Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken - Tyskland

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Här hittar du information om juristyrken i Tyskland.


Juristyrken

Åklagare

Roll och funktion

Den allmänna åklagarmyndighetenär ett oberoende straffrättsligt organ på samma nivå som domstolarna. Åklagarmyndigheten ansvarar för att genomföra förundersökningen, väcka åtal och företräda den vid rättegången och verkställa påföljden. Om inte annat föreskrivs i lag är åklagarmyndigheten även behörig att lagföra en överträdelse som en administrativ förseelse inom ramen för ett straffrättsligt förfarande.

Åklagarmyndigheten är skyldig att ingripa mot alla brott som kan lagföras om det finns tillräckliga bevis (legalitetsprincipen). Detta innebär att åklagarmyndigheten, innan den avgör huruvida talan ska väckas, ska utreda och göra en rättslig prövning av alla omständigheter som den fått kännedom om. Åklagarmyndigheten är bunden av en skyldighet att vara objektiv och opartisk. Den ska fastställa både omständigheter som är till sökandens nackdel och omständigheter som är till företagets fördel. Om de villkor som föreskrivs i lag är uppfyllda måste den väcka åtal. Om förfarandet avser ett brott får åklagarmyndigheten avstå från att väcka åtal om gärningsmannens skuld skulle betraktas som ringa och det inte finns något allmänintresse av att väcka åtal. På vissa villkor som föreskrivs i lag krävs också samtycke från den domstol som är behörig att inleda huvudförfarandet. Den tilltalade kan också omfattas av skyldigheter och anvisningar som leder till att ärendet avslutas.

Vid utredning av brottmål har åklagarmyndigheten befogenhet att anlita andra utredare. Det rör sig bland annat om poliser, skatteutredare och tulltjänstemän. Det allmänna åklagarkontoret deltar främst i brottmålsförhandlingar.

Åtal är en förutsättning för efterföljande rättsliga förfaranden i straffrättsliga förfaranden. Med undantag för administrativa överträdelser ska åtal alltid väckas av åklagarmyndigheten. I rättegången deltar i regel en allmän åklagare som företrädare för åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten agerar både i första instans och i andra instans (överklagande och överklagande).

Vid rättegången ska åtalet läsas upp av den allmänna åklagaren eller åklagaren. De har rätt att fråga de tilltalade och vittnena. De får också göra egna framställningar om bevisning. I slutet av rättegången har åklagaren åberopat en grund för bedömning av den faktiska och rättsliga situationen. Den tilltalade anmodas regelbundet att dömas till ett visst straff eller frikännande.

Med samtycke från åklagarmyndigheten, domstolen och den tilltalade kan det straffrättsliga förfarandet fortfarande avbrytas i detta skede av förfarandet, till exempel om den tilltalades skuld anses vara låg efter det att rättegången har hållits.

Om åklagaren är övertygad om att domstolens beslut ska omprövas ur faktisk eller rättslig synvinkel, kan åklagaren överklaga, även till förmån för den tilltalade.

Organisation

Åklagarmyndigheten har sitt säte vid regiondomstolen, den regionala överdomstolen och den federala domstolen och har en hierarkisk struktur.

Eftersom Tyskland har ett federalt system måste man skilja mellan förbundsrepublikens och delstaternas befogenheter.

Riksåklagarämbeten i delstaterna

Med undantag för brott för vilka Generalbundesanwalt är behörig vid den federala domstolen är åklagarmyndigheterna i delstaterna behöriga att lagföra. Förbundsåklagaren vid den federala domstolen på federal nivå och åklagarmyndigheterna på delstatsnivå är olika och separata myndigheter. Det finns ingen hierarkisk uppdelning mellan den federala nivån och delstatsnivån. I undantagsfall kan emellertid förbundsåklagaren vid Federala högsta domstolen i undantagsfall överföra förfaranden utanför sin behörighet till delstatens åklagarmyndigheter eller inleda förfaranden inom deras eget område.

Samtliga 16 delstater har sin egen åklagarmyndighet, som är organiserad på följande sätt:

Varje regional domsrätt består av ett allmänt åklagarkontor, som även har behörighet som åklagare vid de lokala domstolarna inom den regionala domstolens domsrätt.

De allmänna åklagarkontoren står under tillsyn av och är ansvariga inför det högsta åklagarkontoret vid de behöriga högre regionala domstolarna, vilka i sin tur är ansvariga inför och övervakas av justitieministern i respektive delstat.

Åklagarmyndigheten ansvarar för överklaganden vid högre regionala domstolar. Om ett sådant förfarande faller inom den federala högsta domstolens behörighet är det den allmänna federala åklagaren som har rollen som allmän åklagare.

