Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Kroatien

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?Allmänna domstolar är kommunala och regionala domstolar.

Kommunala domstolar

 1. avgöra mål som inte är föremål för tvist och som inte är föremål för tvist,
 2. lös egendom, fastighetsregister och fastighetsregister,
 3. handlägga andra fall av straffrättslig lagstiftning än sådana för vilka den andra domstolens behörighet har fastställts i lag,
 4. hantera överträdelsefall, utom de fall där det andra organets faktiska behörighet föreskrivs i lag,
 5. de ska besluta om erkännande och verkställighet av utländska domar och beslut av andra myndigheter som erkänns i lagen om domar.
 6. de deltar i internationell rättslig hjälp i förfaranden inom deras jurisdiktion,
 7. utföra uppgifter inom det rättsliga samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater i enlighet med sina befogenheter.
 8. de utför även andra uppgifter som anges i lag.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDe kroatiska domstolarna

Regionala domstolar (županijski sudovi)

 1. de ska handlägga överklaganden av kommunala domstolars beslut, om inte annat föreskrivs i lag.
 2. handlägga ärenden i första instans, när deras behörighet är föreskriven i lag,
 3. genomföra utredningar och disciplinära förfaranden inför disciplinära överträdelser och fatta beslut om brottet i första instans, när detta krävs enligt lag,
 4. de ska besluta om överklaganden av beslut i disciplinära förfaranden med anledning av att det är oskäligt att utöva sina notariers funktioner, om detta föreskrivs i lag.
 5. de deltar i internationell rättslig hjälp i förfaranden inom deras jurisdiktion,
 6. de bedriver internationellt rättsligt samarbete med Europeiska unionens medlemsstater i förfaranden inom deras jurisdiktion, med undantag för överträdelseförfaranden.
 7. verkställa verkställighet av ett utländskt straffrättsligt beslut,
 8. de utför även andra uppgifter som anges i lag.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolar i Kroatien


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 29/10/2019