Troškovi

Irlanda

Informacije o sudskim troškovima u Irskoj dostupne su na ovoj stranici.

Contenuto fornito da
Irlanda

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade za pravnu struku

Pravni savjetnici

Osnova na temelju koje se plaćaju naknade odvjetnicima može se kategorizirati u smislu spora (npr. savjetovanje i zastupanje u vezi sa sudskim postupkom pred sudom ili arbitražnim sudom) i u pogledu izvanparničnih poslova. Što se tiče spora, troškovi se mogu dodatno kategorizirati kao troškovi odvjetnika i klijenta (tj. troškovi koje stranka snosi svojem pravnom zastupniku) te troškovi stranaka i stranaka (tj. troškovi koji se dodjeljuju jednoj stranci u postupku protiv druge stranke u tom postupku).

Sporno poslovanje

Osnovno primarno zakonodavstvo*

 • Zakon o odvjetnicima i pravnim savjetnicima iz 1849.;
 • Zakon o odvjetnicima i pravnim savjetnicima 1870.;
 • Članak 68., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona iz 1994.;
 • Odjeljak 94., Zakon o sudovima iz 1924.;
 • Odjeljak 78., Zakon o sudovima iz 1936.;
 • Odlomak 8., Osmi prilog, Zakon o sudovima (dopunske odredbe) iz 1961.;
 • Članak 17. Zakona o sudovima iz 1981.;
 • Članak 14., Zakon o sudovima iz 1991.;
 • Članak 68., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona iz 1994.;
 • Odjeljci 27. i 46., Zakon o sudovima i sudskim službenicima iz 1995.

Glavno sekundarno zakonodavstvo*

 • Odluka br. 22, pravilo 4., 6. i članak 14. stavak 3.; Odluka br. 27, pravilo 1.A, Uredba 99. i Dodatak W., Pravila viših sudova;
 • Rješenje 15., članci 14., 15. i 21. i Naredba br. 66, Pravila o okružnom sudu;
 • Nalaže se 51 i 52 i Prilog E, Pravila okružnog suda.

Sudska praksa

 • Sudske odluke kojima se tumači predmetno zakonodavstvo

Izvanparnična poduzeća

Osnovno primarno zakonodavstvo*

Zakon o naknadi za pravne savjetnike iz 1881.

Glavno sekundarno zakonodavstvo*:

 • Opća uredba o naknadi pravnih savjetnika iz 1884.;
 • Opća uredba o naknadi za pravne savjetnike iz 1960.;
 • Opća uredba o naknadi za pravne savjetnike iz 1964.;
 • Opća uredba o naknadi za pravne savjetnike iz 1970.;
 • Opća uredba o naknadi za pravne savjetnike iz 1972.;
 • Opća uredba o naknadi za pravne savjetnike iz 1978.;
 • Opća uredba o naknadi za pravne savjetnike iz 1982.;
 • Opći nalog o naknadi za pravne savjetnike iz 1984.;
 • Opća uredba o naknadi za pravne savjetnike iz 1986.;
 • Članci 210. i 239., Pravila o registraciji zemljišta, 1972.

Sudska praksa

 • Sudske odluke kojima se tumači predmetno zakonodavstvo

* Upućivanja na zakonodavstvo odnose se na Zakon, naredbu ili pravila u izmijenjenom obliku. Zakonodavstvo nakon 1922. može se pogledati u irskom Zakonu na internetu i na internetskim stranicama Zastupničkog doma Oireachtasa.

Odvjetnici

„Odvjetnici” zajedno opisuju dvije kategorije odvjetnika u irskom pravnom sustavu, tj. odvjetnike i odvjetnike.