Mer information om åklagarmyndigheten finns under avsnittet Länken öppnas i ett nytt fönsterCourts and Prosecutors ’Offices på förbundsministeriet för justitie- och konsumentskyddsfrågor. Många allmänna åklagarkontor har också egna webbplatser, som du finner på respektive delstats justitieportal.

Förbundsåklagaren vid Federala högsta domstolen

Domstolarna i Förbundsrepubliken Tyskland är i princip en fråga för delstaterna (artikel 30, 92 och 96 i grundlagen). ”Förbundsåklagaren vid den federala domstolen” är den enda federala åklagarmyndigheten. Den kallas även Bundesanwaltschaft. Förutom den federala riksåklagaren består den av andra federala åklagare, åklagare och åklagare samt andra anställda. Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) är den federala åklagarmyndigheten vid den federala domstolen.

Förbundsåklagaren vid den federala domstolen handlägger åklagarmyndigheten i alla allvarliga fall av statligt skydd som har en särskild inverkan på den inre säkerheten (särskilt terroristvåld) eller den yttre säkerheten (förräderi och spionage). När det gäller andra brott som har karaktären av statligt skydd övertar Generalbundesanwalt (Generalbundesanwalt) vid den federala domstolen ansvaret för lagföring på vissa villkor som fastställs i lag i avsnitt 120 (2) i lagen om domstolsväsendet (Evokationsrecht). De uppgifter som Generalbundesanwalt har vid den federala domstolen omfattar även lagföring av brott enligt folkrätten och deltagande i överklaganden och överklaganden till federala domstolens brottmålsavdelningar.

Förbundsåklagaren utnämns av förbundspresidenten på förslag av förbundsministern för rättsliga frågor och konsumentskydd. Förslaget måste godkännas av förbundsrådet. Förbundsåklagaren är underställd den federala justitieministern och ministern för konsumentskydd. Förbundsministern får dock inte utöva någon administrativ tillsyn över delstaternas åklagare.

Domare

Organisation

De grundläggande bestämmelser som reglerar domarnas arbete i både federala domstolar och förstainstansdomstolar är den tyska lagen om domaryrket ( DRiG). Det finns även ett antal bestämmelser i de respektive delstaternas lagstiftningar.

Det är justitieministrarna i respektive delstat som övervakar domarnas arbete. Övervakningen av domare i federala högsta domstolar, med undantag för domare i den federala författningsdomstolen, utövas av en federal minister.

Roll och funktion

Yrkesdomare och lekmannadomare

Yrkesdomare leder de federala domstolarna eller förstainstansdomstolarna. Provinsdomare utför sina uppgifter i exempelvis en distriktsdomstol, en regional domstol eller en högre regional domstol. De flesta domare arbetar på delstatsnivå.

Federala domare (Bundesrichter) kan tjänstgöra vid federala författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht), Federala högsta domstolen (Bundesgerichtshof), den federala arbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht), den federala skattedomstolen (Bundesfinanzhof), den federala socialdomstolen (Bundessozialgericht), den federala förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht) eller den federala patentdomstolen (Bundespatentgericht).

I brottmål förenas yrkesdomare med lekmannadomare (Laienrichter). Förutom yrkesdomarna prövar även lekmannadomare brottsmål. I teorin kan detta också ske utan den berörda personens samtycke. En medborgare som utsetts till talesperson kan undantas från denna skyldighet endast under särskilda omständigheter. Lekmannadomare sitter med i lokala domstolar och i de regionala domstolarnas brottmåls- och ungdomsavdelningar.

Fredsdomare har i princip samma rösträtt som yrkesdomare. Detta innebär att de gemensamt beslutar i frågan om den tilltalades skuld och om påföljdsnivån.

Enligt § 36 i lagen om domstolar ( GVG) ska lekmannadomare väljas vart femte år. Befattningen som talesman kan endast innehas av tyska (§ 31 GVG). Tjänsten som talesman ska inte tillsättas (33 § GVG), som

  • ännu inte har fyllt tjugofem år eller har uppnått sjuttonde år eller fram till mandatperiodens början,
  • personer som inte har hemvist i den berörda kommunen.
  • personer som inte är lämpliga p.g.a. psykisk eller fysisk sjukdom.
  • Personer som inte är lämpliga på grund av bristande kunskaper i det tyska språket.
  • i händelse av en minskning av tillgångar,

Inte kan utföra sina uppgifter som sked,

  • en person som till följd av en ansökan från en domare inte är behörig att inneha ett offentligt ämbete eller har dömts till fängelse i mer än sex månader för ett uppsåtligt brott, eller
  • Eller som är under utredning på grund av en överträdelse som kan leda till förlust av tjänsteförmågan (32 § GVG).

