Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Válás - Gibraltár

Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

TARTALOMJEGYZÉK

1 Melyek a házasság felbontásának feltételei?

A férjnek vagy a feleségnek írásos keresetet (kérelmet) kell benyújtania a bírósághoz. A házasság felbontása iránti kereseteket a Supreme Court intézi, és a házasfeleknek e bírósághoz kell folyamodniuk a válás érdekében. A felperesnek kell bizonyítania, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, és bizonyítékot kell szolgáltatnia az alább felsorolt öt tény egyikére.

Nem lehet kérni a házasság felbontását a házasság megkötésének időpontjától számított legalább három év eltelte előtt. E szabály alól az egyetlen kivétel, ha a felperes rendkívüli nehézségeket szenved el, vagy az alperes kivételes züllöttségről tesz tanúbizonyságot, vagy ha az alperes a házasság megkötésekor még nem töltötte be a 16. életévét.

2 Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

A házasság felbontásának egyetlen oka a házasság helyrehozhatatlan megromlása. A házasság helyrehozhatatlan megromlásának bizonyítására az alábbiak közül egy vagy több, a házasságot befolyásoló „tényre” kell bizonyítékot szolgáltatni:

 • az egyik házastárs házasságtörést követett el, és a felperes a továbbiakban elviselhetetlennek tartja a vele való együttélést;
 • elfogadhatatlan magatartás, ami annyit jelent, hogy a házastárs olyan módon viselkedett, hogy a felperestől ésszerűen nem várható el, hogy továbbra is vele éljen;
 • elhagyás, ami annyit jelent, hogy a házastársa a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két évvel elhagyta a felperest;
 • a felek a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két éven át különváltan élnek (kölcsönös egyetértéssel);
 • a felek a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt öt éven át különváltan élnek (kölcsönös egyetértés nélkül);

A bíróságnak a lehető legalaposabban meg kell vizsgálnia a felperes és az alperes által előterjesztett állításokat. Ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a Supreme Court bírája meghozza a házasságot felbontó határozatot, feltéve, ha kielégítőnek találja a váló felek gyermekeivel kapcsolatos megállapodást.

Ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a bíró először nem jogerős bontóítéletet hoz. A házasság felbontását kérő fél hat hét elteltével kérheti a bíróságtól a jogerős bontóítélet meghozatalát. Kivételes esetektől eltekintve nincs határidő arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig lehet benyújtani a határozat jogerőre emelésére vonatkozó kérelmet.

Azonban ha a jogerőre emelés iránti kérelmet a nem jogerős bontóítélet követő 12 hónapon túl nyújtják be, a kérelmezőnek írásbeli magyarázatot kell ahhoz csatolnia a következő tartalommal:

 • a késedelem indokolása;
 • nyilatkozat arról, hogy a nem jogerős bontóítélet óta együtt élt-e a házastárssal, és ha igen, milyen hosszan; és
 • a feleség esetében nyilatkozat arról, hogy a nem jogerős bontóítélet óta adott-e gyermeknek életet, amennyiben igen, nyilatkozat a lényeges tényekről és arról, hogy a gyermek apja ténylegesen vagy valószínűsíthetően a férj-e.

A bíró eskü alatti nyilatkozatot kérhet a felperestől az adott magyarázat igazolására, és a kérelemmel kapcsolatban saját belátása szerint hozhat határozatot.

3 Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei

3.1 a házasfelek közötti személyi jogi jogviszonyra (pl. a vezetéknévre) vonatkozóan?

A házasság megszűnik, tehát a továbbiakban nem áll fenn kötelezettség az együttélésre vagy más személyes kapcsolat fenntartására, ha azt a felek nem kívánják. A felek saját belátásuk szerint, szabadon újraházasodhatnak. Dönthetnek úgy, hogy megtartják a házasságkötés utáni vezetéknevüket, vagy újra felvehetik a házasság előtti vezetéknevüket.

3.2 a házasfelek vagyonának megosztására vonatkozóan?

Ezt a bíróság az adott eset tényállása alapján határozza meg. Még ha létezik is a felek között megállapodás, a bíróságnak korlátlan joga van ennek jóváhagyására vagy megváltoztatására.

3.3 a házasfelek kiskorú gyermekeire vonatkozóan?

A Supreme Court a végleges határozat meghozatala előtt vagy azt követően is jogosult a házasságból származó gyermekek elhelyezéséről, tartásáról és oktatásáról rendelkezni, vagy elrendelheti a gyermekek bírósági védelem alá helyezése iránti eljárás megindítását. A Supreme Court mindaddig nem adhat ki a házasság felbontását elrendelő végleges határozatot, míg nem győződött meg a gyermekek sorsának megfelelő rendezéséről.