Odvjetnici

Odvjetničke troškove smatra se isplatom odvjetnika od strane odvjetnika kojem su oni fakturirani i kao takvi se smatraju isplatama odvjetnika te su uređeni propisima kojima se uređuju nagrade za rad odvjetnika i odlukama sudova u pogledu naknade troškova odvjetnika: vidjeti posebno članak 27., Zakon o sudovima i sudskim službenicima iz 1995. i Kelly protiv Breena [1978.] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) protiv de Valere [1991.] 2 I.R. 198; u predmetu Superquinn protiv Bray U.D.C. (br. 2) [2001.] 1 I.R. 459

Sudski ovršitelji

Pristojbe grofovijskog suda, sudskog tumača i sudskih izvršitelja za izvršenje naloga za izvršenje suda uređene su Nalogom o naknadama i troškovima Sheriffa iz 2005. i uključuju odredbe o pristojbama koje se naplaćuju za podnošenje naloga za izvršenje i odštetu, troškove putovanja, preseljenja i skladištenja/siguranja zaplijenjene robe ili stoke.

Odvjetnici

U irskom pravnom sustavu ne postoji posebna kategorija odvjetnika koja se naziva „avocat”.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Osim elemenata navedenih u pravilu 1.A stavku 3. i pravilu 9. (troškovi koje snosi stranka koja podnosi podnesak nakon što je druga stranka podnijela zahtjev za donošenje presude zbog ogluhe) i u Dodatku W, pravilima vrhovnih sudova i Prilogu E, Pravilima okružnog suda, troškovne stavke općenito su diskrecijske.

Troškovi koji se plaćaju uključuju i troškove kao što su sudske pristojbe koje su utvrđene u Nalogima o pristojbama Vrhovnog i Visokog suda, okružnog suda odnosno Okružnog suda.

Dodatne informacije o stopama sudskih pristojbi.

Faza građanskog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

U slučaju Uredbe br. 27, pravilo 1.A stavak 3. i pravilo 9. (troškovi koje snosi stranka koja podnosi podnesak nakon što je druga stranka podnijela tužbu zbog izostanka tog podneska), troškovi su nastali brisanjem tužbe zbog ogluhe dotičnog akta.

Troškovi navedeni u Dodatku W, pravilima viših sudova, nadoknađuju se:

 • odvjetnik od stranke po primitku troškovnika mjesec dana nakon primitka računa ako klijent u tom roku nije zatražio oporezivanje (procjenu) računa (odjeljak 2., Zakon o odvjetnicima i pravnim savjetnicima iz 1849.). Međutim, klijent u svakom slučaju ima rok od dvanaest mjeseci od primitka računa unutar kojeg može zahtijevati i dobiti oporezivanje. Nakon isteka dvanaest mjeseci ili nakon plaćanja iznosa računa, Sud može, ako to zahtijevaju posebne okolnosti predmeta, uputiti račun na oporezivanje, pod uvjetom da je zahtjev upućen Sudu u roku od dvanaest kalendarskih mjeseci nakon isplate;
 • ako jedna stranka snosi troškove protiv druge stranke, izdavanjem potvrde o oporezivanju troškova ili u skladu s bilo kojim sporazumom između stranaka o plaćanju.

Troškovi navedeni u Prilogu E, Pravila okružnog suda, isplaćuju se:

 • ako je donesena presuda zbog ogluhe, stranka koja je oglušila na presudu zbog ogluhe
 • u slučaju drugih troškova, stranka protiv koje je sud odredio troškove, nakon što sud donese odluku o tim troškovima.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

U kaznenom postupku nema fiksnih troškova. U kaznenom postupku ne naplaćuju se sudske pristojbe.

(Okružni sud, u skraćenom kaznenom postupku, može stranci naložiti snošenje troškova osim ravnatelja državnog odvjetništva ili državnog odvjetništva. Okružni sud i središnji kazneni sud (sudovi nadležni za odlučivanje o podizanju optužnice) imaju diskrecijsko pravo odrediti troškove:

 • u slučaju oslobađajuće presude (koja se može pobijati pred kaznenim sudom);
 • ako optužnica sadrži nepotrebno pitanje ili je nepotrebno dugotrajna ili materijalno neispravna,
 • ako je suđenje odgođeno zbog izmjene optužnice; ili
 • ako je naloženo zasebno suđenje o prebrojavanju optužnice).

