menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jogászi hivatások - Málta

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata máltai nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.


Jogászi hivatások

Jogi szakmák – bevezetés

Máltán az ügyvédi, a közjegyzői és a segédügyvédi hivatás tartozik a jogi szakmák közé.

  • Az ügyvédek jogosultak valamennyi bíróság előtt eljárni.
  • A közjegyzők köztisztviselőnek minősülnek, közokiratokat készítenek és tesznek közzé.
  • A segédügyvédek az alsóbb fokú bíróságok előtt jogosultak eljárni; munkájuk során a gyakorlatban nagyrészt a bírósági ügyeket vagy a bírósági nyilvántartásban szereplő egyéb igényeket érintő jogi aktusokkal foglalkoznak.

A jogi szakmák tekintetében Máltán egységes rendszer működik, az ügyészeket pedig a gyakorló ügyvédek köréből nevezik ki.

Ügyészek

Szervezet

A főügyész az Alkotmány 91. cikke szerinti alkotmányos feladatokat látja el. A Főügyészi Hivatal a főügyészről szóló rendelet (máltai jogszabályok gyűjteményének 90. fejezete) alapján kormányzati szervnek minősül.

A máltai Alkotmány értelmében a főügyész tisztségének állandó jellege ugyanúgy biztosított, mint a bíráké. A főügyész független jogkört gyakorol a bűnvádi ügyekben, valamint ellátja a büntető törvénykönyv által meghatározott büntetőeljárási feladatokat.

A főügyészt munkájában a helyettes főügyész, a másodfőügyész és más jogi tisztviselők segítik.

Feladatok és kötelezettségek

A főügyész közvádlóként jár el a büntetőbíróság és a fellebbviteli büntetőbíróság előtt. A rendőrség által végzett bizonyos büntetőeljárási cselekményekhez a főügyész előzetes hozzájárulása szükséges.

A büntetőeljárások indítása, lefolytatása és megszüntetése körében a jogszabályok által ráruházott hatásköreinek gyakorlása során a főügyészt más személy vagy hatóság nem utasíthatja és nem ellenőrizheti.

A főügyész a kormány jogi tanácsadójaként is eljár, a Főügyészi Hivatal jogi tisztviselői pedig képviselik a kormányt a polgári bíróságok és az Alkotmánybíróság előtt.

A Főügyészi Hivatal az illetékes hatóság a polgári, kereskedelmi és büntetőjogi területeken folytatott jogi együttműködést érintő legtöbb ügyben.

A Főügyészi Hivatal képviseli a Máltai Köztársaságot a nemzetközi bíróságokon, és képviseli a kormányt a jogi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon.

A hivatal jogszabálytervezeteket is készít és közreműködik azok Parlament általi elfogadásában.

Bírák

Szervezet

A bírákat és a törvényszéki bírákat a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A bírák függetlenek a végrehajtó hatalmi ágtól, és biztosított tisztségük állandó jellege. Törvényszéki bírónak az nevezhető ki, aki legalább hét évig ügyvédi gyakorlatot folytatott Máltán, a bírói kinevezéshez pedig legalább tizenkét évi gyakorlat szükséges. Hivatalukból akkor mentheti fel őket a köztársasági elnök, ha bizonyított, hogy (testi vagy szellemi alkalmatlanság miatt, vagy más okból) képtelenek hivatali feladataik ellátására, illetve kötelezettségszegést követtek el. Felmentésükhöz a Képviselőház indítványa, továbbá valamennyi képviselő legalább kétharmadának szavazata szükséges.

A jogi szakmák szervezete: ügyvédek

Bíróság előtti képviseletre jogosult ügyvédek

Feladatok és kötelezettségek

Az ügyvédek jogi tanács- és véleményadásra feljogosított jogászok, akik képviselhetik is ügyfeleiket a bíróságok, törvényszékek és más jogi fórumok előtt.

Ahhoz, hogy valaki Máltán ügyvédként praktizálhasson, a köztársasági elnök által kiadott, Málta állami pecsétjével ellátott engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedély megszerzését követően, a gyakorlati munka megkezdése előtt az illetőnek hivatali és hűségesküt kell tennie a fellebbviteli bíróság nyilvános ülésén.

Szervezet

A Máltai Ügyvédi Kamara képviseli a máltai kamarába felvett ügyvédeket. A kamara önkéntes, nem politikai és nem kormányzati szerv, amely a tagjai által fizetett tagdíjakból és az általa szervezett tevékenységek bevételeiből tartja fenn magát; az igazságszolgáltatással és annak szervezetével kapcsolatos ügyekben a kamara az ügyvédek jogilag elismert tanácsadó és képviseleti szerve.

Máltán csak egyféle típusú ügyvéd létezik, és a „lawyer” és „advocate” kifejezések egymással felcserélhetők. A szakmát az Igazságszolgáltatási Bizottság szabályozza, amelynek tagjai Málta köztársasági elnöke, a főbíró, az Ügyvédi Kamara elnöke, valamint más bírák és egyéb jogászok. Az ügyvédek elleni panaszokat egy öt ügyvédből álló bizottság vizsgálja meg, amely az Igazságszolgáltatási Tanácsnak tesz javaslatot a szükséges fegyelmi intézkedésre vonatkozóan. Az öt ügyvédből hármat az Ügyvédi Kamara jelöl, így a Kamara hatékonyan képes ellátni a szakma szabályozásának feladatát.

Az Ügyvédi Kamara az ügyvédi hivatásról tájékoztató honlapot működtet, amely névjegyzéket is tartalmaz. A névjegyzék két részből áll: a nyilvános rész az összes kamarai tag ügyvéd adatait tartalmazza, míg a csak tagok számára hozzáférhető rész az Ügyvédi Kamara által ismert valamennyi ügyvéd adatait tartalmazza.

