Mediácia v krajinách EÚ

Csehország

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov (ADR), keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Výhodou využitia mediácie býva časová úspora pri tomto spôsobe riešenia sporu (v porovnaní s dĺžkou súdneho konania) a často aj finančná úspora (v porovnaní s nákladmi vynaloženými na súdne konanie).

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Koho kontaktovať?

Ústredným orgánom mediácie ako spôsobu riešenia dôsledkov trestného činu medzi páchateľom a obeťou v rámci trestného konania je Probačná a mediačná služba Českej republiky. Za vykonávanie činností tejto služby zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Pokiaľ ide o sprostredkovanie mediácie v netrestných veciach, môžete sa obrátiť na niektorého z mediátorov, ktorí vykonanie mediácie ponúkajú. Kontakty na mediátorov pôsobiacich v ČR je možné nájsť na najrôznejších webových stránkach po zadaní hesla „mediácia“.

Zoznam mediátorov sa nachádza napríklad na webových stránkach Združenia mediátorov Českej republiky, Českej advokátskej komory a Únie pre rozhodcovské a mediačné konanie Českej republiky. Kontakty na pracovisko Probačnej a mediačnej služby ČR pôsobiacej v rámci miestne príslušných okresných súdov je možné nájsť na webových stránkach tejto služby.

Zoznam mediátorov zaregistrovaných podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, je k dispozícii na adrese:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

V oblasti mediácie pôsobia tiež niektoré ďalšie mimovládne neziskové organizácie (NGO) a iné subjekty.

V ktorých oblastiach je použitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Mediáciu je možné využiť vo všetkých oblastiach práva s výnimkou prípadov, ktoré stanovujú právne predpisy. Patrí sem rodinné právo, obchodné právo a trestné právo. Podľa Občianskeho súdneho poriadku môže predsedajúci sudca, ak je to vhodné a vhodné, nariadiť účastníkom konania, aby sa stretli s mediátorom na počiatočnú dobu 3 hodín. V takýchto prípadoch môže prerušiť konanie až na 3 mesiace.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Áno, mediáciu upravuje zákon č. 202/2012 Z. z. o mediácii a v oblasti trestného konania zákon č. 257/2000 Z. z. o probačnej a mediačnej službe Českej republiky.

Informácie a odborná príprava

Registrovaní mediátori pôsobiaci podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii musia úspešne zložiť odbornú skúšku pred komisiou menovanou Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky. Mediátor pracujúci v rámci probačnej a mediačnej služby Českej republiky podľa zákona č. 257/2000 Z. z. Probačná a mediačná služba Českej republiky musí úspešne absolvovať kvalifikačnú skúšku.

Vzdelávanie mediátorov, ktorí pôsobia v rámci trestnej justície, zabezpečuje Probačná a mediačná služba ČR. Vzdelávanie v oblasti netrestnej mediácie ponúka množstvo subjektov a vzdelávacích inštitúcií.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia, ktorú sprostredkúva Probačná a mediačná služba ČR, sa vykonáva bezplatne, respektíve náklady na jej vykonanie hradí štát.

Ak súd preruší konanie v inej ako trestnej veci a účastníkom konania nariadi prvé stretnutie s mediátorom, prvé tri hodiny mediačného stretnutia sa vrátia vo výške stanovenej vo vykonávacom právnom predpise (400 CZK za každú začatú hodinu) a tento poplatok zaplatia obe strany rovnakým dielom (ak sú strany oslobodené od súdnych poplatkov, platí ich štát). V prípade pokračovania mediácie po 3 hodinách znášajú náklady na ďalšiu mediáciu rovnako účastníci, ale na úrovni sumy dohodnutej medzi mediátorom a účastníkmi mediácie, t. j. stranami sporu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Smernica 2008/52/ES umožňuje účastníkom sporu požadovať, aby písomná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, bola vykonateľná. Dohoda uzavretá medzi účastníkmi mediácie v netrestnej veci môže byť v rámci ďalšieho konania predložená súdu na schválenie. Výsledky mediácie sprostredkovanej v rámci trestného konania Probačnej a mediačnej služby ČR môžu štátny zástupca a súd zohľadniť vo svojich rozhodnutiach v danej veci.

Posledná aktualizácia: 17/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.