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Nadležnost u ustavnim postupcima ograničena je na Visoki sud i Vrhovni sud. Na takve postupke ne primjenjuje se nikakav režim posebnih troškova ili naknada. Fiksni troškovi koji su dopušteni u takvom postupku predviđeni su u Dodatku W, pravilima viših sudova. Sudske pristojbe koje se plaćaju su one koje je utvrdio Nalog Vrhovnog i Visokog suda (Fees).

Dodatne informacije o stopama sudskih pristojbi.

Faza postupka pred Ustavnim sudom u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Sudske pristojbe u pravilu se plaćaju za podnošenje predmetnog akta.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Članak 68. Zakona o solicitors’ (Amendment) Act 1994 određuje:

 1. „68.—(1) O primanju uputa za pružanje pravnih usluga klijentu, ili što je prije moguće nakon toga, odvjetnik dostavlja klijentu podatke u pisanom obliku o:
  1. stvarne naknade, ili
  2. ako navođenje pojedinosti o stvarnim naknadama nije u mogućim ili izvedivim okolnostima, procjenu (što je moguće bliže) naknada, ili
  3. ako navođenje pojedinosti o stvarnim troškovima ili procjena takvih troškova nije u mogućim ili izvedivim okolnostima, osnovu na temelju koje taj pravni zastupnik ili njegovo društvo treba platiti troškove za pružanje takvih pravnih usluga i, ako te pravne usluge uključuju sporne poslove, pisane podatke o okolnostima u kojima se od klijenta može zahtijevati da plati troškove bilo kojoj drugoj stranci ili strankama ili okolnosti, ako ih ima, u kojima klijent snosi odgovornost za podmirivanje troškova koje će podmiriti bilo koja druga stranka, ili stranke neće u potpunosti podmiriti troškove od tih stranaka ili stranaka (ili, ako postoje, okolnosti u kojima klijent mora podmiriti troškove koje će platiti bilo koja druga stranka, ili stranka neće u potpunosti podmiriti troškove od tih stranaka).
 2. Odvjetnik ne smije postupati za klijenta u vezi s bilo kakvim spornim poslom (koji nije povezan samo s postupkom čiji je cilj samo naplata duga ili unovčenog zahtjeva) na temelju toga da se svi troškovi ili dio troškova koji se naplaćuju klijentu obračunavaju kao određeni postotak ili dio bilo koje odštete ili drugih novčanih sredstava koja mogu biti ili bi mogla biti plativa klijentu, a svi troškovi nastali kršenjem ovog pododjeljka neizvršivi su u svakoj tužbi protiv tog klijenta radi naplate takvih troškova.
 3. Pravni zastupnik ne smije odbiti ili prilagoditi bilo koji iznos za sve ili dio svojih troškova od iznosa odštete ili drugih novčanih sredstava koja se duguju klijentu tog odvjetnika, a koja proizlaze iz bilo kojeg spornog posla koji je taj odvjetnik obavio za račun tog klijenta.
 4. Stavak 3. ovog odjeljka ne sprečava odvjetnika da u bilo kojem trenutku s klijentom dogovori da mu se isplati iznos na ime naknade štete ili drugih novčanih sredstava koja bi mogla biti ili bi mogla postati plativa tom klijentu, a koja proizlaze iz bilo kojeg spornog posla koji je za račun klijenta obavio taj odvjetnik ili njegovo društvo.
 5. Nijedan sporazum iz stavka 4. ovog odjeljka ne može biti izvršiv u odnosu na klijenta odvjetnika, osim ako je takav sporazum u pisanom obliku i uključuje procjenu (što je bliže moguće) onoga što pravni zastupnik opravdano smatra naplativim od bilo koje druge stranke ili stranaka (ili osiguravatelja takve stranke ili stranaka) u pogledu optužbi tog odvjetnika u slučaju da taj klijent naplati bilo kakvu naknadu štete ili druga novčana sredstva koja proizlaze iz takvog spora.
 6. Neovisno o bilo kojoj drugoj zakonskoj odredbi u tom smislu, pravni zastupnik na računu za troškove koji se dostavlja klijentu, što je prije moguće nakon sklapanja bilo kojeg spornog posla koji je obavio u ime tog klijenta, navodi:
  1. sažetak pravnih usluga pruženih klijentu u vezi s takvim spornim poslovanjem,
  2. ukupan iznos odštete ili drugih novčanih sredstava koje je klijent naplatio na temelju takvog spornog poslovanja, i
  3. pojedinosti o svim ili nekim troškovima koje je taj odvjetnik naplatio u ime tog klijenta od bilo koje druge stranke ili stranaka (ili osiguravatelja takve stranke ili stranaka),
  4. a u tom računu za troškove odvojeno se navode iznosi koji se odnose na naknade, izdatke, izdatke i izdatke nastale ili nastale u vezi s pružanjem takvih pravnih usluga.
 7. Ništa u ovom odjeljku ne sprečava bilo koju osobu u ostvarivanju bilo kojeg postojećeg zakonskog prava da od odvjetnika zahtijeva podnošenje troškovnika za oporezivanje, bilo na temelju stranke ili stranke ili na temelju pravnog savjetnika i klijenta, ili ograničava prava bilo koje osobe ili društva u skladu s odjeljkom 9. ovog Zakona.
 8. Ako je pravni zastupnik klijentu izdao troškovnik u vezi s pružanjem pravnih usluga, a klijent osporava iznos (ili bilo koji njegov dio) tog troškovnika, odvjetnik:
  1. poduzeti sve odgovarajuće korake za rješavanje pitanja sporazumom s klijentom i
  2. pismeno obavijestiti klijenta o sljedećem:

