitymację procesową, powiadamia operatora o wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w celu podjęcia decyzji w sprawie środków, jakie należy podjąć.

Generalny Inspektorat ds. Rolnictwa, Morza, Środowiska i Planowania Przestrzennego (IGAMAOT)

Kluczowe znaczenie dla bezpośredniej administracji państwa, w którym znajduje się kontrola, audyt i nadzór, koncentruje się na czterech głównych obszarach: monitorowanie, inspekcja i audyt służb i organów w ramach IGAMAOT w odpowiednich obszarach administracji i zarządzania oraz w obszarach misji, takich jak regulacja i bezpieczeństwo żywności: kontrola wsparcia ze środków krajowych i funduszy UE, a w dziedzinie środowiska, planowania przestrzennego i ochrony przyrody – ciągłe monitorowanie i ocena zgodności z prawem.

Ich działalność dotyczy sektora publicznego i prywatnych podmiotów, również indywidualnych obywateli w kwestiach związanych z przepisami w zakresie ochrony środowiska, planowania przestrzennego lub ochrony przyrody, lub w przypadku beneficjentów krajowych lub europejskich wsparcia dla rolnictwa i rybołówstwa.

IGAMAOT obsługuje skargi, skargi i sprawozdania z działań związanych z jej uprawnieniami, podejmując działania w przedmiocie największego potencjalnego ryzyka i przekazując interwencję administracji innym właściwym organom w zależności od przedmiotu skargi.

Rozpatrywanie skarg:

W tym celu masz na swojej stronie internetowej elektroniczny punkt kontaktowy, za pomocą którego można złożyć skargę/skargę, wypełniając Link otworzy się w nowym oknieformularz elektroniczny wraz ze szczegółowym opisem zaobserwowanej sytuacji, imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, a także można żądać poufności tych danych, zaznaczając odpowiednie pole na formularzu.

Skargi, skargi, skargi, wystawy, udziały i inne wnioski złożone w IGAMAOT, które zawierają elementy, które mogą zostać zbadane w toku każdej kontroli, określają ustanowienie szczególnej procedury administracyjnej zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Anonimowe wnioski powinny być w przeszłości archiwizowane, chyba że są wystarczająco uzasadnione lub udokumentowane.

W toku dochodzenia w sprawie akt administracyjnych IGAMAOT wyznacza termin na udzielenie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji lub przekazanie informacji przez zainteresowane podmioty.

W toku dochodzenia konieczne może być również podjęcie działań z zainteresowanymi organami w celu zebrania informacji i dowodów umożliwiających dokonanie oceny ewentualnego uruchomienia inspekcji.

Po zakończeniu badania sprawy i bez uszczerbku dla obowiązku wypowiedzenia w sprawach karnych sporządza się uzasadniony wniosek, który ma być przedłożony Generalnemu Inspektorowi, którego decyzja może być: archiwizacja; monitorowanie; podjęcie specjalnych działań; lub do skierowania sprawy do członka rządu odpowiedzialnego za IGAMAOT, który decyduje o tym, co należy zrobić.

The Inspectorar for Justice Services (IGSJ)

Jest to służba centralna administracji bezpośredniej państwa, wyposażona w autonomię administracyjną, której zadaniem jest wykonywanie zadań związanych z audytem, kontrolą i nadzorem wszystkich organów, służb i organów podlegających pod nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości lub podlegających ich nadzorowi lub regulacji, w tym służby więziennej, albo w celu skorygowania przypadków niezgodności z prawem, albo w celu optymalizacji funkcjonowania służb.

Skargi dotyczące bezprawnych działań i zaniechań, w szczególności opóźnień w świadczeniu usługi publicznej, mogą zostać wniesione; duża absencja; nieprawidłowe wykonywanie pracy przez urzędników lub innych pracowników; złe warunki w instalacjach i ogólnie wszelkie nieprawidłowości lub niedociągnięcia w funkcjonowaniu służb.

Rozpatrywanie skarg:

Skargę można złożyć bez żadnych szczególnych formalności w jeden z następujących sposobów: osobiście, pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą elektroniczną. Link otworzy się w nowym oknieFormularz skargi jest również dostępny na stronie internetowej IGSJ.

Skargi, skargi, udziały i ekspozycje przedstawione do IGSJ są odbierane przez inspektora w skali.

Zawsze przydziela się skargi, których liczba zostanie przekazana skarżącemu, który powinien nawiązać kontakt z GSJ. W uzasadnionych przypadkach do skargi może zostać dołączony trwający lub trwający proces kontroli lub audytu.

