Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri kummerċjali fl-Istati Membri - Awstrija

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Din it-taqsima tal-Portal tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru kummerċjali fl-Awstrija.


X'joffri r-reġistru tal-kummerċ Awstrijak?

Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru kummerċjali (Firmenbuch, magħruf ukoll bħala "reġistru prinċipali" (Hauptbuch)) jinkludi l-informazzjoni dwar il-kumpaniji rreġistrati Awstrijaċi kollha (ara t-Taqsima 2 tal-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali (Firmenbuchgesetz - FBG)). Id-dokumenti li fuqhom ikunu bbażati l-entrati jinżammu f'arkivju elettroniku tad-dokumenti mill-Ministeru tal-Ġustizzja. L-informazzjoni tal-kumpaniji u l-ġabra ta’ dokumenti huma disponibbli pubblikament online, iżda l-aċċess huwa bi ħlas.

Id-dejta tal-kumpaniji hija disponibbli lill-Awtoritajiet Awstrijaċi anki permezz tal-portal taċ-Ċentru tal-Kompjuterizzazzjoni Federali (BRZ). Il-membri tal-UE jista’ jkollhom aċċess għad-dejta permezz tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tan-Negozju Ewropew (European Business Register, EBR).

L-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-reġistru kummerċjali Awstrijak huwa bi ħlas.

Kif tagħmel tiftix fir-reġistru kummerċjali

Kulħadd jista’ jkollu aċċess għall-bażi tad-dejta tar-reġistru kummerċjali biex jikseb informazzjoni dwar l-entrati fir-reġistru.

Billi ddaħħal in-numru tal-fajl tar-reġistru kummerċjali (Firmenbuchnummer), tista’ tirkupra kopja tad-dejta kurrenti. Id-dejta li tkun tħassret tista’ tinkiseb ukoll fuq talba (sakemm tkun disponibbli b’mod elettroniku). Il-mistoqsijiet jistgħu anki jikkonċernaw entrati li għadhom kemm ġew irreġistrati, emendati jew imħassra.

L-aċċess pubbliku għall-bażi tad-dejta tar-reġistru kummerċjali huwa pprovdut mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakumpaniji magħrufa bħala "kmamar tal-ikklirjar" (Verrechnungsstellen) b’kuntratt mal-Ministeru tal-Ġustizzja biex iwieġbu għall-mistoqsijiet. Dawn iwettqu servizzi bi ħlas, bħal iwieġbu mistoqsijiet dwar ir-reġistru kummerċjali jew jipprovdu kopji ċċertifikati tal-entrati fir-reġistru li huma identiċi għal ċertifikati maħruġa uffiċjalment.

Iżda dokument pubbliku li jiċċertifika l-istatus tal-kumpanija fir-reġistru kummerċjali għall-użu ta' awtorità pubblika jista' jingħata biss minn qorti reġjonali (uffiċċju tar-reġistru kummerċjali (Firmenbuchabteilung)).

Kemm huma kredibbli d-dokumenti inklużi fir-reġistru?

Skont l-Artikolu 3a tad-Direttiva 2009/101/KE kif emendata bid-Direttiva 2012/17/UE, l-Istati Membri jridu jispjegaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali skont liema terzi persuni jistgħu jiddependu fuq id-dettalji u d-dokumenti rigward kumpaniji msemmija fl-Artikolu 2 (pereż. is-setgħa ta’ rappreżentanza ta’ korp, l-artikoli ta’ assoċjazzjoni). Din l-iskeda informattiva tistabbilixxi s-sitwazzjoni legali fl-Awstrija.

Fl-Awstrija, skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/101/KE, id-dettalji u d-dokumenti dwar il-kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata (Aktiengesellschaften - AG) u kumpaniji privati b’responsabbiltà limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbH) jridu jkunu disponibbli fir-reġistru kummerċjali, li l-bażijiet ġuridiċi tagħhom huma l-Kodiċi Kummerċjali (Unternehmensgesetzbuch - UGB) u l-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali (Firmenbuchgesetz - FBG). Ir-reġistru kummerċjali jinżamm aġġornat mill-qrati fil-forma ta’ reġistru elettroniku. Dan jikkonsisti fir-reġistru prinċipali, li l-fatti legali inklużi fih (pereżempju s-setgħa ta’ rappreżentanza ta’ korpi) jiddaħħlu u jitħassru, u l-ġabra ta’ dokumenti, li tinkludi dokumenti rilevanti (pereżempju l-artikoli ta' assoċjazzjoni).