i) pravo klijenta da od odvjetnika zahtijeva podnošenje troškovnika ili bilo kojeg njegova dijela Taxing Masteru High Courta (Porezni magisterij Vrhovnog suda) radi oporezivanja po odvjetniku i klijentu, i

pravo klijenta da podnese pritužbu Društvu u skladu s člankom 9. ovoga Zakona da mu je izdan troškovnik za koji tvrdi da je pretjeran.

 1. U ovom odjeljku „troškovi” uključuju naknade, izdatke, izdatke i izdatke.
 2. Odredbe ovog odjeljka primjenjuju se neovisno o odredbama Zakona o odvjetnicima i pravnim savjetnicima (Irska) iz 1849. i Zakona o odvjetnicima i pravnim savjetnicima, 1870.”

Točka 12.6. Kodeksa ponašanja Općeg vijeća odvjetničke komore Irske predviđa:

„12.6 O uzimanju uputa za pružanje pravnih usluga ili što je prije moguće nakon toga, odvjetnik na zahtjev dostavlja odvjetniku koji daje uputu ili klijentu u slučaju pristupa u okviru sustava izravnog profesionalnog pristupa podatke u pisanom obliku koji potvrđuju:

 1. stvarne naknade, ili
 2. ako navođenje pojedinosti o stvarnim naknadama nije u mogućim ili izvedivim okolnostima, procjenu (što je moguće bliže) naknada, ili
 3. ako navođenje pojedinosti o stvarnim naknadama ili procjena takvih naknada nije u mogućim ili izvedivim okolnostima, osnovu na temelju koje se zaračunavaju naknade,

Svaki odvjetnik odlučuje o obliku takvih podataka.”

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Irskoj?

Informacije na internetskim stranicama Taxing Master’s Officea pronađite zajedno s literaturi koja se može preuzeti.

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Irskoj?