Do IGSJ może zostać poproszony o dostarczenie informacji na temat stanu jego postępowania, z podaniem numeru, za pomocą dowolnych środków. Jeśli złożyłeś skargę za pośrednictwem strony internetowej IGSJ, będziesz mógł śledzić swój status skargi za pomocą klucza dostępu wygenerowanego w elektronicznym zgłoszeniu.

Zbadane zostaną jedynie skargi anonimowe, których elementy pozwalają na uznanie złożonych oświadczeń za spójne i szczegółowe. W takim przypadku skarżącemu nie zostaną podane żadne informacje o wynikach wszelkich dalszych przeprowadzonych postępowań wyjaśniających ani nie będzie można uzyskać dostępu do informacji na temat statusu danego procesu za pośrednictwem strony internetowej IGSJ, ponieważ dostęp do tych informacji zależy od rejestracji użytkownika.

Dyrekcja Generalna Administracji Wewnętrznej (IGAI)

Jest to niezależna służba kontroli zewnętrznej działalności policji. Jest ona nadzorowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MAI), a jej działania skupiają się na wszystkich służbach i siłach bezpieczeństwa (GNR, PSP i SEF), które są od niego zależne, przy zapewnieniu funkcji audytu, kontroli i nadzoru wysokiego szczebla nad tymi podmiotami oraz zapewnieniu poszanowania praw obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka oraz utrzymania porządku publicznego.

Każda osoba, zarówno krajowa, jak i niekrajowa, grupa osób, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo lub inny podmiot zbiorowy może złożyć skargę dotyczącą bezprawnych działań i zaniechań, w tym tych, które zgłaszają naruszenia praw podstawowych obywateli przez pracowników organów z upoważnienia MAI, a w szczególności: opóźnienia w świadczeniu usług publicznych; duża absencja; bezprawne zachowanie pracowników pełniących funkcje publiczne i innych pracowników w ramach MAI; słabe instalacje i, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie nieprawidłowości lub wady w eksploatacji

Rozpatrywanie skarg:

Skargę można złożyć bez żadnych szczególnych formalności w następujący sposób: Pocztą, osobiście, pocztą elektroniczną lub za pomocą elektronicznego Link otworzy się w nowym oknieformularza skargi.

Zawiera on szczegółowy opis zaobserwowanej sytuacji; należy wskazać osobę odpowiedzialną i podać dokładną datę i miejsce (ulica i numer domu, miejscowość, miejscowość i gminę), w miarę możliwości wraz z podaniem lokalizacji zgłoszonej sytuacji.

Dowody należy przedstawić jak najszybciej, jeżeli nie mogą tego dokonać w momencie uczestnictwa.

IGAI zapewni, że wszystkie skargi i skargi, w ramach swoich działań, zostaną poddane odpowiedniej analizie i że wszyscy składający skargę otrzymają odpowiedź na swoje ekspozycje. Ofiara może zwrócić się do IGAI o udzielenie informacji na temat stanu sprawy, podając jego numer.

Zbadane zostaną jedynie skargi anonimowe, których elementy pozwalają na uznanie złożonych oświadczeń za spójne i szczegółowe.

Generalny Inspektor ds. edukacji i nauki (IGEC)

IGEC ma za zadanie zapewnienie legalności i prawidłowości działań prowadzonych przez organy, biura i agencje Ministerstwa Edukacji lub podlega nadzorowi członka rządu, jak również kontrolę, audyt i nadzór funkcjonowania systemu edukacji w dziedzinie edukacji przedszkolnej, edukacji szkolnej, w tym kształcenia podstawowego, średniego i wyższego, oraz poprzez integrację specjalnych form kształcenia, edukacji pozaszkolnej, nauki i technologii oraz organów, urzędów i agencji Ministerstwa.

Rzecznik praw obywatelskich IGEC ma na celu ochronę, obronę i promowanie praw i uzasadnionych interesów obywateli oraz uczciwość i sprawiedliwość systemu edukacji. Prowadzi on do rozpatrywania skarg i rozpatrywania skarg przez użytkowników i członków systemu edukacji i może przekształcić się w postępowania dyscyplinarne w formie dochodzenia lub postępowania dyscyplinarnego.