Hur stort traktamentet är beror på reglerna i den relevanta lagen om lön och ersättning för domare (§ 55 GVG). Delstaterna tillhandahåller informationsbroschyrer för lekmannadomare om deras arbetsuppgifter. Dessa broschyrer publiceras också på Internet. Delstaterna erbjuder också utbildning för lekmannadomare.

Justitiesekreterare

Rechtspfleger är tjänstemän inom det tyska rättsväsendet. Som ”tredje styrkans andra pelare” utför de främst uppgifter på området för så kallad icke-tvistande jurisdiktion (t.ex. arv, vård, barndom och adoption, fastighetsregister, handelsmål, handels-, samarbets- och partnerskapsregisterärenden, föreningsärenden, fastighetsregisterärenden, fartygsregistermål osv.), men de ansvarar också för ett stort antal andra rättsliga verksamheter, såsom betalningsförelägganden, rättshjälp, verkställighet, utmätning och förvaltning av egendom och förvaltning av äganderätt, rättslig verkställighet, straffrättsliga förfaranden osv.

Vid domstolarna i den lägsta instansen (Amtsgerichte) finns det nu fler rättsvårdstjänstemän än domare. Rättsvårdstjänstemännens verksamhetsområde regleras i en särskild lag- Rechtspflegergesetz (RPflG). Liksom domare är rättsvårdstjänstemän vid fullgörandet av sina uppgifter oberoende i sak och endast bundna av lag och rätt. Deras avgöranden kan i princip överklagas enligt allmänna processrättsliga bestämmelser.

Databaser

Allmänheten kan hitta information om domstolsyrkena på följande webbplatser:

Information finns också på webbplatserna för domarföreningen Länken öppnas i ett nytt fönster(Deutscher Richterbund) eller Bundes Länken öppnas i ett nytt fönsterDeutscher Rechtspfleger (Bundes Deutscher Rechtspfleger).

Advokat

I Tyskland finns det omkring 166.000 advokater. De ska ha samma utbildning som domare och har rätt att ge råd till och företräda sina klienter i alla slags juridiska angelägenheter. De har rätt att agera i domstol och utanför domstol. det finns inga särskilda advokater för juridiskt ombud enligt tysk rätt. Domstolsprövningen gäller i princip för alla domstolar i Tyskland utan åtskillnad. Det enda undantaget gäller representation i tvistemål inför den federala högsta domstolen (Bundesgerichtshof), som tillämpar särskilda kriterier för rätten att agera ombud. Ett annat undantag gäller interna advokater (advokater som är anställda av en arbetsgivare som inte är jurist för att ge råd till och företräda arbetsgivaren i dess rättsliga angelägenheter). De får inte företräda sin arbetsgivare i vissa domstolar.

Juristernas och advokaternas verksamhet regleras av den tyska federala lagen om advokatyrket (Bundesrechtsanwaltsordnung). Därutöver utfärdar advokatsamfunden egna yrkesregler, närmare bestämt riktlinjer för god advokatsed (Berufsordnung für Rechtsanwälte) och en uppförandekodex för specialistadvokater (Fachanwaltsordnung). Advokaternas arvode fastställs i lagen om advokatarvoden (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Advokaterna är organiserade i 27 regionala advokatsamfund och advokatsamfundet vid den federala domstolen. Samfunden ansvarar för att godkänna advokater. Därutöver har de bl.a. till uppgift att övervaka att advokaterna uppfyller sina yrkesmässiga skyldigheter.

Databaser

Fullständig information om advokatyrket finns på webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala advokatsamfundet (BRAK). Dessutom tillhandahåller det Länken öppnas i ett nytt fönstertyska advokatsamfundet (DAV), det största tyska fria advokatsamfundet, en mängd information om advokatyrket, bland annat på engelska och franska.

Hjälp att hitta en advokat finns i det Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala officiella advokatregistret, som innehåller en förteckning över alla advokater (finns på tyska och engelska) och i det Länken öppnas i ett nytt fönstertyska advokatsamfundet.

Patentombud

Omkring 3.500 patentombud är verksamma i Tyskland. De har vanligen avslutat naturvetenskapliga eller tekniska studier på universitetsnivå och kompletterat dessa med en juridisk påbyggnadsutbildning. Dess befogenheter omfattar rådgivning och representation på området för industriell äganderätt (särskilt följande: Patent, bruksmönster, varumärken, formgivning), särskilt registrering och övervakning av dessa. De har befogenhet att företräda sina klienter inför den tyska patent- och varumärkesmyndigheten, den federala patentdomstolen och i vissa fall den federala högsta domstolen. Inför regionala domstolar och högre regionala domstolar har patentombuden endast rätt att lägga fram synpunkter på sina klienters vägnar, och inte att framställa yrkanden.

