Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Malta

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Här hittar du information om Maltas specialdomstolar.


Specialdomstolar

Författningsdomstolen

Andra instans

Överklagande

Den domstolen hörs — överklaganden i ärenden som rör påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna, tolkning av konstitutionen och ogiltighet av lagar. Den har också ursprunglig behörighet att besluta i frågor som rör ledamöter i representanthuset och eventuella hänvisningar till den om omröstning vid valet av ledamöter i representanthuset.

Under ledning av Chief Justice och två andra judges

First Hall of the Civil Court (tvistemålsdomstolens första avdelning)

Första instans

First Hall of the Civil Court behandlar även fall som rör påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som skyddas av konstitutionen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Under ledning av en judge

Industrial Tribunal (domstol för industrimål)

Första instans

Domstolen behandlar ärenden om felaktiga uppsägningar och diskriminerande eller annan olaglig behandling på arbetsplatsen.

Under ledning av en ordförande

Rent Regulation Board (hyresnämnd)

Första instans

Nämnden behandlar ärenden om förändringar i hyresvillkor, inklusive hyreshöjningar och uppsägning av hyresavtal. Ärendena måste gälla hyresavtal som ingicks före den 1 juni 1995.

Under ledning av en magistrate

Land Arbitration Board (skiljedomsorgan för fastighetsärenden)

Första instans

Skiljenämnden behandlar mål om klassificering av den exproprierade marken, det offentliga syftet med expropriationen och storleken på ersättningen till ägaren.

Under ledning av en magistrate

Rural Lease Control Board (kontrollstyrelse för jordbruksarrenden)

Första instans

Denna styrelse behandlar ärenden som rör mark — arrendering och anspråk som görs av ägare i samband med uppsägning av leasingavtal.

Under ledning av en magistrate

Administrative Review Tribunal (förvaltningsnämnd)

Första instans

Den domstolen har befogenhet att granska förvaltningsrättsakterna.

Under ledning av en judge eller magistrate

Partition of Inheritances Tribunal (domstol för fördelning av arv)

Första instans

Domstolen avgör arvstvister.

Under ledning av en skiljedomare

Competition and Consumer Appeals Tribunal (domstol för överklaganden i konkurrens- och konsumentärenden)

Överklagande

Domstolen behandlar och avgör överklaganden av beslut, föreskrifter eller åtgärder från generaldirektoratet för konkurrens och generaldirektoratet för konsumentfrågor. Personaldomstolens avgöranden är slutgiltiga, utom i undantagsfall där överklaganden är tillåtna. sådana överklaganden är dock begränsade till rättsfrågor.

Under ledning av en judge och två ledamöter

Court of Revision of Notarial Acts (domstol för granskning av notariehandlingar)

Första instans

Domstolen övervakar alla notarier, notariatsarkiv och det offentliga registret. Det har befogenhet att besöka och inspektera notariatarkiven, det offentliga registret och notariatkontoren, och att införa disciplinära påföljder. Domstolen kan också besluta om korrigeringar av felaktiga uppgifter i det offentliga registret.

Består av ledamöter som kallas visitors

 

Förvaltningsdomstolar

Rättslig omprövning är ett förfarande som innebär att ett beslut av ett ministerium, en myndighet eller ett organ granskas och eventuellt upphävs om domstolen konstaterar att det är olagligt.

Alla som vill klaga på ett offentligt beslut eller en offentlig åtgärd som berör dem kan använda sig av detta förfarande. Artikel 469a i kapitel 12 i Laws of Malta (Maltas lagstiftning) är den artikel som ger domstolarna sådana befogenheter. Men även utan denna lagstiftning kan den rättsliga omprövningen betraktas som en av domstolarnas inneboende befogenheter på grundval av den normala maktfördelningsprincipen i demokratiska stater.

De allmänna domstolarna – det vill säga First Hall of the Civil Court (första instansen i tvistemålsdomstolen) – har behörighet i sådana frågor, med rätt att överklaga till Court of Appeal (appellationsdomstolen).

Lagen om förvaltningsdomstolar trädde i kraft den 1 januari 2009 och föreskriver att en förvaltningsdomstol ska inrättas. Denna oberoende och opartiska specialdomstol prövar administrativa beslut och avgör tvister som hänskjuts till den. Specialdomstolens ordförande är eller har varit judge eller magistrate på Malta. Det går att överklaga specialdomstolens beslut till Court of Appeal.

Andra specialdomstolar

Lokala specialdomstolar

Lokala specialdomstolar är en integrerad del av rättssystemet på Malta. De kan ses som en förlängning av domstolarna, och behandlar lagöverträdelser som är av mer trivial natur, men som kan vara mycket störande för allmänheten. De lokala tribunalerna leds av en kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, som utses och avsätts på samma sätt som alla andra domare. Detta garanterar att alla medborgare får möjlighet att ta upp sina klagomål, samtidigt som man ser till att de grundläggande principerna om rätten till en opartisk rättegång respekteras. Det finns nio lokala domstolar med flera lokala underavdelningar.

Juridiska databaser

På sidan ” Domstolsväsen i medlemsstaterna – Malta” finns mer information om användbara databaser och länkar.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolstjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomar på nätet

Länken öppnas i ett nytt fönsterTvistemål

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolskalendarium

Länken öppnas i ett nytt fönsterStatistik

Länken öppnas i ett nytt fönsterExekutiva auktioner

Länken öppnas i ett nytt fönsterFormulär (på maltesiska)

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas lagstiftning


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 13/09/2019