Dyrektywa w sprawie podawania cen (98/6)

Jaki jest cel dyrektywy?

Wymaga to jasnego wskazania ceny sprzedaży i ceny jednostkowej wszystkich produktów oferowanych konsumentom przez przedsiębiorców w celu lepszego informowania konsumentów i umożliwienia porównania cen.

Kluczowe punkty

Cena sprzedaży i cena jednostkowa muszą być podane w sposób jednoznaczny, łatwy do zidentyfikowania i czytelny w odniesieniu do wszystkich produktów oferowanych konsumentom przez przedsiębiorców („jednoznaczne” oznaczające ostateczną cenę obejmującą podatek od wartości dodanej i wszystkie inne podatki).

Nie trzeba podawać ceny jednostkowej, jeżeli jest ona identyczna z ceną sprzedaży.

Państwa Unii Europejskiej (UE) mogą jednak podjąć decyzję o niestosowaniu tej zasady:

  • do produktów dostarczanych w trakcie świadczenia usługi;
  • sprzedaż w drodze licytacji oraz sprzedaż dzieł sztuki i antyków.

W odniesieniu do produktów sprzedawanych luzem, musi być podawana jedynie cena jednostkowa.

Każda reklama wskazująca cenę sprzedaży musi również wskazywać cenę jednostkową.

Kraje UE mogą:

  • odstąpienie od obowiązku podawania ceny jednostkowej produktów, w przypadku których takie wskazanie nie byłoby przydatne lub mogłoby prowadzić do nieporozumień;
  • w przypadku produktów nieżywnościowych sporządza wykaz produktów, do których nadal będzie miał zastosowanie obowiązek podawania ceny jednostkowej.

Dyrektywa ta przewidywała okres przejściowy, w którym małe przedsiębiorstwa handlu detalicznego nie podlegają obowiązkowi podawania ceny jednostkowej produktów innych niż te sprzedawane luzem.

Kraje UE muszą:

  • podejmuje odpowiednie środki w celu poinformowania wszystkich zainteresowanych osób o transpozycji tego ustawodawstwa;
  • ustanowienie i dostarczenie informacji na temat systemu sankcji za naruszenie przepisów krajowych przyjętych w ramach stosowania niniejszej dyrektywy.

Dyrektywa ta uchyliła dyrektywy 79/581/EWG (ceny środków spożywczych) i 88/314/EWG (ceny produktów niespożywczych) z mocą od dnia 18 marca 2000 r.

W 2006 r. Komisja Europejska wydała komunikat, w którym zbadała, w jaki sposób kraje UE wdrożyły dyrektywę, i zasięgnęła opinii zainteresowanych stron.

Od kiedy dyrektywa ma zastosowanie?

Stosuje się ją od dnia 18 marca 1998 r. Kraje UE musiały włączyć ją do prawa krajowego do 18 marca 2000 r.

Kontekst

Więcej informacji: zob.

Dokument główny

Dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumentów przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U. L 80 z 18.3.1998, s. 27-31).

Powiązane akty

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonania dyrektywy 1998/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumentów przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (COM(2006) 325 wersja ostateczna z 21.6.2006).

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2021

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.