Patentombuds verksamhet regleras i lagen om patentombud (Patentanwaltsordnung – PAO). Patentombuden är organiserade i Patentadvokatsamfundet.

Databaser

Information om patentverket finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterPatent Attorney Associations webbplats. Det federala officiella registret över Länken öppnas i ett nytt fönsterpatentombud finns också där.

Notarie

Det finns för närvarande nästan 7.000 notarier i Tyskland som i princip måste ha samma utbildning som en domare. De tillhandahåller oberoende, opartisk och objektiv rådgivning inför viktiga juridiska transaktioner och inom ramen för den frivilliga rättsvården. Den viktigaste uppgiften är att upprätta officiella dokument.

På grund av Tysklands federala struktur finns det olika typer av notarier. I de flesta delstater utövar notarius publicus sina uppgifter som huvudsaklig yrkesverksamhet (notarius publicus i ett enda yrke, Nurnotariat). I vissa delstater utövas notarieyrket parallellt med advokatyrket (notarieyrket). I båda fallen är det de respektive delstaternas domstolsförvaltningar som utser och övervakar notarierna.

De arbetsrättsliga bestämmelserna om notarier finns i den federala notarieförordningen (Bundesnotarordnung). Notariearvoden regleras i arvodesförordningen (Kostenordnung).

Notarier är medlemmar i sina respektive regionala notariesamfund.

Databaser

Utförlig information om olika frågor om notarier finns på den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala notariekammarens webbplats. Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckningen över notarier ger också hjälp att hitta en notarie. Informationen finns tillgänglig på tyska, engelska, franska och spanska.

Andra juristyrken

Juristyrken som regleras av lagen om juridiska tjänster (Rechtsdienstleistungsgesetz)

Lagen om juridiska tjänster (RDG) gör det möjligt för inkassoföretag, pensionskonsulter och juridiska rådgivare med specialisering på utländsk rätt att erbjuda utomrättsliga tjänster. I vissa fall kan ”inkassojurister” och pensionsrådgivare även företräda sina klienter inför domstol. I vissa fall har även tillhandahållare av inkassotjänster och pensionsrådgivare rätt att företräda sina klienter i domstol. Verksamheten ska registreras av domstolen på begäran av domstolen. Dessa tjänsteleverantörer har ingen lagstadgad skyldighet att vara Länken öppnas i ett nytt fönsteranslutna till ett förbund eller liknande yrkessammanslutning.

Inkassojurister och pensionsrådgivare är till del organiserade i särskilda yrkesförbund; Tillhandahållare av inkassotjänster och pensionsrådgivare är delvis organiserade i yrkesorganisationer. de största sammanslutningarna är den federala sammanslutningen för tyska skuldbolag, den federala sammanslutningen av tyska juridiska rådgivare/juridiska rådgivare och den federala sammanslutningen av pensionsrådgivare.

Databaser

Via den tyska juridikportalen (Justizportal) har du tillgång till registret över juridiska tjänster och förteckningen över jurister som tillhandahåller sådana. Webbplatserna för den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala sammanslutningen av tyska skuldbolag, den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala sammanslutningen av tyska juridiska rådgivare/juridiskaLänken öppnas i ett nytt fönsterrådgivare och den federala sammanslutningen av pensionsrådgivare ger en mängd ytterligare upplysningar.

Ideella organisationer som tillhandahåller juridiktjänster

I Tyskland tillhandahålls kostnadsfri juridisk rådgivning (enligt § 6 och § 8 i lagen om juridiska tjänster) av ett antal ideella organisationer. Några av de viktigaste är följande:

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterPortal för de rättsliga myndigheterna på förbundsnivå och delstatsnivå

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om domstolar och åklagarmyndigheter, förbundsministeriet för justitie- och konsumentskydd

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörbundsministeriet för justitiefrågor och konsumentskydd

Länken öppnas i ett nytt fönsterHamburgs justitieministerium

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet i Berlin

Länken öppnas i ett nytt fönsterBayerns justitieministerium

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska domarförbundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands federala advokatsamfund

Länken öppnas i ett nytt fönsterRikstäckande officiell förteckning över advokater

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska advokatsamfundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation till den tyska advokaten

Länken öppnas i ett nytt fönsterPatentadvokatsamfundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över notarier

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörbundskammaren för notarier

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister över juridiska tjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterArbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

Länken öppnas i ett nytt fönsterVälgörenhetsorganisation

Länken öppnas i ett nytt fönsterVälfärdsorganisationer

Länken öppnas i ett nytt fönsterJudisk centralmyndighet i Tyskland

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska Röda korset

Länken öppnas i ett nytt fönsterParitätischer Wohlfahrtsverband (Parity Welfare Association)


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 23/11/2020