Rozpatrywanie skarg:

Skargi można składać w formie listownej, faksu lub poczty elektronicznej (Link otworzy się w nowym oknieigec@igec.mec.pt). Przed złożeniem skargi do IGEC, w miarę możliwości użytkownicy i pracownicy systemu edukacyjnego przedstawiają tę sytuację właściwym organom grupy szkół/szkół, które nie są grupowane, w instytucji szkolnictwa wyższego lub w organie/urzędzie.

Działania rzecznika są prowadzone przez obszary kontroli terytorialnej IGEC, odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg składanych przez użytkowników i przedstawicieli systemu edukacyjnego oraz określające procedurę, którą uznaje się za najbardziej odpowiednią do jej rozpatrzenia, i może przeprowadzić wstępne podejście, które zmierza w istocie do określenia przedmiotu skargi i do szybkiego i szybkiego wyjaśnienia jej zarzutów. Jeżeli takie skargi wchodzą w zakres kompetencji dyrektora w grupie niepogrupowanych szkół/szkół, kieruje się do niego bezpośrednio rektor/prezes/dyrektor instytucji/instytucji szkolnictwa wyższego lub dyrektor generalny szkół. Skargi dotyczące organów/służb naukowych są analizowane bezpośrednio przez IGEC po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

Skargi otrzymane w siedzibie głównej IGEC przesyłane są do obszarów kontroli terytorialnej w celu określenia procedury najwłaściwszej dla danej sytuacji.

Dyrektorzy kategorii/szkoły niepogrupowane oraz rektor/kierownik instytucji/instytucji szkolnictwa wyższego mają uprawnienia dyscyplinarne w odniesieniu do nauczania, kadry niedydaktycznej i uczniów. Z kolei dyrektor generalny szkół, za pośrednictwem regionalnych delegatów edukacyjnych, sprawuje władzę dyscyplinarną nad organem administracyjnym oraz zarządza grupami niepogrupowanych szkół/szkół.

Jednakże w przypadku, gdy w wyniku kontroli stwierdzi naruszenie obowiązków dyscyplinarnych, Generalny Inspektor jest właściwy do wszczęcia odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego.

Skargi dotyczące funkcjonowania innych sektorów administracji i/lub działalności podmiotów prywatnych, nad którymi Ministerstwo Edukacji i Nauki nie posiadają uprawnień nadzorczych, otrzymanych w siedzibie głównej lub na obszarach kontroli terytorialnej, kieruje się do właściwych służb władz centralnych, regionalnych lub lokalnych, jeżeli informuje o tym zainteresowany.

Generalny Inspektorat ds. Działań w dziedzinie Zdrowia (IGAS)

Inspektorat Generalny ds. działań w zakresie zdrowia jest centralnym organem administracji państwowej, której zadaniem jest zapewnienie zgodności z prawem i wysokich technicznych poziomów działania we wszystkich obszarach świadczenia opieki zdrowotnej, przez Ministerstwo Zdrowia lub podległe mu organy, bądź przez podmioty publiczne, prywatne lub społeczne.

Wszelkie nieprawidłowości lub niedociągnięcia w funkcjonowaniu służb, takie jak: działania i zaniechania uznane za niezgodne z prawem, niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych lub funduszy publicznych, nadużycia finansowe lub korupcję, przeszkody lub nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej w danym dostawcy lub zakładzie, nieprawidłowe zachowanie urzędników lub pracowników służby zdrowia oraz inne.

W przypadku, gdy sprawa, której dotyczy skarga, nie wchodzi w zakres kompetencji IGAS, przedstawienie lub zakończenie postępowania od należycie zidentyfikowanego podmiotu zawsze będzie przekazywane właściwemu organowi.

Rozpatrywanie skarg:

Każda osoba, zarówno krajowa, jak i zagraniczna, grupy osób, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa lub inne osoby prawne, może złożyć skargę w formie listownej lub pocztą elektroniczną.

Skargi/ekspozycje można składać w dowolnym momencie i należy je uzupełnić i uzasadnić, podając w miarę możliwości szczegółowe informacje na temat danej osoby lub organizacji, faktów, dat i miejsc swojej działalności, ich tożsamości (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) oraz informacji o tym, czy skarga/wystawa została złożona u innego podmiotu.

W umowach międzyrządowych analizuje się skargi/wystawy, których elementy pozwalają na rozważenie spójności i okoliczności czasu, sposobu i miejsca czynów lub czynów, ich sprawców i ewentualnej odpowiedzialności.

