Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljna prava - Grčka

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Nacionalni sudovi

Pravobranitelj

Specijalizirana tijela za ljudska prava

Nacionalni sudovi

U Grčkoj ne postoji poseban sud nadležan za rješavanje kršenja temeljnih prava. Ovisno o prirodi prekršaja ili kaznenog djela, pravna zaštita može se zatražiti od nacionalnog građanskog, kaznenog ili upravnog suda.

Kršenje temeljnih prava utvrđuje se na temelju nacionalnog materijalnog prava. Postupak koji se primjenjuje pri nadležnom (građanskom, kaznenom ili upravnom) sudu utvrđen je nacionalnim proceduralnim (građanskim, kaznenim ili upravnim) pravom.

Mjerodavni postupak završava sudskom odlukom kojom se tužba odbacuje ili konačnom presudom koja je izravno izvršiva.

Nacionalne institucije za ljudska prava

Nacionalno povjerenstvo za ljudska prava

Neofitou Vamva 6
10674 ATENA, GRČKA

Nacionalno povjerenstvo za ljudska prava (Nacionalno povjerenstvo za ljudska prava) neovisno je savjetodavno tijelo države za zaštitu ljudskih prava koje je osnovano u skladu s Ujedinjenim narodima i Pariškim načelima. Sastavljen je od članova koje imenuju 32 tijela (neovisna tijela, pravni i znanstveni fakulteti, radnički sindikati, nevladine organizacije, političke stranke i ministarstva).

Svrha je Odbora stalno savjetovati sva vladina tijela u području poštovanja ljudskih prava svih osoba koje borave na državnom području Grčke.

U skladu sa zakonom o uspostavi Odbora (Zakon br. 2667/1998, kako je izmijenjen i trenutačno na snazi), Odbor je nadležan za sljedeće ključne zadaće:

(a) Razmatranje pitanja ljudskih prava na zahtjev Vlade ili predsjedništva Parlamenta ili na prijedlog njegovih članova ili nevladinih organizacija;

(b) Podnošenje preporuka i prijedloga, izradu studija te podnošenje izvješća i mišljenja povezanih sa zakonodavnim, upravnim ili drugim mjerama za promicanje ljudskih prava;

(c) Razvoj inicijativa za podizanje razine osviještenosti javnosti i medija o pitanjima ljudskih prava;

(D) Pokretanje inicijativa za poštovanje ljudskih prava u obrazovnom sustavu;

(e) Održavanje kontakata i suradnja s međunarodnim organizacijama, sličnim tijelima u drugim zemljama te nacionalnim i međunarodnim NVO-ima;

Davanje mišljenja o nacionalnim izvješćima o pitanjima ljudskih prava koja se podnose međunarodnim organizacijama;

(g) Objavljivanje stajališta Nacionalnog odbora za ljudska prava na sve raspoložive načine;

(h) Izrada godišnjeg izvješća o ljudskim pravima;

(I) Organiziranje dokumentacijskog centra o ljudskim pravima; i

(I) Razmatranje kompatibilnosti grčkih i međunarodnih propisa o ljudskim pravima i davanje mjerodavnih mišljenja nadležnim vladinim tijelima.

Pravobranitelj

Pravobranitelj je neovisno tijelo čiji je temelj u Ustavu. Osnovan je Zakonom 2477/97, a s radom je započeo 1. listopada 1998. Pravni okvir za rad pravobranitelja uređen je Zakonom br. 3094/03. Usluge su pravobranitelja besplatne.

Pravobranitelj razmatra pojedinačne upravne radnje ili slučajeve nedjelovanja ili djelovanja tijela javne uprave kojima se krše prava ili zakoniti interesi fizičkih ili pravnih osoba.

Građani koji se obraćaju pravobranitelju prvo moraju stupiti u kontakt s dotičnom javnom službom. Ako u tom kontaktu problem nije riješen, građani se mogu obratiti pravobranitelju.

Misija je pravobranitelja posredovati između građana i javnih službi kako bi se zaštitila građanska prava, spriječilo neučinkovito upravljanje i poštovala vladavina prava.

Kao posrednik, pravobranitelj daje savjete i preporuke tijelima javne uprave. Pravobranitelj ne nameće sankcije niti poništava protuzakonite upravne radnje.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATENA, GRČKA

Specijalizirana tijela za ljudska prava

  • Pravobranitelj za prava djeteta

Pravobranitelj (vidjeti gore) razmatra i djela ili nedjelovanje tijela javne uprave i pojedinaca kojima se krše prava djeteta.

U cilju zaštite prava djeteta, pravobranitelj je nadležan i za djela pojedinaca, fizičkih i pravnih osoba kojima se krše prava djeteta.

  • Tijela koja promiču načelo jednakog postupanja

I. Zakon 3304/2005 kojim se prenose direktive Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. i 2000/78/EZ kao promicatelji načela jednakog postupanja, pravobranitelj, Odbor za jednako postupanje i Inspektorat rada (SEPE) i njihove odgovornosti.

