Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Hvilke oplysninger vil jeg modtage fra myndighederne (for eksempel politi og offentlig anklagemyndighed), efter forbrydelsen har fundet sted, men før jeg anmelder forbrydelsen?

Politiet vil uden unødig forsinkelse oplyse dig om din ret til at modtage følgende oplysninger om:

 1. politistationen eller politikontoret, hvor du kan indgive din anmeldelse
 2. den form for støtte, du kan få, og af hvem, herunder, hvor det er relevant, grundlæggende oplysninger om adgang til lægehjælp, enhver specialisthjælp, herunder psykologhjælp, og alternativ indkvartering
 3. hvordan og på hvilke betingelser der ydes beskyttelse, herunder beskyttelsesforanstaltninger
 4. hvordan og på hvilke betingelser du kan kræve erstatning
 5. hvordan og på hvilke betingelser udgifter, der er afholdt i forbindelse med deltagelse i straffesagen, kan blive godtgjort
 6. hvordan og på hvilke betingelser du er berettiget til tolkning og oversættelse
 7. de muligheder, der er for at klage, hvis dine rettigheder ikke respekteres af det politikontor, som behandler din sag
 8. kontaktoplysninger til den betjent, der behandler din sag, til brug for kommunikationen med vedkommende.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen har fundet sted (EU-borgere og tredjelandsstatsborgere). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Hvis du er bosiddende i en anden medlemsstat, så vil det cypriotiske politi indhente en vidneforklaring fra dig, straks efter du anmelder forbrydelsen, for dermed at begrænse problemer vedrørende tilrettelæggelse af proceduren.

Hvis forbrydelsen blev begået i Republikken Cypern, og du er bosiddende i en anden medlemsstat, så kan du indgive anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, dersom du ikke er i stand til eller — i tilfælde af en grov forbrydelse — er uvillig til at gøre det i Cypern.

Hvis du anmelder en forbrydelse begået i en anden EU-medlemsstat til det cypriotiske politi, så skal dette sende anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, når politiet ikke har kompetence til at rejse tiltale i sagen

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Hvis du anmelder en forbrydelse til politiet, vil du modtage følgende oplysninger afhængigt af hvilken fase af proceduren, din anmeldelse befinder sig i:

 1. kontaktoplysninger til den politibetjent, som behandler din sag
 2. enhver begrundet afgørelse om at afslutte eller ikke at fortsætte en efterforskning, eller om ikke at rejse tiltale mod gerningsmanden
 3. hvor og hvornår retssagen finder sted, samt karakteren af tiltalen mod gerningsmanden
 4. oplysninger, der bringer dig i stand til at blive orienteret om straffesagens forløb. I særlige tilfælde, hvor sagens korrekte behandling kan påvirkes negativt af videregivelsen af sådanne oplysninger, kan de blive tilbageholdt efter en begrundet udtalelse fra Republikken Cyperns kammeradvokat.
 5. Oplysninger om din ret til at blive informeret, hvis den person, der er varetægtsfængslet, tiltalt eller dømt for den forbrydelse, som vedrører dig, løslades eller er flygtet. Denne information kan tilbageholdes, hvis der er en mulig eller fastslået risiko for, at den kan skade gerningsmanden.

Er jeg berettiget til vederlagsfri tolkebistand eller oversættelse (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ønsker at anmelde en forbrydelse, men ikke taler græsk, så kan du anmelde forbrydelsen på et sprog, du forstår, med den nødvendige sproglige assistance.

Politiet skal endvidere sikre, at du tilbydes:

 • vederlagsfri tolkebistand under efterforskningen, hvis du ikke forstår eller taler græsk
 • vederlagsfri oversættelse, på skriftlig anmodning, af alle oplysninger, der tilvejebringes under efterforskningen, i det omfang sådanne oplysninger er vigtige af hensyn til udøvelsen af dine rettigheder.

Hvordan sikrer myndighederne, at jeg forstår, og at jeg bliver forstået (hvis jeg er et barn, hvis jeg har et handicap)?