3.4 a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

A Supreme Court a nem jogerős bontóítélet kihirdetésekor vagy ezt követően bármikor jogosult annak elrendelésére, hogy a férj együttélésük alatt fizessen a feleség részére a bíróság által ésszerűnek tartott összegű havi vagy heti tartásdíjat. A feleség tartásra való joga újraházasodásával megszűnik, de az anya újbóli házasságkötése nem érinti a gyermektartást.

4 Mit jelent a gyakorlatban a „különválás” jogi fogalma?

Gibraltárban a különválást „bírósági különválásnak” hívják. Az erre vonatkozó bírósági határozat meghozatalát követően a továbbiakban nem várható el az ezt kérelmező féltől, hogy együtt éljen a férjével vagy feleségével. Nem házasodhat azonban újra. Lényegében a bírósági különválás azon házastársak számára fennálló választási lehetőség, akiknek házassága megromlott, de nem kívánnak újraházasodni. A bírósági különválást kérelmező fél nem köteles bizonyítani, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott. A bírósági különválás elrendelését követően lehet kérni a válás kimondását.

5 Melyek a különválás feltételei?

A kérelmezőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia a házasság megromlásának bizonyításához szükséges egy vagy több tény fennállására, azonban a válni kívánó házasfelekkel ellentétben nem kell a házasság megkötésének időpontjától számított legalább három évet várnia.

6 Melyek a különválás jogkövetkezményei?

Ha a bírósági különválással érintett valamely fél végintézkedés hátrahagyása nélkül huny el, vagyonát a törvényes öröklés szabályai szerint osztják fel, a bírósági különválásra vonatkozó határozat pedig a bontóítélettel azonos joghatással bír. Ezért egyik házasfél sem formálhat jogot a végintézkedés nélkül elhunyt fél vagyonára. Ha azonban a bírósági különválással érintett valamely fél végintézkedés hátrahagyásával huny el, a bírósági különválás nem érinti a végintézkedés szerinti jogosultságot, amennyiben például a bíróságilag különvált túlélő fél a végintézkedés kedvezményezettje.

A bírósági különválásnál a vagyonmegosztásra a váláskori vagyonmegosztásnál tárgyalt lehetőségek állnak rendelkezésre.

7 Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma?

A házasság érvénytelenítésének két formája létezik. A házasságot „semmisnek” lehet nyilvánítani, ami annyit jelent, hogy a házasság soha nem volt érvényes és nem állt fenn. Más körülmények között a házasság „megtámadható” lehet, ami annyit jelent, hogy a házastársak egyike kérheti a házasság érvénytelenítését. Lehetséges a házasság fennmaradása is, ha azzal mindkét házastárs egyetért.

8 Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

A házasság semmis és érvénytelen, ha:

 • nem felel meg a házasságkötésről szóló törvénynek;
 • a házasságkötés idején a felek egyike már törvényesen házas volt;
 • a felek nem ellenkező neműek. Az érvényes házassághoz az egyik házastársnak a férfi, a másiknak pedig a női nemhez kell tartoznia;
 • Gibraltár területén kívül kötött poligám házasság esetében, ha a házasságkötés idején a házasfelek egyike Gibraltáron élt.

A házasságot a következő esetekben lehet megtámadni:

 • a házasságot az egyik házastársnak a házasság elhálására való képtelensége miatt nem hálták el;
 • a házasságot nem hálták el, mert az alperes szándékosan megtagadta a házasság elhálását;
 • hiányzott az egyik házasfél egyetértése a házassághoz, mert kényszer vagy fenyegetés hatására egyezett abba bele, vagy tévedésben volt a házasság joghatályát illetően, vagy értelmi képességei hiányoztak ahhoz, hogy felfogja a házasság megkötésének hatásait;
 • a házasság megkötésének időpontjában az egyik házasfél házasságra alkalmatlanná tevő elmebetegségben vagy fertőző nemi betegségben szenvedett, és a felperesnek erről akkor nem volt tudomása;
 • a házasságkötés idején az alperes már várandós volt úgy, hogy a gyermek apja nem a felperes, és a felperesnek erről akkor nem volt tudomása.

9 Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

A házasság annak érvénytelítését követően semmis és érvénytelen. Ha azonban a házasságból gyermekek születtek, a Supreme Courtnak meg kell győződnie arról, hogy a gyermekek sorsa megfelelően rendezésre került. Rendelkezést lehet hozni tartásdíj fizetéséről, illetve a gyermekek elhelyezéséről/tartásáról.

10 Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

A házasság felbontása a gibraltári Supreme Court kizárólagos hatásköre. Házassági tanácsadás révén azonban igénybe vehető bizonyos mértékű szociális segítség.