Skont Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Artikolu 10(1) tal-UGB, l-entrati fir-reġistru kummerċjali jridu jiġu kkomunikati fil-bażi tad-dejta tal-avviżi legali (Ediktsdatei, li tkun disponibbli b’xejn online) min-naħa l-waħda, u fil-Gazzetta Uffiċjali Wiener Zeitung, min-naħa l-oħra. Jitqies li din il-komunikazzjoni ssir fil-mument meta d-dejta rilevanti tiġi rreġistrata f’din il-bażi ta’ dejta tal-avviżi legali.

L-effetti ta’ entrati fir-reġistru kummerċjali vis-à-vis it-terzi persuni huma rregolati mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaArtikolu 15 tal-UGB, li jistipula li fatt li kellu jiddaħħal fir-reġistru kummerċjali, iżda ma kienx, ma jistax jiġi invokat mill-kumpanija kkonċernata kontra terza persuna, sakemm it-terza persuna ma kinitx diġà taf dwar il-fatt inkwistjoni (il-paragrafu 1). Ladarba jkun iddaħħal fatt, it-terza persuna trid taċċettah bħala vinkolanti għaliha. Madankollu, dan ma japplikax għal azzjonijiet ġudizzjarji ppreżentati fi żmien 15-il jum mit-tħabbir, sakemm it-terza persuna tkun tista’ tipprovdi evidenza li ma kinitx mgħarrfa dwar il-fatt u lanqas kellha tkun mgħarrfa dwaru (il-paragrafu 2). Il-kumpanija trid taċċetta wkoll entrati żbaljati bħala vinkolanti għaliha fil-konfront ta’ terza persuna fi tranżazzjonijiet kummerċjali jekk tkun għamlet l-entrata żbaljata hija stess jew ma ħassritx entrata li hija kienet taf jew kellha tkun taf li kienet żbaljata. Madankollu, il-kumpanija mhijiex obbligata li taċċetta entrata żbaljata bħala vinkolanti għaliha jekk tkun tista’ tagħti evidenza li t-terza persuna ma kkummerċjatx fuq l-assunzjoni li d-dħul kien korrett, jew li t-terza persuna kienet taf li kienet inkorretta jew ma kinitx taf minħabba negliġenza gravi (il-paragrafu 3).

Il-verżjoni vinkolanti tal-artikoli ta’ assoċjazzjoni ta’ AG jew GmbH hija dejjem dik li tidher fir-reġistru kummerċjali, minħabba li kull emenda għall-istatut ta’ assoċjazzjoni ma għandha ebda effett legali qabel ma tiddaħħal fir-reġistru kummerċjali (l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaArtikolu 148(3) tal-Liġi dwar il-Kumpaniji b'Kapital Azzjonarju (Aktiengesetz - AktG), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Artikolu 49(2) tal-Liġi dwar il-Kumpaniji b’Responsabbiltà Limitata (GmbG Gesetz - GmbHG).

L-istorja tar-reġistru kummerċjali

L-entrati fir-reġistru kummerċjali kienu oriġinarjament miżmuma fuq karta. Meta r-Reġistru ġie awtomatizzat fl-1991, id-dejta kartaċeja ġiet ittrasferita f’bażi tad-dejta elettronika. Minn dak iż-żmien lil hawn, id-dejta kollha, kemm kurrenti kif ukoll storika, hija disponibbli elettronikament.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru Kummerċjali Ewropew

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni ġenerali dwar ir-reġistru kummerċjali Awstrijak

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBażi ta' dejta dwar avviżi legali tas-settur ġudizzjarju Awstrijak

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTest ġuridiku sħiħ tal-UGB

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTest ġuridiku sħiħ tal-FBG

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTest ġuridiku sħiħ tal-AktG

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTest ġuridiku sħiħ tal-GmbHG


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 23/05/2018