Az elmúlt években a Kamara számos tudományos konferenciát és szemináriumot szervezett, valamint havi rendszerességgel előadássorozatot tart, hogy támogassa valamennyi ügyvéd folyamatos jogi továbbképzésének kultúráját.

Jogi adatbázisok

Az A link új ablakot nyit megÜgyvédi Kamara weboldala a testületre vonatkozó információkat – köztük híreket, eseménynaptárt és ügyvédi adatbázist – tartalmaz. A weboldal tagok számára fenntartott része további szolgáltatásokat nyújt az ügyvédek számára.

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Közjegyzők

Feladatok és kötelezettségek

A közjegyzők az élők közötti jogügyleteket rögzítő okiratok, valamint a végrendeletek átvételére és hitelesítésére jogosult köztisztviselők. E kötelezettségükből eredően e dokumentumok megőrzéséért is felelősek, illetve azokról másolatokat adhatnak ki. A közjegyzők további jogköreit és feladatait a máltai jogszabálygyűjtemény (Laws of Malta) 55. fejezetét alkotó, a közjegyzői hivatásról és a közjegyzői levéltárakról szóló törvény (Notarial Profession and Notarial Archives Act) határozza meg.

Hivatásuk gyakorlásának megkezdése előtt a közjegyzők hivatali és hűségesküt tesznek a fellebbviteli bíróság előtt.

A közjegyzők, a közjegyzői levéltárak és az állami nyilvántartás felett a Court of Revision of Notarial Acts elnevezésű szakosított bíróság (a közjegyzői aktusok felülvizsgálati bírósága) gyakorol felügyeletet. A bíróság tagjait a közjegyzői ügyekért felelős miniszter nyugalmazott bírák és törvényszéki bírák, valamint ügyvédek és közjegyzők közül nevezi ki.

Amennyiben a bíróság célszerűnek tartja, úgy előzetes értesítés nélkül látogatást tehet és ellenőrzést végezhet a levéltárban, az állami nyilvántartásban vagy bármely közjegyzői irodában.

A Máltán tevékenykedő valamennyi közjegyző adatait minden év januárjában a máltai kormányzati közlöny („Malta Government Gazette”) teszi közzé.

Szervezet

A Közjegyzői Tanács a közjegyzők felett általános felügyeletet gyakorló testület, amely jogosult akár saját kezdeményezésére, akár panasz alapján bármely olyan közjegyző ellen vizsgálatot folytatni, akinek viselkedése a közjegyzői hivatás méltóságát sérti. A Tanács vizsgálja meg továbbá a közjegyzők elleni olyan, kötelezettségszegéssel és visszaéléssel kapcsolatos vádakat, amelyek szakmai tevékenységük gyakorlásával vagy szakmai kérdésekkel függenek össze, kivéve ha ezt a jogkört a máltai jogszabálygyűjtemény (Laws of Malta) 55. fejezetét alkotó, a közjegyzői hivatásról és a közjegyzői levéltárakról szóló törvény (Notarial Profession and Notarial Archives Act) 85. és 94. cikke, vagy más jogszabály más hatóságra ruházza.

Jogi adatbázisok

A A link új ablakot nyit megmáltai közjegyzői tanács hivatalos weboldala a Közjegyzői Tanácsra vonatkozó információkat tartalmaz: a nyilvánosság és a közjegyzők számára hasznos általános információkat, valamint a Máltán működő közjegyzők elérhetőségeit tartalmazó névjegyzéket. Az adatbázis nyilvánosan hozzáférhető és ingyenes.

Egyéb jogi szakmák

Segédügyvédek

Ahhoz hogy valaki Máltán segédügyvédként praktizálhasson, a köztársasági elnök által kiadott, Málta állami pecsétjével ellátott engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedély megszerzésekor, a tevékenység megkezdése előtt az illetőnek hivatali és hűségesküt kell tennie a fellebbviteli bíróság nyilvános ülésén.

A segédügyvéd fő feladata, hogy segítse annak az ügyvédnek a munkáját, aki mellett a bírósági eljárásokban dolgozik. Így részt vesz az ügyfelek nevében a bíróságokhoz intézett írásbeli beadványok benyújtásában, és általában közreműködik a perek ügyvédek általi előkészítésével kapcsolatos egyéb feladatokban.

A segédügyvédek a törvényszékek, a különleges törvényszékek és testületek előtt is eljárhatnak és tanácsot adhatnak.

Máltán az Igazságszolgáltatási Bizottság felelős e jogi szakma szabályozásáért. A máltai Nemzetbiztonsági és Belügyminisztérium weboldalának egy nyilvánosan hozzáférhető A link új ablakot nyit megszakasza foglalkozik a segédügyvédekkel.

A bíróságok hivatalvezetője és alkalmazottai

A bíróságok hivatalvezetője felelős a bíróságok által vezetett nyilvántartásokért és az ott dolgozó tisztviselőkért, a bírósági dokumentumok iktatásáért és kézbesítéséért, a végrehajtandó határozatok – például az ítéletek és végzések – bíróság által kinevezett tisztviselők útján történő végrehajtásáért, a bírósági árverésekért, az esküdtszéki tárgyalásokért és más büntetőeljárási cselekményekért.

Hivatalvezető helyettesPDF(377 Kb)en

Igazságügyi asszisztensPDF(374 Kb)en

Nyilvántartó tisztviselőPDF(378 Kb)en

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megÜgyvédi Kamara (Málta)

A link új ablakot nyit megA máltai közjegyzői tanács hivatalos weboldala


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 26/02/2021