Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Bułgaria

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


WPROWADZENIE

Jakie są stosowane stawki?

Ile należy zapłacić?

Co się dzieje, jeżeli przesłuchiwany nie wniesie opłaty w terminie?

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Co powinienem zrobić, po uiszczeniu opłat?

WPROWADZENIE

Przepisy dotyczące opłat sądowych i kosztów w postępowaniach cywilnych, w tym procedury europejskiego nakazu zapłaty są uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego i w taryfie opłat koncesyjnych pobieranych przez sądy w kodeksie postępowania cywilnego (GPK).

Kodeks postępowania cywilnego:

„ROZDZIAŁ 8 – opłaty i koszty, Sekcja I – wartość roszczenia

Cena искачл. 68.
Monetarne oceny przedmiotu sprawy jest wartość roszczenia.

Kwota ceny искачл. 69.
(1) Wartość przedmiotu sporu wynosi: 1. w powództwach dotyczących roszczeń pieniężnych – kwoty;

Ustalanie cen искачл. 70.
(1) Kwota musi być podana przez powoda. Pytania dotyczące kwoty może być podniesiona przez pozwanego lub z urzędu przez sąd nie później niż na pierwszej rozprawie. Jeżeli kwota wskazana jest nierealistyczny, Sąd określa wysokość wniosku. (2)
Postanowienie Trybunału, które powodują wzrost kosztów może być przedmiotem środka odwoławczego. (3)
W przypadku działań, w których ocena jest trudność w momencie składania wniosku, wartość roszczenia zostaje oszacowany przez Trybunał, co z kolei będzie wymagało dodatkowych opłat lub zwrot nadwyżki w cenie, która została określona przez sąd podczas rozstrzygania sporu.

Sekcja II – stan opłat i należności

Zobowiązania dotyczące opłat i разноскичл. 71.
(1) Gdy wniosek nie może zostać poddany ocenie Sądu, opłaty są ustalane przez Trybunał. W przypadku gdy roszczenie jest неоценяем, wysokość opłaty skarbowej jest ustalana przez съда.държавни таксичл. 73.

(3) Kwota pobierana jest w momencie złożenia wniosku o ochronę lub usunięcia oraz przy wydawaniu dokumentu, za które pobiera opłaty zgodnie z taryfikatorem zatwierdzonym przez Radę Ministrów.

Załączniki do молбачл. 128.
Do wniosku załącza się: 1. pełnomocnictwo jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, 2. dokumentu potwierdzającego zapłatę opłat państwowych i kosztów; 3. kopii wniosku i załączników do niego, po jednym dla każdej strony pozwanej.


Weryfikacja молбачл. 129.
(1) Trybunał musi zweryfikować prawidłowość stosowania (2).
Jeżeli skarga nie spełnia wymogów określonych w art. 127 ust. 1 oraz art. 128 wnioskodawca powiadamia się w ciągu jednego tygodnia w celu usunięcia wszelkich nieprawidłowości, a także możliwość korzystania z pomocy prawnej, gdy zachodzi potrzeba i prawo to. Jeżeli http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_en.htm powoda nie jest podany i nie jest sądowi znany, do wiadomości jest dokonywane przez umieszczenie ogłoszenia w polu przeznaczonym do tego celu w sądzie w ciągu jednego tygodnia. (3)
To samo dotyczy przypadków, w których stwierdzono rozbieżności w stosowaniu w toku postępowania. Powództwo uznaje się za wytoczone od dnia otrzymania poprawionego wniosku. W zamian za wniosek można złożyć skargę od prywatnego, którego kopia do doręczenia nie przedstawia się.”

Taryfa opłat koncesyjnych pobieranych przez sądy w kodeksie postępowania cywilnego „sekcja itakcи zebrane w postępowaniu sądowym (ART. 1.


W sprawie wniosku oraz wniosku prawa osób trzecich z innym opłata wynosi 4 procent wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniejszym niż 50 BGN.

Art. 13. Na wniosku o świadectwo, opłata jest pobierana w sposób następujący: 2. świadectwo o wydanie europejskiego nakazu zapłaty i wykonalności – 40 BGN;”

Uiszczenie opłat sądowych może nastąpić tylko na drodze przelewu bankowego na rachunek sądu.

Jakie są stosowane stawki?

Jest to kwota pobranych przy składaniu wniosku. Konieczne jest wniosek, wnioskodawca musi załączyć dokument potwierdzający zapłatę opłat państwowych i kosztów.

Ile należy zapłacić?

We wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty i wykonalności – 40 лв.съдебната opłaty manipulacyjnej, stosowania i żądanie prawa osoby trzeciej w zwykłym postępowaniu cywilnym wynosi 4 procent wartości roszczenia, ale nie mniej niż 50 BGN kwotę roszczenia w sprawach o roszczenia pieniężne jest wnioskowana.
W przypadku sprzeciwu wobec wniosku o zlecenie płatnicze i wyraźnie zgodziły się dążyć do ogólnego postępowania cywilnego, powód musi wnieść na rachunek sądu podatku rezydualnego za zwykłe postępowanie rozpoznawcze.

Co się dzieje, jeżeli przesłuchiwany nie wniesie opłaty w terminie?

W przypadku gdy wnioskodawca, jeżeli wniosek nie jest załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające, że państwo zapłaci należnego podatku, wniosek jest nieprawidłowy. W niniejszym przypadku Sąd przesyła wnioskodawcy komunikację z polecenie zapłaty w terminie jednego tygodnia. Jeżeli http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_en.htm powoda nie jest podany i nie jest sądowi znany, do wiadomości jest dokonywane przez umieszczenie ogłoszenia w polu przeznaczonym do tego celu przez Trybunał dla jednego седмица.ако powód nie uiszcza opłatę skarbową w jednotygodniowego okresu pozwu z eksponatów zwracana, ale jeśli adres nie jest znany, należy pozostawić w kancelarii sądu w dyspozycji wnioskodawcy.
W takich przypadkach zostaje rozwiązana.

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Uiszczenie opłat sądowych może nastąpić tylko na drodze przelewu bankowego na rachunek sądu, z dokumentu referencyjnego zostanie przedstawiona sędziemu/sędziom sprawę do sądu. Opłaty sądowe nie mogą być wypłacane w gotówce w Trybunale. Każdy z tych sądów posiada umowy z bankiem, który zajmuje się Trybunał. Rachunki bankowe są opublikowane na oficjalnej stronie internetowej sądów.

Co powinienem zrobić, po uiszczeniu opłat?

Uiszczenie opłat sądowych może nastąpić tylko na drodze przelewu bankowego na rachunek sądu, z dokumentu referencyjnego zostanie przedstawiona sędziemu/sędziom sprawę do sądu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2016