11 Hol nyújtsam be a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen formai követelményeket kell betartanom, és milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

A kereseteket a következő címen kell benyújtani: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltár.

A keresetet kérelem formájában kell elkészíteni, eskü alatt hitelesített bizonyítékok alátámasztásával, a házassági anyakönyvi kivonat másolatával, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatainak másolatával és a válás/bírósági különválás/érvénytelenítés indokainak megadásával. Nyilatkozni kell a házasságból született gyermekekről és a felperes anyagi körülményeiről is. További információ kapható a következő címen és telefonszámon: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltár, telefon: (+350) 200 75608.

12 Igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A vonatkozó jövedelmi szempontoknak való megfelelés esetén az eljárás költségeinek fedezésére költségmentességet lehet igényelni. A formanyomtatványok és további részletek elérhetők a következő címen: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltár.

13 Van-e lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat ellen?

A házasságot felbontó vagy érvénytelenítő határozat annak jogerőre emelkedése előtt bármikor eltörölhető. Bírósági különválás esetén a határozat a meghozatalát követően bizonyos körülmények között bármikor visszavonható. A tartásdíjra, valamint a gyermekek elhelyezésére és tartására vonatkozó határozatokat a határozat véglegesítése után is meg lehet változtatni.

14 Mit kell tennem, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozatot szeretnék e tagállamban elismertetni?

Az Európai Unió 2201/2003/EK rendelete kimondja, hogy a válásra, különválásra (bírósági különválásra), vagy házasság érvénytelenítésére egyik tagállamban hozott határozatokat a többi tagállamban el lehet ismerni. A szükséges iratokat határozatot hozó bíróságtól szerezhetők be, majd ezeket a Supreme Courthoz kell benyújtani.

E rendelet nem érinti a vétkességi kérdéseket, a házasság vagyoni következményeit, a tartást vagy egyéb más kiegészítő kérdéseket. Az érintett fél és a joghatóságot gyakorló tagállam között valós kapcsolatnak kell fennállnia.

Az elismerést meg lehet tagadni, ha a határozat a közrendbe ütközik, ha azt a tárgyaláson való megjelenés elmulasztása miatt hozták, ha az alperesnek nem kézbesítették az ügyhöz kapcsolódó iratokat megfelelő időben, ha az nem összeegyeztethető az ugyanazon felek között Gibraltáron folyó eljárásban hozott ítélettel vagy egy másik országban hozott korábbi ítélettel, feltéve, hogy a korábbi ítélet Gibraltáron elismerhető.

Bármely érdekelt fél kérheti az ítélet elismerését vagy elismerésének megtagadását. A Supreme Court felfüggesztheti az eljárást, ha fellebbezést nyújtottak be azon ítélet ellen, amelynek elismerését kérik.

Ha a határozatot nem lehet e rendelet értelmében elismerni, a házasság külföldön történt felbontásának elismerésére a házassági törvény rendelkezései vonatkoznak. Ennek feltételei:

A házasság külföldi eljárásban történt felbontását vagy az így elrendelt különválást el kell ismerni, ha:

 • a házasság felbontása vagy a különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták; és
 • az adott időpontban (azaz abban az időpontban, amikor a házasság felbontása iránti eljárás megindult) bármelyik házastárs:
  • szokásos tartózkodási helye abban az országban volt, amelyben a házasság felbontását vagy a különválást kimondták; vagy
  • lakóhelye ebben az országban volt; vagy
  • ezen ország állampolgára volt.

15 Melyik bírósághoz kell fordulnom, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

A más országokban meghozott, házasság felbontásáról vagy különválásról rendelkező határozatokat meghatározott feltételekkel ismerik el Gibraltáron. Az ilyen válás/bírósági különélés elismerése ellen kifogás megtételére azon az alapon van mód, hogy nem teljesült a házassági törvényben meghatározott feltételek egyike. Ilyen esetben helyénvaló lehet kérelemmel fordulni a gibraltári Supreme Courthoz annak megállapítása iránt, hogy egy másik országban meghozott válásra/különválásra vonatkozó valamely határozat nem érvényes.

16 Mely jogszabályokat alkalmazza a bíróság olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem ebben a tagállamban élnek, vagy akiknek állampolgársága különböző?

Gibraltár bíróságai az előttük indított eljárásokban minden esetben Gibraltár jogát alkalmazzák. A bíróság hatáskörrel rendelkezik a külföldön megkötött házasság felbontására, ha bármelyik házastárs:

 • az eljárás megindításakor gibraltári lakos; vagy
 • az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül szokásos tartózkodási helye Gibraltáron volt.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 11/12/2020