Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση


Η διασυνοριακή συνεργασία (τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις) έχει καταδείξει ότι οι ευρωπαϊκές νομικές πράξεις και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί θα μπορούσαν να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων αν υπήρχε:

  • μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επαγγελματιών του νομικού κλάδου σε διάφορες χώρες της ΕΕ
  • καλύτερη γνώση της νομοθεσίας και των μέσων συνεργασίας της ΕΕ και
  • μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά την κατανόηση του ενωσιακού δικαίου (προκειμένου να εξασφαλίζεται ορθή εφαρμογή στις εθνικές υποθέσεις).

Η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών περιλαμβάνει κατάρτιση των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της ΕΕ και βελτίωση της γνώσης και της ενημέρωσης που έχουν για τα εθνικά δικαστικά συστήματα σε άλλα κράτη μέλη. Δίνεται προτεραιότητα στους αρμόδιους για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστές και εισαγγελείς, αλλά η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών έχει ουσιώδη σημασία και για άλλους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, όπως για παράδειγμα τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους νομικούς συμβούλους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους συμβολαιογράφους και τους διαμεσολαβητές. Όλοι οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου πρέπει να καταστούν επαρκείς ως προς τον ρόλο που διαδραματίζουν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλοκατανόηση είναι επίσης ουσιώδους σημασίας, ώστε να κατοχυρωθεί ένα ασφαλές νομικό περιβάλλον το οποίο προασπίζει τα δικαιώματα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων με σαφήνεια και συνοχή.


Δικαστική κατάρτιση

Η συνθήκη της Λισαβόνας παρείχε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομια νομική βάση για ανάληψη συντονισμένης δράσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό δίκαιο.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη παραμένουν πρωτίστως αρμόδια σε αυτόν τον τομέα.

Ως εκ τούτου, η παρούσα ενότητα θα συμπληρώνεται προοδευτικά με τη συμβολή των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των νομικών επαγγελμάτων.

Στην παρούσα ενότητα καταγράφεται η ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά:

Προωθείται επίσης η περαιτέρω χρήση:

  • εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες του νομικού κλάδου, εκπαιδευτές και παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης σε διάφορα θέματα ενωσιακού δικαίου και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις ορθές πρακτικές κατάρτισης των επαγγελματιών του νομικού κλάδου για εκπαιδευτές και παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης.
  • και των ορθών πρακτικών κατάρτισης.

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2015