Ανακοίνωση για το Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και η μεταβατική περίοδος της αποχώρησης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις συνεπαγόμενες αλλαγές.

Η Επιτροπή επικαιροποιεί προς το παρόν μέρος του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Όσον αφορά αστικές και εμπορικές υποθέσεις, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό και βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022:

  1. πληροφορίες για την εθνική νομοθεσία (δελτία πληροφοριών) τις οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις
  2. πληροφορίες και επίσημες κοινοποιήσεις που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό δικαστικό άτλαντα στον τομέα των αστικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις πληροφορίες για δημόσια έγγραφα (κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191)

Μέχρι το τέλος του 2022, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εκκρεμών διαδικασιών και δικών σχετικά με αστικές και εμπορικές υποθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αναθεωρημένη «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και κανόνες της ΕΕ στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου». Μπορείτε να συμβουλευτείτε το νέο έγγραφο εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/12/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.