Informacije o izvorima troškova u Irskoj dostupne su na engleskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

 • Člankom 7. stavkom 1. Zakona o pravosudnoj rastavi i reformi obiteljskog prava iz 1989. predviđeno je da, ako je sudu podnesen zahtjev za zakonsku rastavu, sud razmatra mogućnost mirenja između dotičnih bračnih drugova i, u skladu s tim, može u bilo kojem trenutku prekinuti postupak kako bi bračnim drugovima omogućio da, ako oboje to žele, razmotre međusobno pomirenje s trećom stranom ili bez nje.
 • Člankom 7. stavkom 3. predviđa se da sud prekida postupak kako bi bračnim drugovima omogućio da, ako oboje to žele, s trećom stranom ili bez nje sklope sporazum o razdvajanju, u mjeri u kojoj je to moguće.
 • Članak 8. stavci 1. i 3. Obiteljskog zakona (Divorce) iz 1996. sadržavaju slične odredbe u pogledu postupka razvoda braka.
 • Odjeljcima 15. i 16. Zakona o građanskoj odgovornosti i sudovima iz 2004. predviđa se postupak mirenja u pogledu parnica za tjelesne ozljede.
 • Naredba 63.A pravilo 6. stavak 1. točka xiii. i Naredba 63B, pravilo 6. stavak 1. točka xiii., omogućuju sucu Trgovačkog popisa i sucu u postupcima tržišnog natjecanja pred High Courtom, na zahtjev bilo koje stranke ili po službenoj dužnosti, da se postupak ili bilo koje pitanje u tom predmetu odgode za to vrijeme, ne dulje od dvadeset i osam dana, jer sudac smatra da je primjereno strankama dati dovoljno vremena da razmotre treba li se takav postupak ili predmet uputiti na postupak mirenja, mirenja ili arbitraže, ili to učiniti, ako sudac tako odluči, i to ako stranka odluči u roku za rješavanje takvog postupka.

Više informacija o posredovanju možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za potporu obiteljima.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Dodatne informacije nalaze se u godišnjim izvješćima Sudske službe.

Porez na dodanu vrijednost

Kako su te informacije prikazane? Koliko iznose primjenjive stope?

Vidjeti web-mjesto irske porezne i carinske službe.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Prag raspoloživog dohotka u građanskim predmetima iznosi 18000 EUR nakon isplate fiksnih naknada za uzdržavanike, smještaj, porez i socijalno osiguranje.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, jednakosti i reforme prava i internetskim stranicama Odbora za pravnu pomoć.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za tuženike

Programom pravne pomoći u kaznenim stvarima kojim upravlja Ministarstvo pravosuđa, jednakosti i reforme zakona predviđa se da se u određenim okolnostima može odobriti besplatna pravna pomoć za zaštitu osoba nedostatnih sredstava u kaznenom postupku. Ne postoji utvrđeni dohodovni prag. Okrivljenik ima pravo na to da ga sud na kojem se pojavljuje obavijesti o svojem mogućem pravu na pravnu pomoć. Odobravanje besplatne pravne pomoći podnositelju zahtjeva daje pravo na usluge odvjetnika i, u određenim okolnostima, do dva odvjetnika, u pripremi i provedbi njegove obrane ili žalbe. Sudovi su putem pravosuđa odgovorni za dodjelu pravne pomoći. Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć može se podnijeti sudu

 1. osobno ili
 2. pravni zastupnik podnositelja zahtjeva ili
 3. dopisom tajniku Suda.

Podnositelj zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć mora na zadovoljavajući način dokazati sudu da su njegova sredstva nedostatna da bi sam mogao platiti pravnu pomoć. To je isključivo diskrecijsko pitanje za svaki sud i nije uređeno nikakvim smjernicama o financijskoj prihvatljivosti. Sud se također mora uvjeriti da je zbog „težina optužnice” ili „izvanrednih okolnosti” nužno da podnositelj zahtjeva ima pravnu pomoć u interesu pravde. Međutim, ako se optužnica odnosi na ubojstvo ili ako je podnesena žalba Kaznenom sudu Vrhovnom sudu, besplatna pravna pomoć odobrava se samo na temelju nedostatnih sredstava.