Posebno:

  1. Pravobranitelj je odgovoran za provođenje načela jednakosti ako tijela javne uprave krše to načelo. Javne usluge su one iz članka 3. prvog podstavka Zakona br. 3094/2003 (Službeni list, serija I., br. 1). 10) „Ombudsman i druge odredbe”.
  2. Tijelo za jednakost nadležno je za provođenje načela jednakosti ako to načelo krše fizičke ili pravne osobe koje nisu obuhvaćene prethodnim stavkom, osim pitanja povezanih sa zapošljavanjem i radom;
  3. U pitanjima koja se odnose na zapošljavanje i rad Inspekcija rada (SEPE) odgovorna je za poštovanje načela jednakosti ako su to načelo prekršile fizičke ili pravne osobe koje nisu navedene u stavku 1.

II. Zakonom br. 3896/2010 (Službeni list, serija I., br. 207/08.12.2010) o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada – Usklađivanje zakonodavstva na snazi s Direktivom br. 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. i drugim povezanim odredbama uvedena je apsolutna zabrana svih oblika izravne ili neizravne diskriminacije na temelju spola.

Tim se zakonom nastoji osigurati provedba načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada u pogledu: (a) pristup zapošljavanju, uključujući profesionalni razvoj, i strukovnom osposobljavanju, uključujući strukovno osposobljavanje, uključujući u svrhu zapošljavanja („strukovno osposobljavanje”) i (b) uvjete rada, uključujući naknadu; i (c) sustave strukovnog socijalnog osiguranja, kako je predviđeno Direktivom br. 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

Pravobranitelj je odgovoran za praćenje i promicanje provedbe načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u okviru područja primjene gore navedenog Zakona (članak 25. Zakona br. 3896/2010).

  • Grčko tijelo za zaštitu osobnih podataka

Grčko tijelo za zaštitu podataka neovisno je tijelo osnovano Zakonom 2472/1997, kojim se Direktiva 95/46/EZ prenosi u grčko pravo.

Tijelo za zaštitu podataka odgovorno je za provođenje i poštovanje prava na privatnost u Grčkoj, kako je propisano Zakonom br. 2472/1997 i Zakonom br. 3471/2006.

Glavni je cilj Tijela za zaštitu podataka zaštititi građane od nezakonite obrade osobnih podataka i pomoći im kad god je njihova privatnost na bilo koji način narušena.

Svrha je Tijela za zaštitu podataka podupirati i savjetovati obrađivače podataka u izvršenju njihovih pravnih obveza, imajući na umu potrebe moderne uprave u Grčkoj i prisutnost novih digitalnih komunikacija i mreža.

Tijelo za zaštitu osobnih podataka djeluje na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe na administrativne provjere u arhivima, kako javne tako i privatne. Te provjere vrše dužnosnici revizorskog odjela, kojima u složenijim slučajevima pomažu članovi Tijela za zaštitu podataka. Kontrolori, kao posebni istražitelji, imaju pristup svim evidencijama i izuzeti su od ograničenja u pogledu povjerljivosti.

Administrativne provjere uključuju provjeru postupaju li tijela u skladu sa zahtjevima zakona br. Ν.2472/97 i 3471/2006 (u pogledu obavješćivanja, informiranja, prema potrebi drugih obveza, te dokaza). Nakon toga slijedi provjera informatičkog sustava, uključujući osnovne značajke sustava, prirodu podataka i razinu sigurnosti ostvarenu organizacijskim i tehničkim mjerama zaštite podataka koje je poduzeo obrađivač podataka, kako je propisano u člancima 6. i 10. zakona br. 2472/1997. Zaključci provjere iznose se u izvješću koje se podnosi Tijelu za zaštitu podataka.

Tijelo provodi i neovisnu kontrolu u nacionalnom dijelu Schengenskog informacijskog sustava, u skladu s člankom 114. stavkom 1. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma (Zakon 2514/1997, Službeni list, serija I., br. 140), te izvršava ovlasti nacionalnog nadzornog tijela iz članka 23. Konvencije o Europolu (Zakon 2605/1998, Službeni list, serija I., br. 88) i odgovornosti nacionalnog nadzornog tijela iz članka 17. Konvencije o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe (Zakon 2706/1999, Službeni list, kao i službeni list, kao i dužnosti nacionalnog nadzornog tijela iz Konvencije o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe (Zakon, Službeni list).

ASF se bavi pritužbama i pitanjima u vezi s primjenom zakona i zaštitom prava podnositelja zahtjeva kada na njih utječe obrada podataka i donosi odluke. Tijelo nameće i upravne sankcije obrađivačima podataka ili njihovim predstavnicima, ako ih imaju, zbog kršenja njihovih dužnosti na temelju Zakona br. 2472/97, kao i na temelju svih drugih propisa o zaštiti pojedinaca od obrade osobnih podataka. Naposljetku, Nadzorno tijelo može prijaviti kršenja zakonskih odredbi nadležnim upravnim i pravosudnim tijelima.

Κifissias 1 – 3
115 23 ATENA, GRČKA

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalno povjerenstvo za ljudska prava

Poveznica se otvara u novom prozoruGrčko tijelo za zaštituosobnih podataka

Poveznica se otvara u novom prozoruOmbudsman


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 27/08/2020