Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Francia

Contenuto fornito da
Francia

Για ιστορικούς λόγους, η Γαλλία διαθέτει δύο διαφημιστικά συστήματα: το σύστημα του κοινού δικαίου και το σύστημα που εφαρμόζεται στα διαμερίσματα Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle.

Σε αυτές τις τρεις υπηρεσίες, η γη διαφημίζεται στο κτηματολόγιο που τηρείται από τα γραφεία, ενώ στην υπόλοιπη Γαλλία πραγματοποιείται σε χερσαίες διαφημιστικές υπηρεσίες (SPF), οι οποίες διατηρούν τον φάκελο ακινήτου.

Ποιες πληροφορίες υπάρχουν στον φάκελο υπόθεσης και στο κτηματολόγιο;

Ο φάκελος του κτιρίου δημοσιεύει τα έγγραφα.

Έτσι, χάριν παραδείγματος, κάθε έγγραφο που μεταβιβάζει την κυριότητα ενός ακινήτου (για παράδειγμα, πράξη πωλήσεως ή πράξη ανταλλαγής), έστω και υπό τον όρο ότι η εν λόγω πράξη τελεί υπό όρους, η λήψη ή η θεμελίωση εμπράγματου δικαιώματος (για παράδειγμα, δώρο ή μεταβίβαση της επικαρπίας επί ενός κτιρίου), δικαστικές αποφάσεις σχετικές με κτίριο, αποφάσεις των διοικητικών αρχών που περιορίζουν το δικαίωμα διάθεσης, μακροχρόνιες μισθώσεις, ρήτρες που περιορίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας (για παράδειγμα, ρήτρα δέσμευσης), ακίνητα (π.χ. υποθήκες ή περισσότερα προνόμια).

Το βιβλίο ιδιοκτησίας της περιοχής Alsace-Moselle, από την άλλη πλευρά, δημοσιεύει δικαιώματα.

Ο τίτλος εγγράφεται στο κτηματολόγιο, το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε κτίριο που είναι αποτέλεσμα πράξης, αλλά και πραγματική κατάσταση (δικαίωμα ιδιοκτησίας που απορρέει από συνήθη ή υπό προσχώρηση). Περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η περιοχή ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα που παρέχει η μίσθωση, η επικαρπία, η χρήση, η κατοικία, οι δουλείες, τα προνόμια, οι υποθήκες, οι μισθωτές και τα δικαιώματα του μισθωτή για 12 έτη μίσθωσης, τα δικαιώματα που απορρέουν από ορισμένες δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.

Πώς συμβουλεύεστε το κτηματολόγιο και το κτηματολόγιο;

Εκτός των τριών γαλλικών διαμερισμάτων Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle, στη Γαλλία το κτηματολόγιο τηρείται στη Γαλλία από την SPF. Αυτά τα SPF είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η Γαλλία μειώνει σταδιακά τον αριθμό FPS στο έδαφός της. Υπάρχουν 354, επί του παρόντος, 120.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη νομική κατάσταση ενός κτιρίου πρέπει να εφαρμόζεται στον SPF επί του οποίου έχει την έδρα του το κτίριο. Μπορεί, ενδεικτικά, να γνωρίζει τα ονόματα των διαδοχικών ιδιοκτητών και την τιμή των διαφόρων πωλήσεων. Κάθε υπηρεσία χορηγεί σε κάθε αιτούντα τις πληροφορίες και τα αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου του κτιρίου που αφορούν ένα κτίριο ή ένα πρόσωπο που κατέχει κτίριο το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται δωρεάν. Οι δαπάνες τους διαφέρουν ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των αιτήσεων. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι, επί του παρόντος, συγκεντρωμένες. Κατά συνέπεια, για να είναι γνωστές οι πληροφορίες σχετικά με τα κτίρια που βρίσκονται σε διαφορετικές πηγές, είναι αναγκαίο να γίνουν όσες εφαρμογές υπάρχουν.

Ο φάκελος αυτός είναι πλέον πλήρως ψηφιοποιημένος και μηχανογραφημένος. Ως μέρος ενός γενικού συστήματος πληροφορικής, ορισμένοι Γάλλοι συμβολαιογράφοι έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση στα δεδομένα που έχει στην κατοχή του το σύνολο της γαλλικής ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας (SPF), μέσω διακομιστή ο οποίος τελεί υπό τη διαχείριση του Ανώτατου Συμβουλίου της Γραμματείας. Η άμεση αυτή πρόσβαση στα δεδομένα του αρχείου του κτιρίου δεν είναι ανοικτή σε άλλους επαγγελματίες του νομικού κλάδου ή μεμονωμένα άτομα.

Όσον αφορά τα διαμερίσματα Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle, το κτηματολόγιο έχει πλήρως μηχανογραφηθεί από το 2008. Η αναζήτηση δεδομένων στο κτηματολόγιο και στο μητρώο καταθέσεων, επιτόπου ή εξ αποστάσεως, είναι ελεύθερη. Κάθε πρόσωπο που συμβουλεύεται τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να λάβει αντίγραφό του από το μητρώο ή από το δημόσιο ίδρυμα. Το αντίγραφο αυτό εκδίδεται από το δημόσιο ίδρυμα με απλή ενημέρωση. Οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται δωρεάν.

Τα δικαιώματα διαβούλευσης διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα του ατόμου του αιτούντος. Ορισμένοι επαγγελματίες, όπως οι συμβολαιογράφοι, έχουν ευρύτερο δικαίωμα διαβούλευσης (δυνατότητα διενέργειας ερευνών σε όλα τα βιβλία που αφορούν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα κτίρια). Η διαβούλευση με το όνομα προσώπου είναι ανοικτή σε άλλους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, ή ιδίως σε πρόσωπο με εκτελεστό τίτλο ή άδεια από τον δικαστή. Η διαβούλευση με βάση το κτίριο είναι ανοικτή σε όλους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/08/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.