Sytuacje zgłoszone/narażone mogą prowadzić do procesu kontroli lub wyjaśnienia zgodnie z zasadami kontroli IGAS. W ramach kontroli zawsze przestrzega się zasady kontradyktoryjności, która ma umożliwić zainteresowanym osobom możliwość wypowiedzenia się, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, w szczególności w
przypadkach, w których postępowanie karne i przeprowadzenie dowodu może być obiektywnie uzasadnione.

Wynik projektu IGAS jest znany zainteresowanemu, który jest należycie zidentyfikowany.

System ERS

Urząd Regulacji Zdrowia (ERS) jest niezależnym organem publicznym, którego zadaniem jest regulowanie działalności zakładów opieki zdrowotnej, które obejmują wszystkie podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej, które mają kontakt ze społeczeństwem w Portugalii kontynentalnej, w sektorze publicznym, prywatnym i społecznym, z wyjątkiem aptek.

Regulacja i nadzór nad dostawcami obejmuje: rozpatrywanie skarg użytkowników, dostawców i instytucji; inspekcje i audyty placówek służby zdrowia; zbadanie sytuacji, które mogą zagrozić prawom użytkowników; postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i stosowanie kar; wydawanie instrukcji, zaleceń i opinii; badania dotyczące organizacji systemu opieki zdrowotnej.

Skargi ERS mogą dotyczyć:

 • Dostęp do opieki zdrowotnej
 • Dyskryminacja
 • Jakość pomocy w opiece zdrowotnej
 • Jakość pomocy administracyjnej
 • Uprawnienia użytkownika
 • Czas oczekiwania na zaproszenie
 • Oznaczanie czasu oczekiwania
 • Kwestie finansowe
 • Kwestie prawne
 • Jakość pomieszczeń

Rozpatrywanie skarg:

Użytkownicy usług zdrowotnych mogą złożyć skargę za pośrednictwem książki skarg udostępnionej w zakładach, w których usługa publiczna jest podawana do publicznej wiadomości lub bezpośrednio dla przedsiębiorstwa lub podmiotu świadczącego usługę/usługodawcę, w czasie następującym po tym zdarzeniu.

Można również odesłać kontakt bezpośrednio do LRA listownie, telefonicznie, osobiście lub korzystając z internetowego zbioru skarg dostępnego na portalu ERS pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ers.pt/pages/50. System ERS wnosi skargi składane za pośrednictwem internetowego rejestru skarg do tych samych procedur, które stosuje się w przypadku skarg złożonych przez dostawców usług opieki zdrowotnej lub wydawców na podstawie tradycyjnych skarg.

Jeżeli skarżący został wystawiony na piśmie do księgi skarg dostępnej w zakładzie usługodawcy, może on odwołać się do systemu ERS, który powinien zostać złożony w chwili złożenia skargi (niebieski arkusz). Dostawca ma jednak 10 dni roboczych na przesłanie skargi do systemu ERS.

W przypadku bezpośredniego narażenia się na kontakt ze świadczeniodawcą poprzez przesłanie oficjalnego pisma, faksu lub poczty elektronicznej, może Pan/Pani odwołać się do kopii formularza ERS pierwotnie wysłanego.

Po otrzymaniu skargi system ERS powiadamia o skardze, aby przedstawić zarzuty, które uzna za stosowne. W zależności od kombinacji treści skargi i przedstawionych zarzutów, system ERS przyjmie odpowiednie środki, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu na mocy prawa. Jeżeli skarga nie została właściwie zidentyfikowana lub jeżeli jest ona niezauważalna, system ERS archiwizuje ten zarzut z uwagi na brak możliwości przetwarzania. Jeżeli skarga nie wchodzi w zakres jej kompetencji, system ERS informuje o tym składającego skargę do rozpatrzenia przez organ właściwy do rozpatrzenia skargi.

Generalny Inspektorat Ministerstwa Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego

IGMTSSS jest bezpośrednią służbą rządową, w ramach Ministerstwa Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego. Jest to organ kontroli sektorowej w ramach usług i organów MTSSS lub w ramach odpowiedzialności odpowiedniego ministra.

W szczególności, w odniesieniu do zgodności prawnej i regulacyjnej aktów departamentów i organów Ministerstwa lub z nadzorem ministerstwa oraz do oceny ich wyników i zarządzania w drodze przeprowadzania inspekcji i audytów; oceny jakości usług świadczonych na rzecz obywateli oraz zalecania zmian i środków w celu wyeliminowania niedociągnięć i nieprawidłowości.