 • Politiet vil benytte et enkelt og forståeligt sprog til at kommunikere med dig, under hensyntagen til din personlige situation, herunder eventuelle handicap, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Al kommunikation, både mundtlig og skriftlig, skal være i en form, der er tilgængelig for personer med handicap, herunder, hvor det er nødvendigt, punktskrift eller tegnsprog.
 • Hvis du er mindreårig under 18 år, så vil du blive evalueret på grundlag af din alder, modenhed, synspunkter, behov og bekymringer for at sikre, at du kan forstå og bliver forstået. Din forælder, værge eller anden juridisk repræsentant vil blive informeret om de rettigheder, der måtte vedrøre dig.
 • Ved din første kontakt med politiet kan du være ledsaget af en person efter eget valg. Dette gælder dog ikke, hvis dette er til skade for dine interesser eller sagens forløb. Hvis du er en person med et handicap, så kan en person efter dit eget valg bistå dig under sagens efterforskning.

Hvis du er mindreårig, så vil oplysningerne blive givet til dig af de sociale myndigheder (med tolkebistand hvor nødvendigt) på et sprog, som du forstår, og under behørig hensyntagen til din alder og modenhed. Hvis du er en person med et handicap, så vil du modtage oplysningerne på en måde, som du kan forstå (f.eks. på tegnsprog).

Støtte til ofre

Følgende organisationer yder støtte til ofre for forbrydelser:

 • Behandlingsinstitutioner
 • Socialforsorgen
 • Mentalforsorgen
 • undervisnings- og kulturministeriets pædagogiske psykologtjeneste
 • ikke-statslige organisationer

Beskæftigelses-, velfærds- og socialministeriets socialforsorg tilbyder støtte til særligt sårbare grupper, herunder ofre for kriminalitet, ved at:

 • støtte familien med henblik på at sætte familiemedlemmerne i stand til effektivt at opfylde deres roller og ansvar løse familiekonflikter, som truer familiens sammenhold beskytte børns sikkerhed og velfærd forebygge kriminel adfærd og vold i hjemmet samt tilskynde til rehabilitering af personer involveret i asocial adfærd og kriminalitet
 • støtte særligt sårbare grupper
 • bistå de sociale myndigheder med at bestemme og håndtere særligt udsatte gruppers specifikke behov
 • bringe ofre i kontakt med andre kompetente myndigheder og ikke-statslige organisationer, der er i stand til at yde yderligere tjenester og støtte.

Vil politiet automatisk henvise mig til støtte for ofre?

Politiet vil henvise dig til statslige eller andre støttetjenester, hvis dette skønnes nødvendigt, og vil endvidere oplyse dig om de eksisterende muligheder nævnt herover:

Hvordan er mine personlige oplysninger beskyttet?

Politiet skal opfylde bestemmelserne i forfatningen, den gældende lovgivning og politiets adfærdskodeks, der sikrer, at dit privat- og familieliv vil blive respekteret og dine personoplysninger tilstrækkeligt beskyttet.

Ifølge loven kan dit navn og indholdet i din vidneforklaring ikke under nogen omstændigheder offentliggøres eller videregives.

Behandling af personoplysninger er underlagt en særlig lovgivning, der sikrer beskyttelse af dine personoplysninger.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til støtte for ofre?

Ja. Efter du har anmeldt forbrydelsen til politiet, vil de sociale myndigheder sikre, at du tilbydes vederlagsfri støtte afhængigt af dine behov, herunder bistand fra ikke-statslige organisationer i stand til at tilbyde særlig støtte.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare.

Politiet vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte din sikkerhed, navnlig hvis særlige beskyttelsesbehov er blevet fastslået. Afhængig af forbrydelsens art og omstændighederne, din personlige situation og eventuelle andre særlige behov for beskyttelse, kan særlige beskyttelsesforanstaltninger blive truffet i forbindelse med de forskellige faser i straffesagens forløb:

1) anbringelse af vidnet i et vidnebeskyttelsesprogram underlagt statsadvokatens tilsyn og kontrol

På statsadvokatens foranledning kan du blive indsat i et vidnebeskyttelsesprogram, som involverer politimæssige foranstaltninger til beskyttelse af din personlige samt din families sikkerhed, hvis nødvendigt.

2) Vidnebeskyttelse under den strafferetlige efterforskning:

Under den strafferetlige efterforskning:

 • politiet vil afhøre dig uden unødig forsinkelse, straks efter du har indgivet anmeldelse
 • antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og afhøring foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til den strafferetlige efterforskning
 • du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for den ene eller begge personer
 • lægeundersøgelser begrænses mest muligt og foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til straffesagen.

3) Ret til beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov:

Hvis du identificeres som et offer med særlige beskyttelsesbehov, så står følgende muligheder til rådighed for dig:

 • alle afhøringer udføres i lokaler, der er indrettet til eller tilpasset dette formål
 • alle afhøringer udføres af personer, som er passende uddannet til dette formål
 • alle afhøringer udføres af samme person, medmindre dette strider mod en effektiv retspleje, og
 • hvis du er offer for seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i nære forhold, skal dine afhøringer foretages af en person af samme køn som dig, hvis du ønsker det, under forudsætning af, at det ikke griber ind i straffesagens gang.

