Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Náklady řízení - Nizozemí

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Na této stránce naleznete informace o soudních nákladech v Nizozemsku.


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických povolání

S výjimkou poplatků hrazených osobám nabízejícím dotovanou právní pomoc nejsou poplatky v Nizozemsku regulovány.

Fixní náklady

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o občanskoprávních poplatcích stanoví, že strany v občanskoprávních věcech jsou povinny hradit soudní poplatky. Soudní poplatky jsou náklady, které musíte uhradit soudní kanceláři (sekretariátu) na začátku řízení.

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Účastníkům řízení nevznikají žádné fixní náklady související s trestním řízením podle nizozemského trestního práva. V trestním právu neexistuje žádný poplatek za registraci soudu.

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Podle nizozemského právního řádu neexistují žádná právní ustanovení pro projednání ústavního řízení před soudem.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

V občanskoprávním řízení by měl každý žalobce a žalovaný zaplatit paušální částku. Registrační poplatek hradí žalobce, jakmile je známo, že věc bude soudu předložena. Žalovaný je povinen uhradit soudní poplatek poté, co se dostavil k soudu.

Fáze trestního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

V trestním právu neexistuje žádný poplatek za registraci soudu.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Nizozemské právní předpisy o tom nic neříkají. Práva a povinnosti však lze odvodit z Odkaz se otevře v novém okně.kodexu chování z roku 2018. Více informací naleznete na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.nizozemské advokátní komory. Viz zejména pravidla týkající se vztahu advokáta k klientovi. Viz také Odkaz se otevře v novém okně.Kodex chování pro evropské právníky. Tento kodex chování stanoví, že advokát musí vždy usilovat o nalezení řešení sporu klienta přizpůsobeného významu věci. Měl by rovněž zákazníkovi ve vhodnou dobu výslovně poradit o tom, zda je žádoucí dosáhnout urovnání sporu nebo využít alternativní řešení k ukončení sporu. Pokud má klient nárok na bezplatnou právní pomoc nebo sníženou sazbu, je povinen ho o tom informovat.

Náklady, které nese strana, jež ve sporu uspěla

V občanskoprávních věcech mohou vítězné straně vzniknout tyto náklady:

  • právní pomoc (např. odměny advokátů),
  • odměny nebo náhrady svědkům nebo znalcům,
  • cestovní výdaje a výdaje na ubytování a
  • jiné právní a jiné výdaje.

Náklady, které nese strana, jež ve sporu neuspěla

Neúspěšná strana může nést stejné náklady jako vítězná strana, ale může být rovněž odsouzena soudcem k úhradě nákladů vynaložených vítěznou stranou.

Právní základy nákladů

Kde mohu najít informace o zdrojích nákladů v Nizozemsku?

Informace o nákladech řízení jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Účetního dvora. Na Odkaz se otevře v novém okně.této stránce soudnictví najdete více informací o nákladech soudního řízení. Informace o nákladech řízení naleznete rovněž na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.právní služby.

V jakých jazycích mohu získat informace o zdrojích nákladů v Nizozemsku?

Informace o zdrojích nákladů v Nizozemsku lze získat pouze v nizozemštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na internetových stránkách soudů a Odkaz se otevře v novém okně.na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.právní služby. Informace jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Mediatorsfederatie Odkaz se otevře v novém okně.Nederland a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Rady pro právní pomoc.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o občanskoprávních poplatcích a další nizozemské právní předpisy jsou k dispozici mimo jiné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.nizozemské vlády.

Kde mohu najít informace o průměrné délce různých řízení?

Výroční zpráva Rady pro justici obsahuje číselné údaje o délce trvání řízení. Zpráva je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Účetního dvora.

Daň z přidané hodnoty

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Jsou-li zveřejněny informace o nákladech, uvedené číselné údaje jsou bez DPH (připadá-li v úvahu).

Jaké jsou platné sazby?

Obecná sazba DPH na zboží a služby činí 21 %.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilní soudnictví

Pokud nemůžete (zcela) uhradit náklady na právníka nebo mediátora, můžete být za určitých podmínek způsobilí pro subvencovanou právní pomoc.

Právní pomoc se poskytuje pouze osobě, jejíž roční příjem činí 27300 EUR (pro svobodné osoby) nebo nižší nebo 38600 EUR (v případě manželů, spoluživatelů nebo rodiny samoživitelů s nezletilým dítětem) nebo méně. Právní pomoc se neposkytuje osobě, jejíž majetek převyšuje majetek osvobozený od daně. Viz články 12 a 34 zákona o Odkaz se otevře v novém okně.právní pomoci (Wrb).

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Právní pomoc je bezplatná, pokud soud přidal právního zástupce (viz článek 43 Wrbského zákona). V ostatních případech může rada pro právní pomoc přidat právníka k osobám, kterým může být nápomocen poradce podle trestního zákoníku nebo trestního řádu (článek 44 Wrb). Podle článku 35 Wrb platí, že je-li právní pomoc poskytnuta na základě doplnění, je účastník řízení povinen platit svůj vlastní příspěvek na příjmy.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Článek 44 Wrb stanoví, že právní pomoc oběti trestného činu proti morálce nebo násilnému trestnému činu je bezplatná bez ohledu na platební schopnost oběti. Je třeba rovněž poznamenat, že daný případ musí být stíhán a oběť má nárok na dávku v souladu s článkem 3 zákona o fondu pro odškodnění za násilné trestné činy.

Žádná povinnost

Žalovaní a obžalovaní nejsou povinni obrátit se na advokáta ve věcech projednávaných kantonálním soudcem nebo nájemní a nájemní komorou. Do všech ostatních občanskoprávních řízení se však musí zapojit obhájce, například před soudem nebo soudem.

Ve kterých případech musí poražená strana uhradit náklady vítězné strany?

O tom, kdo ponese náklady řízení, rozhodne soud. Použije se paušální částka (skutečně vynaložené náklady nejsou brány jako výchozí bod).

Odměny odborníků

Odměňování odborníků se liší. Správné částky naleznete ve vyhlášce ze dne 16. srpna 2003, kterou se stanoví poplatky, jak je uvedeno v článcích 3, 4, 6, 7, 17 a 18Odkaz se otevře v novém okně.zákona o celním sazebníku v trestních věcech (trestní vyhláška z roku 2003).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Příspěvky na překlady a tlumočení jsou následující:

  • Tlumočníci obdrží za svou práci 43,89 EUR za hodinu.
  • Překladatelé obdrží poplatek za přeložený řádek. Překlady z nebo do francouzštiny, němčiny a angličtiny jsou odměňovány sazbou 0,79 EUR za řádek. Pro ostatní evropské jazyky se účtuje sazba ve výši 1,20 EUR za řádek. Pro ostatní evropské jazyky a pro mnoho neevropských jazyků činí sazba 1,51 EUR a pro ostatní neevropské jazyky sazba 1,69 EUR na řádek.

Více informací o náhradách překladatelů a tlumočníků naleznete v nařízení Odkaz se otevře v novém okně.o trestních poplatcích z roku 2003.

Související odkazy

Federace nizozemských mediátorůOdkaz se otevře v novém okně.http://mediatorsfederatienederland.nl/

Oddělení pro právní pomocOdkaz se otevře v novém okně.https://www.juridischloket.nl/

Odkaz se otevře v novém okně.Soustava soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Náklady na soudní spory

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o sazbách v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Rozhodnutí o sazbách v trestních věcech 2003


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 24/11/2020