Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Francia

Contenuto fornito da
Francia

Għal raġunijiet storiċi, Franza għandha żewġ sistemi ta’ reklamar fuq l-art: is-sistema ta’ liġi ġenerali u dik implimentata fid-dipartimenti ta’ l-Infere Rhine, tar-Rhine ta’ Fuq u tal-Moselle.

F’dawn it-tliet dipartimenti, l-art tiġi rreklamata fir-reġistru tal-artijiet miżmum mill-uffiċċji tal-artijiet, filwaqt li fil-bqija ta’ Franza titwettaq f’servizzi ta’ reklamar fuq l-art (SPF), li jżommu l-fajl tal-proprjetà.

Liema informazzjoni tinsab fil-fajl tal-proprjetà u fir-reġistru tal-artijiet?

Il-fajl tal-bini għandu jippubblika dokumenti.

Għalhekk, bħala eżempju, hemm xi dokument li jittrasferixxi s-sjieda ta’ proprjetà (pereżempju, kuntratt ta’ bejgħ jew att ta’ qsim), anki jekk dak l-att huwa kundizzjonali, kwalunkwe teħid jew stabbiliment ta’ dritt in rem (pereżempju, rigal jew trasferiment ta’ użufrutt fuq bini), deċiżjonijiet ġudizzjarji relatati ma’ bini, deċiżjonijiet tal-awtoritajiet amministrattivi li jillimitaw id-dritt li tiddisponi, kirjiet fit-tul, klawżoli li jillimitaw id-dritt għall-proprjetà (pereżempju, klawżola ta’ aljenabbiltà), overtures fuq bini (pereżempju, ipoteki jew ħafna privileġġi).

Il-ktieb tal-proprjetà tal-Alsace-Moselle, min-naħa l-oħra, jippubblika d-drittijiet.

It-Titolu jiddaħħal fir-reġistru tal-artijiet, id-dritt għall-proprjetà f’bini li huwa r-riżultat ta’ att iżda wkoll sitwazzjoni ta’ fatt (id-dritt għall-proprjetà li tirriżulta mill-użjonju jew l-adeżjoni). Jinkludu, pereżempju, iż-żona jew kwalunkwe dritt in rem ieħor mogħti minn kera, użufrutt, użu, akkomodazzjoni, servitù, rahan, ipoteki, ipoteki, kerrejja u drittijiet tal-kerrej għal 12-il sena kiri, drittijiet li jirriżultaw minn ċerti deċiżjonijiet ġudizzjarji, eċċ.

Kif tikkonsulta r-reġistru tal-proprjetà u r-reġistru tal-artijiet?

Barra mit-tliet dipartimenti Franċiżi ta’ Niederrhein, Opper Rhine u Moselle, ir-reġistru tal-proprjetà jinżamm fi Franza mill-Land Advertising Services (SPF). Dawn l-SPF huma indipendenti minn xulxin. Franza qed tnaqqas gradwalment in-numru ta’ FPS fit-territorju tagħha. Filwaqt li kien hemm 354 ftit, bħalissa hemm 120.

Kwalunkwe persuna li tixtieq tiġbor informazzjoni dwar is-sitwazzjoni legali ta’ bini għandha tapplika għal SPF, li fuqu huwa bbażat il-bini. Hija tista’, bħala eżempju, tkun taf l-ismijiet tal-proprjetarji suċċessivi u l-prezz tal-bejgħ differenti. Kull dipartiment għandu joħroġ lil kull applikant l-informazzjoni u kopji ta’ dokumenti fil-fajl tal-bini relatati ma’ bini jew persuna li għandha bini li jaqa’ taħt il-kompetenza tiegħu. Din l-informazzjoni mhijiex bla ħlas. L-ispejjeż tagħhom ivarjaw skont it-tip u n-numru ta’ l-applikazzjonijiet. Din l-informazzjoni bħalissa mhijiex ċentralizzata. Konsegwentement, sabiex tkun taf l-informazzjoni relatata ma’ bini li jinsab fi molol differenti, huwa meħtieġ li jsiru kemm jistgħu applikazzjonijiet minħabba li hemm FPS ikkonċernati.

Dan il-fajl issa huwa kompletament diġitizzat u kompjuterizzat. Bħala parti minn sistema kompjuterizzata li taqa’ taħt l-użu ġenerali, xi nutara Franċiżi għandhom aċċess għad-dejta miżmuma mis-Servizz Pubbliku Federali Franċiż kollha (SPF) fl-istess ħin, permezz ta’ server ġestit mill-Kunsill Għoli tan-Notariat. Dan l-aċċess dirett għad-data fil-fajl tal-bini mhuwiex miftuħ għal professjonisti jew individwi legali oħra.

Fir-rigward tad-dipartimenti ta’ Niederrhein, Rhine ta’ Fuq u Moselle, ir-reġistru tal-artijiet ilu kompjuterizzat għal kollox mill-2008. Il-konsultazzjoni tad-data fir-reġistru tal-artijiet u r-reġistru tad-depożiti, fuq il-post jew mill-bogħod, għandha tkun b’xejn. Kull persuna li tikkonsulta dik id-data tista’ tikseb kopja tagħha mir-Reġistru jew ta’ l-istabbiliment pubbliku. Il-kopja għandha tinħareġ mill-istabbiliment pubbliku permezz ta’ informazzjoni sempliċi. Dawn is-servizzi mhumiex bla ħlas.

Id-drittijiet tal-konsultazzjoni jvarjaw skont il-kwalità tal-persuna tal-applikant. Xi professjonisti, bħal nutara, għandhom dritt usa’ ta’ konsultazzjoni (possibbiltà li jsiru tfittxijiet fid-dejta kollha dwar il-kotba li tikkonċerna kemm lin-nies kif ukoll lill-bini). Il-konsultazzjoni skont l-isem tal-persuna tkun miftuħa għal professjonisti oħra, bħal avukati, jew b’mod partikolari lil persuna b’titolu eżegwibbli jew awtorizzazzjoni mingħand l-imħallef. Il-konsultazzjoni tal-bini hija miftuħa għal kulħadd.

L-aħħar aġġornament: 05/08/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.