Navnlig:

Hvis du er offer for vold i hjemmet:

 • ingen videregivelse af dine personlige oplysninger i afhøringen af dig er tilladt
 • du kan blive henvist til et krisecenter, der drives af foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien
 • retten kan bestemme, at sagsøgte tilbageholdes, indtil sagen henvises til domstolen, eller den pågældende kan løslades med tilhold om ikke at besøge eller på nogen måde chikanere nogen af familiens medlemmer.

Hvis du er en mindreårig og offer for seksuelt misbrug:

 • dine personoplysninger må ikke offentliggøres i rapporten med din afhøring
 • beskæftigelses-, velfærds- og socialministeriets socialforsorg vil træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte din sikkerhed, hvis dine interesser er i strid med dine forældres.

Hvis du er offer for menneskehandel og udnyttelse:

 • ingen videregivelse af dine personlige oplysninger i afhøringen af dig er tilladt
 • Din sag skal anmeldes til de sociale myndigheder af en embedsmand, som er bekendt med din situation – de sociale myndigheder skal oplyse dig om dine rettigheder
 • Du har ret til beskyttelse uden forskelsbehandling, uanset din juridiske status eller ethvert samarbejde, du eventuelt har haft med politiet.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Politiet er primært ansvarlig for at tilbyde dig beskyttelse. Hvis nødvendigt, vil politiet samarbejde med andre kompetente organer i den offentlige eller private sektor for at sikre, at du beskyttes effektivt.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg er i fare for, at skadevolderen kan forvolde mig yderligere skade?

Politiet vil vurdere din sag med henblik på:

a) at identificere særlige beskyttelsesbehov og

b) at bestemme, hvorvidt du skal nyde godt af særlige beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med straffesagen på grund af din særlige sårbarhed over for sekundær og gentagen placering i offerrollen, intimidering og repressalier.

En individuel vurdering skal udføres i nært samarbejde med dig, og den skal tage højde for dine ønsker, også dit eventuelle ønske om ikke at nyde godt af særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg er i fare for at lide yderligere skade gennem retssystemet (under efterforskning og retssag)?

Individuel vurdering omfatter en vurdering af din udsættelse for risikoen for sekundær og gentagen placering i offerrollen for dermed at udelukke muligheden for, at du udsættes for sekundær og/eller gentagen placering i offerollen i strafferetssystemets organer.

Hvilken beskyttelse ydes til meget sårbare ofre?

Meget sårbare ofre tilbydes følgende former for beskyttelse:

1) anbringelse af vidnet i et vidnebeskyttelsesprogram underlagt statsadvokatens tilsyn og kontrol.

På statsadvokatens foranledning kan du blive indsat i et vidnebeskyttelsesprogram, som involverer politimæssige foranstaltninger til beskyttelse af din personlige samt din families sikkerhed, hvis nødvendigt.

2) Vidnebeskyttelse under den strafferetlige efterforskning:

Under den strafferetlige efterforskning:

 • politiet vil afhøre dig uden unødig forsinkelse, straks efter du har indgivet anmeldelse
 • antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og afhøring foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til den strafferetlige efterforskning
 • du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for den ene eller begge personer
 • de nødvendige lægeundersøgelser begrænses mest muligt og foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til straffesagen.

3) Beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov:

Hvis du identificeres som et offer med særlige beskyttelsesbehov, så står følgende til rådighed for dig:

 • alle afhøringer udføres i lokaler, der er indrettet til eller tilpasset dette formål
 • alle afhøringer udføres af personer, som er passende uddannet til dette formål
 • alle afhøringer udføres af samme person, medmindre dette strider mod en effektiv retspleje, og
 • hvis du er offer for seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i nære forhold, skal alle afhøringer foretages af en person af samme køn som dig, hvis du ønsker det, under forudsætning af, at det ikke griber ind i straffesagens gang.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, vil dine bedste interesser blive vurderet fra sag til sag og under hensyntagen til din alder, modenhed, synspunkter, behov og bekymringer.