Skargi, skargi i udziały dotyczące wszelkich naruszeń popełnionych w ramach wykonywania działalności przez podmioty podlegające Ministerstwu, w tym instytucje należące do Santa Casa da Misericordia oraz prywatne instytucje solidarności społecznej, mogą być kierowane do Inspekcji.

Rozpatrywanie skarg:

Skargi można przesyłać pocztą, pocztą Link otworzy się w nowym oknieelektroniczną lub elektroniczną na stronie internetowej. Oprócz wskazania podmiotu, którego dotyczy skarga, oraz daty wystąpienia okoliczności faktycznych, należy przedstawić zwięzły i jasny opis faktów, które doprowadziły do złożenia skargi.

Portugalski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Monitorowania Gospodarczych (SAE)

ASAE to krajowy organ administracyjny, który specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i nadzoru gospodarczego. W ten sposób jest on odpowiedzialny za ocenę i zgłaszanie zagrożeń w łańcuchu żywnościowym, a także za dyscyplinę działalności gospodarczej w sektorze spożywczym i niespożywczym poprzez monitorowanie i zapobieganie zgodności z przepisami prawnymi.

Wszyscy dostawcy towarów lub usług, którzy prowadzą działalność w zakładzie fizycznym, stałym lub stałym; mają bezpośredni kontakt z obywatelami i dostarczają towarów lub usług w Portugalii.

Rozpatrywanie skarg:

Jeżeli usługa lub zakup produktu są świadczone, konsument nie czuje się w pełni zadowolony, może zażądać zgłoszenia skarg i w ten sposób wyjaśnić powody swojego niezadowolenia. Oryginały skarg muszą zostać wysłane przez dostawców usług do ASAE w terminie 10 dni roboczych.

Skarga na niezgodne z prawem fakty może również zostać złożona za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieformularza skargi dostępnego na stronie internetowej ASAE, co może obejmować sprawy administracyjne lub karne, które wchodzą w zakres kompetencji Urzędu.

W przypadku zgłoszonego niezgodnego z prawem działania, które nie wchodzi w zakres kompetencji ASAE, skarga zostanie przekazana właściwemu organowi.

Skarga jest sporządzana w sposób kompletny i uzasadniony, z podaniem, w miarę możliwości, szczegółowych informacji dotyczących faktów i zgłoszonego podmiotu, miejsca wystąpienia faktów (adres i/lub inne punkty odniesienia), uzasadnienia przyczyn wypowiedzenia oraz innych istotnych kwestii. Jeśli zdecydują się Państwo na anonimową sprawozdawczość, nie będą Państwo w stanie dostarczyć żadnych informacji w późniejszym terminie.

Po otrzymaniu skargi i, w stosownych przypadkach, swoich skarg, ASAE wszczyna stosowną procedurę, jeżeli stan faktyczny wynikający z skargi wskazuje na mające zastosowanie naruszenie. Jeżeli tak nie jest, ASAE powiadomi dostawcę towarów lub usługodawcę, tak że w ciągu 10 dni roboczych przedstawi zarzuty, które uzna za stosowne.

Po zbadaniu treści skarg i uwzględnieniu treści złożonej do niej skargi, ASAE może w stosownych przypadkach przekazać sprawę innemu organowi, który posiada kompetencje w odniesieniu do przedmiotu skargi lub, w przypadku braku takiego wydania, do zaproponowania jego zamknięcia.

Po zakończeniu badania stanu faktycznego przedstawionego w skardze i po zakończeniu wszystkich czynności niezbędnych do przywrócenia sytuacji prawnej, ASAE informuje skarżącego na piśmie, jeżeli został on prawidłowo określony, o procedurach lub środkach, które zostały lub zostaną przyjęte w wyniku skargi.

Inne organy

Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS)

Instituto da Segurança Social, I. P. jest publicznym instytutem na rzecz szczególnych rozwiązań w ramach zarządzania pośredniego państwa, posiadającego własną autonomię administracyjną i finansową oraz własne aktywa.

Zapewnia on ochronę prawną zgodnie z prawem. Ochrona prawna jest prawem przysługującym jednostkom i podmiotom nienastawionym na zysk, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym (w sądach), w przypadku zwolnienia, rozwodu, eksmisji, konfiskaty itp., w przypadku rozwodu za obopólną zgodą.