Od podnositelja zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć sud može zatražiti da ispuni izjavu o sredstvima. Za podnositelja zahtjeva kažnjivo je svjesno davanje lažne izjave ili prikrivanje materijalne činjenice u svrhu dobivanja pravne pomoći. Takvo kazneno djelo podrazumijeva novčanu kaznu ili kaznu zatvora ili oboje.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za žrtve

Ne postoji raspoloživi prag dohotka za podnositelje pritužbi u određenim slučajevima seksualnog nasilja koji od Odbora za pravnu pomoć podnose zahtjev za pravnu pomoć u kaznenim predmetima u kojima obrana na sudu treba podići prethodnu spolnu povijest podnositelja pritužbe.

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći žrtvama

Pravna pomoć automatski se dodjeljuje podnositeljima pritužbi u određenim slučajevima seksualnog nasilja. Svaka druga žrtva mora ispunjavati iste kriterije kao i opća populacija.

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći tuženicima

Nema drugih uvjeta i posebnih aranžmana za maloljetnike.

Besplatni sudski postupak

Postoje izuzeća od plaćanja sudskih pristojbi u nekim okolnostima, uključujući postupke u području obiteljskog prava i određene slučajeve koji se odnose na maloljetnike. Za sve pojedinosti o okolnostima u kojima se sudske pristojbe ne plaćaju vidjeti naloge za plaćanje pristojbi i izuzeća na web-mjestu Sudske službe.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

O naknadi troškova odlučuju sudovi. Izvršavanje tog diskrecijskog prava mora se provoditi u skladu s određenim dobro utvrđenim pravilima i načelima koja proizlaze iz sudske prakse sudova. Na primjer, osnovno je pravilo da troškovi slijede događaj, tj. stranka koja je izgubila spor plaća troškove stranke koja je dobila spor. Međutim, to podliježe iznimkama koje ovise o okolnostima slučaja. Na primjer, stranka koja je dobila spor možda neće dobiti sve svoje troškove ako sud smatra da je odgodila ili nepotrebno produljila postupak ili dok je osvajanje predmeta možda izgubilo na određenim zasebnim pitanjima u okviru predmeta. U određenim slučajevima, kao što su slučajevi koji uključuju ustavna pitanja i postavljaju pitanja u javnom interesu, stranka koja izgubi spor može dobiti dio ili sve svoje troškove.

Honorari stručnjaka

Kad je riječ o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, Odbor utvrđuje tarifu koju koristi za različite kategorije stručnjaka. Osim toga, Odbor zadržava diskrecijsko pravo korištenja posebne naknade ako posebni zahtjevi slučaja zahtijevaju angažiranje određenog ili specijaliziranog stručnjaka. U takvim se slučajevima o naknadi pojedinačno pregovara sa stručnjakom uzimajući u obzir posao koji je uključen, potrebnu razinu stručnosti i vrijednost predmeta za osobu kojoj je pružena pravna pomoć.

U kaznenim predmetima u kojima je izdana potvrda o pravnoj pomoći u kaznenim stvarima program pravne pomoći u kaznenom postupku proširuje se na odgovarajuće i razumne troškove odvjetnika obrane, uključujući naknade za vještake.

Naknade za prevoditelje i tumače

U građanskim sporovima naknade pismenim ili usmenim prevoditeljima u prvom stupnju utvrđuju se između pismenih/tumača i stranke u predmetnom sporu. Međutim, ako tu stranku troškove plaća druga stranka odlukom suda, naknade plaćene prevoditelju/prevoditelju podliježu oporezivanju (odluke) od strane poreznog kapetana (tj. procjenitelja sudskih troškova).

U svakom slučaju koji uključuje pravnu pomoć u građanskim stvarima, Odbor provodi natječajni postupak i odabire među organizacijama koje sudjeluju u natječaju.

U kaznenim predmetima u kojima je izdana potvrda o pravnoj pomoći u kaznenim stvarima program pravne pomoći u kaznenom postupku proširuje se na odgovarajuće i razumne troškove odvjetnika obrane, uključujući troškove pismenog ili usmenog prevođenja.

Povezani prilozi

Izvješće Irske o studiji o transparentnosti troškova U FORMATU PDF (400 Kb) HR

Posljednji put ažurirano: 12/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.