Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


W 2002 r. Rada powołała Eurojust w celu wzmocnienia walki z poważną przestępczością zorganizowaną. W 2018 r. Parlament Europejski i Rada zaktualizowały mandat Eurojustu, aby wspierać i wzmacniać koordynację i współpracę między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości transgranicznej. Eurojust jest organem składającym się z prokuratorów, sędziów i przedstawicieli organów sądowych o równoważnych kompetencjach.


Czym jest Eurojust?

Eurojust, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, jest jedynym w swoim rodzaju centrum z siedzibą w Hadze (Niderlandy), gdzie krajowe organy sądowe ściśle ze sobą współpracują w celu zwalczania poważnej przestępczości transgranicznej. Rolą Eurojustu jest przyczynianie się do uczynienia Europy bezpieczniejszym miejscem poprzez koordynowanie pracy organów krajowych - zarówno z państw członkowskich UE, jak i państw trzecich - w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw międzynarodowych i ich ścigania.

Jakie są zadania i kompetencje Eurojustu?

Eurojust wspiera i wzmacnia koordynację i współpracę między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, w odniesieniu do której Eurojust jest właściwy, w przypadku gdy przestępstwo dotyczy co najmniej dwóch państw członkowskich lub wymaga wspólnego ścigania, na podstawie operacji przeprowadzonych przez organy państw członkowskich, Link otworzy się w nowym oknieEuropol, Link otworzy się w nowym oknieProkuraturę Europejską i Link otworzy się w nowym oknieOLAF.

Wykonując swoje zadania, Eurojust bierze pod uwagę wszelkie wnioski pochodzące od właściwego organu państwa członkowskiego, wszelkie informacje przekazane przez właściwe organy, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, jak również wszelkie informacje zgromadzone przez sam Eurojust.

Eurojust ułatwia również wykonywanie wniosków i decyzji dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym wniosków i decyzji opartych na instrumentach, które wprowadzają w życie zasadę wzajemnego uznawania.

Eurojust jest właściwy w odniesieniu do form poważnej przestępczości wymienionych w rozporządzeniu w sprawie Link otworzy się w nowym oknieEurojustu. Jednak od dnia, w którym Prokuratura Europejska przejmie swoje zadania w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz wnoszenia i popierania oskarżeń, Eurojust nie wykonuje swojej właściwości w odniesieniu do przestępstw, w odniesieniu do których Prokuratura Europejska wykonuje swoją właściwość, z wyjątkiem przypadków, w których zaangażowane są również państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, oraz na wniosek tych państw członkowskich lub na wniosek EPPO.

Eurojust wykonuje swoją właściwość w sprawach dotyczących przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii w przypadkach dotyczących państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy dotyczącej ustanowienia Prokuratury Europejskiej, w odniesieniu do których Prokuratura Europejska nie jest jednak właściwa lub podejmuje decyzję o niewykonywaniu swojej właściwości.

Jak działa Eurojust?

Eurojust pomaga w wielu dochodzeniach i ściganiu. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Często śledczy i prokuratorzy muszą natychmiast podjąć działania, aby zlokalizować i zatrzymać podejrzanych. W takich przypadkach organy krajowe mogą polegać Link otworzy się w nowym okniena specjalnych usługach Eurojustu na wezwanie, na przykład ułatwiając szybkie wykonanie Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego nakazu aresztowania, nakazu zabezpieczenia lub gromadzenia dowodów za pomocą Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego nakazu dochodzeniowego (END). W innych przypadkach dochodzenie prowadzone jest powoli i metodycznie, co pociąga za sobą miesiące, a nawet lata, starannego planowania, koordynacji i dyskusji, przy czym Eurojust odgrywa rolę koordynującą. Cztery kluczowe rodzaje wsparcia zapewnianego przez Eurojust to Link otworzy się w nowym okniewspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze, Link otworzy się w nowym oknieunijne narzędzia współpracy sądowej, Link otworzy się w nowym okniespotkania koordynacyjne i Link otworzy się w nowym okniecentra koordynacyjne.

Sprawy wnoszone do Eurojustu dotyczą dwóch lub więcej państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego i państwa niebędącego członkiem UE. Czasami sprawy dotyczą przestępstw popełnionych w jednym państwie członkowskim, które mają reperkusje wykraczające poza jego granice. Eurojust oferuje państwom członkowskim swoje bogate doświadczenie i wiedzę fachową w zakresie współpracy sądowej, w tym szereg narzędzi rozwiązywania problemów, takich jak konflikty jurysdykcji, ekstradycja, dopuszczalność dowodów oraz zamrażanie i odzyskiwanie mienia. Ponieważ Eurojust przyjmuje organy ze wszystkich Link otworzy się w nowym okniepaństw członkowskich i różnych Link otworzy się w nowym okniepaństw trzecich, może szybko reagować na wnioski, czasem pomagając w rozwiązaniu sprawy w ciągu kilku godzin.

Jaka jest organizacja Eurojustu?

Kolegium Eurojustu składa się z przedstawicieli krajowych, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE (z wyjątkiem Danii, która na mocy protokołu nr 22 nie jest związana rozporządzeniem w sprawie Link otworzy się w nowym oknieEurojustu). Członkami krajowymi są sędziowie, prokuratorzy lub inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości o równorzędnych kompetencjach. Posłowie krajowi są wspierani przez zastępców i asystentów.

W ramach swoich funkcji zarządczych kolegium składa się również z przedstawiciela Komisji Europejskiej. Kolegium jest nadzorowane przez przewodniczącego Eurojustu, który jest wybierany na czteroletnią kadencję, z ograniczeniem do dwóch kadencji. Dwóch wiceprzewodniczących pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego funkcji. Są oni również wybierani na czteroletnią kadencję z ograniczeniem do dwóch kadencji.

Zarząd Eurojustu wspiera kolegium Eurojustu w wykonywaniu jego funkcji zarządczych. Nadzoruje ona niezbędne prace przygotowawcze dyrektora administracyjnego w sprawach administracyjnych do przyjęcia przez kolegium oraz podejmuje decyzje administracyjne wyraźnie opisane w art. 16 Link otworzy się w nowym oknierozporządzenia w sprawie Eurojustu.

Zarządowi przewodniczy przewodniczący Eurojustu, a w jego skład wchodzą wiceprzewodniczący Eurojustu oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Dwóch innych członków kolegium mianuje się do zarządu w ramach dwuletniego systemu rotacyjnego.

Dyrektor administracyjny zarządza administracją Eurojustu, która z kolei wspiera Kolegium Eurojustu.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieEurojust


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Utolsó frissítés: 23/12/2020