Ochrona prawna obejmuje:

Konsultacja prawna — konsultacja z prawnikiem w celu wyjaśnienia technicznego dotyczącego prawa właściwego dla konkretnych spraw lub przypadków, w których ma on istotne lub uzasadnione interesy osobiste lub prawa, na które szkoda ma niekorzystny wpływ lub jest zagrożona szkodą (nie dotyczy podmiotów o celu niezarobkowym).

Pomoc prawna — wyznaczenie adwokata i uiszczenie opłat lub uiszczenie opłat na rzecz sądu z urzędu (wyznaczenie adwokata w przypadku oskarżonego w postępowaniu karnym lub administracyjnym), odstąpienie od uiszczenia opłat sądowych lub możliwość ich zapłaty w ratach i przeniesienie środków egzekucyjnych (jest to zawsze komornik sądowy wykonujący czynności komornika).

Prawo do ochrony prawnej przysługuje:

 • Obywatele Portugalii i Unii Europejskiej.
 • Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy posiadają ważny dokument pobytowy w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 • Obcokrajowcy nieposiadający zezwolenia na pobyt ważnego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej – jeżeli prawo kraju pochodzenia przyznaje takie samo prawo obywatelom portugalskim.
 • Osoby mające miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, inne niż państwo członkowskie, w którym toczy się postępowanie (spory transgraniczne).
 • Osoby prawne nienastawione na zysk – mają prawo wyłącznie do pomocy prawnej, ustalenia dotyczące odstąpienia od opłaty i innych należności związanych z procedurą, wyznaczeniem i wypłatą rekompensaty na rzecz sponsora, wypłatą odszkodowania przez adwokata sądowego i przypisaniem środka egzekucyjnego.

Wszystkie powyższe osoby muszą wykazać, że nie mają zdolności ekonomicznej do ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym, zatrudnienia adwokata itp.

Zgodnie z prawem portugalskim słabość gospodarcza jest taka, że biorąc pod uwagę dochody, aktywa i stałe wydatki gospodarstwa domowego, nie istnieją żadne obiektywne warunki, na których można by oprzeć koszty danej sprawy na zasadzie ad hoc.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy prawnej mogą być otrzymywane bezpłatnie ze wszystkich usług świadczonych na rzecz służby publicznej służb zabezpieczenia społecznego lub w Link otworzy się w nowym oknieformie elektronicznej na stronie zabezpieczenia społecznego.

Wniosek należy wysłać osobiście lub przesłać pocztą do wszystkich służb opieki społecznej (załączyć wszystkie niezbędne dokumenty).

Będziesz mógł sprawdzić, czy masz prawo do ochrony prawnej za pośrednictwem symulatora ochrony prawnej dostępnego po prawej stronie dostępnego na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica

Więcej informacji na stronie Trybunału – pomoc prawna

Komisja Ochrony Ofiar Przestępstw

Komisja jest organem Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnym za przyjmowanie, analizowanie i podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń odszkodowawczych państwa, ofiar przestępstw z użyciem przemocy i ofiar przemocy domowej.

Obowiązek odszkodowawczy spoczywa na osobach, które popełniły przestępstwo, ale w niektórych przypadkach państwo może dochodzić odszkodowania, jeżeli nie może zostać poniesione przez osobę fizyczną lub nie ma możliwości uzyskania jej w rozsądnym terminie, a szkoda spowodowała poważne zakłócenie na poziomie i jakości życia ofiary.

Oświadczenie może zostać złożone w terminie jednego roku od daty przestępstwa lub, w przypadku postępowania karnego, do roku następującego po ostatecznej decyzji. Ofiara, która w chwili popełnienia przestępstwa była osobą małoletnią, może złożyć wniosek do jednego roku po osiągnięciu pełnoletności lub po osiągnięciu pełnoletności.

Wniosek należy złożyć we własnym zakresie, na przykład w pomieszczeniach Komisji, Biura Pomocy Ofiarom Przestępstw w AAPAV (portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Pomocy Ofiarom Przestępstw) oraz w Link otworzy się w nowym oknieformie skargi dostępnej na stronie Komisji.

Wniosek jest zwolniony z wszelkich kosztów lub opłat na rzecz ofiary, łącznie z dokumentami i zaświadczeniami, które są mu niezbędne do bezpłatnego uzyskania.

Jeżeli przestępstwo zostało popełnione na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, roszczenie o odszkodowanie należne od tego państwa może zostać przedłożone Komitetowi Ochrony ds. Ofiar Przestępstw, pod warunkiem że wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu w Portugalii.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019