Mediácia v krajinách EÚ

Áustria

Prečo namiesto toho, aby sa obrátil na súd, prečo sa nepokúšal vyriešiť váš spor mediáciou? Mediácia je alternatívnou metódou riešenia sporov, pri ktorej mediátor pomáha stranám pri riešení problémov.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Koho kontaktovať?

Spolkové ministerstvo spravodlivosti tiež vedie zoznam registrovaných mediátorov. Do tohto zoznamu budú zaradení len mediátori, ktorí sú technicky kvalifikovaní na základe primeranej odbornej prípravy.

Neexistuje žiadny centralizovaný orgán, ktorý by bol zodpovedný za mediačné služby.

Existujú obchodné a nekomerčné združenia poskytujúce mediáciu a niektoré mimovládne organizácie podporujúce mediátorov.

Kedy sa rozhodnúť pre mediáciu?

Mediácia v občianskych veciach sa používa na riešenie konfliktov, v ktorých majú právomoc samotné všeobecné súdy. Strany sporu sa pre mediáciu môžu rozhodnúť dobrovoľne, aby dospeli k vlastnému riešeniu sporu.

V niektorých susedských sporoch je potrebné najprv sa pokúsiť o mimosúdne urovnanie sporu pred podaním žaloby na súd. možno to urobiť tak, že sa vec postúpi zmierovaciemu výboru, ktorý sa obráti na okresný súd (postup známy ako „prätorischer Vergleich“) alebo prostredníctvom mediácie.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Neexistuje žiadny osobitný predpis ani kódex správania pre mediátorov. Osobitné práva a povinnosti sa vzťahujú len na osoby zapísané do zoznamu mediátorov.

Mediátori nesmú byť registrovaní v oblasti odborných znalostí, ako sú napríklad mediátori pre rodinné, lekárske alebo stavebné záležitosti, a oblasti činnosti registrovaných mediátorov sa uvádzajú osobitne.

Každá osoba, ktorá má stanovenú odbornú prípravu, sa môže zapísať do zoznamu „registrovaných mediátorov“ v súlade s uplatniteľnými pravidlami. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home „Mediátor * v“ nie je chráneným profesijným titulom; označenie „registrovaný * mediátor *“ sa však nesmie používať bez povolenia.

Informácie a odborná príprava

Ďalšie informácie o odbornej príprave a podmienkach pre registráciu ako mediátora * v Rakúsku nájdete tu. Dané informácie sú dostupné len v nemčine.

Koľko stojí mediácia?

Mediácia vo všeobecnosti nie je bezplatná.

Sprostredkovateľský poplatok sa dohodne medzi súkromným mediátorom * a stranami sporu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

V súlade so smernicou 2008/52/ES musia mať strany možnosť požadovať, aby obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, bol vyhlásený za vykonateľný. Členské štáty oznámia, ktoré súdy alebo iné orgány sú zodpovedné za prijímanie takýchto žiadostí.

V Rakúsku je obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný len vtedy, ak má dohoda formu urovnania (Vergleich) pred súdom alebo formu notárskej listiny spísanej pred notárom.

Posledná aktualizácia: 11/08/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.