Som mindreårig har du nogle yderligere rettigheder:

 • under hele sagens forløb kan du være ledsaget af dine forældre eller en embedsmand fra de sociale myndigheder, hvis du er under socialforsorgen
 • hvis du er offer for vold i hjemmet, kan direktøren for de sociale myndigheder i socialforsorgen indgive en anmeldelse på dine vegne, og alle foranstaltninger nødvendige for din sikkerhed vil blive truffet
 • hvis du er offer for seksuelt misbrug, kan enhver offentlig embedsmand indgive en anmeldelse på dine vegne, og alle foranstaltninger nødvendige for at beskytte din sikkerhed vil blive truffet
 • hvis du er uledsaget, vil du blive overdraget til de sociale myndigheder og vil have adgang til dine rettigheder, dvs. din ret til uddannelse, sundhedsvæsen og retten til familiesammenføring.
 • Retten til privatliv-Politiet vil træffe alle lovlige, nødvendige foranstaltninger for at forhindre offentlig udbredelse af enhver oplysning, der kan føre til din identifikation.
 • Særlige beskyttelsesbehov. Politiet:
  • skal sikre, at efterforskningen og strafforfølgelsesproceduren gennemføres, uanset om du eller din repræsentant har indgivet en formel anmeldelse, og at strafferetssagen kan fortsættes, selv i det tilfælde, at du trækker din anmeldelse tilbage
  • skal fortsætte retsforfølgelsen, også når du ikke længere er mindreårig
  • kan optage dine afhøringer som en del af efterforskningen.

Under afhøringen kan du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for denne person.

Afhøringerne skal foretages:

 • uden ubegrundet forsinkelse efter det tidspunkt, hvor hændelsen anmeldes til politiet
 • hvor nødvendigt i lokaler, som er specielt indrettet eller tilpasset til formålet
 • hvor nødvendigt af eller gennem en person, der har passende uddannelse til formålet
 • udelukkende i det omfang og antal, det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen og den strafferetlige procedure
 • i tilfælde af seksuelt mistrug vil afhøringerne blive foretaget af uddannede personer, som er af samme køn som barnet.

Mine familiemedlemmer er døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.

Loven giver dig mulighed for at rejse erstatningskrav mod skadevolderen. Du kan også rette henvendelse til de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mine familiemedlemmer er døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.
  • Loven giver dig mulighed for at rejse erstatningskrav mod skadevolderen. Du kan også rette henvendelse til de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mit familiemedlem var offer for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.

Kan jeg få adgang til mæglingsydelser? På hvilke betingelser? Vil jeg være beskyttet under mægling?

På Cypern findes der ingen lovgivningsmæssige rammer for mæglingstjenester.

Hvor kan jeg finde den lovgivning, der er relevant for mine rettigheder?

Lovgivningen vedrørende dine rettigheder er

 • Lovene om vold i hjemmet 2000-2015 (Forebyggelse og beskyttelse af ofre).
 • Loven af 2014 om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel misbrug af børn og børnepornografi.

Du kan finde denne lovgivning vedrørende dine rettigheder på den cypriotiske advokatsammenslutnings hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.cylaw.org/

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse på enhver politistation. Politiet vil indlede en efterforskning i din sag, så snart du indgiver en formel anmeldelse af forbrydelsen og afgiver en skriftlig forklaring.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad der sker med sagen?

Du kan modtage information om udviklingen i sagen fra den politibetjent (efterforsker), som har fået din sag tildelt. Når din sag er blevet indbragt for retten, kan du få oplysninger om retssagens forløb hos en medarbejder ved den afdeling, som behandler din sag i retten.

Kan jeg få juridisk bistand (under efterforskningen og retssagen)? På hvilke betingelser?

Du kan få gratis retshjælp til sager, der er omfattet af loven om vederlagsfri retshjælp, i forbindelse med sager vedrørende særlige typer krænkelser af menneskerettighederne.

"Sager vedrørende særlige typer af krænkelser af menneskerettighederne" betyder enhver:

a) civil sag ved enhver retsinstans, på ethvert trin, anlagt mod Republikken Cypern på grund af skader påført en person som følge af særlige krænkelser af menneskerettighederne, eller

b) straffesager iværksat af enhver person, hvor kravet vedrører særlige krænkelser af menneskerettighederne.

Den form for retshjælp, der er tilgængelig i henhold til ovennævnte lov:

a) bistand i form af rådgivnings-, assistance- og advokattjenester i forbindelse med civile retssager, der er anlagt i Republikken Cypern eller i forbindelse med straffesager, som

b) udelukkende består af bistand i form af rådgivning i tilfælde af civile retssager, der er anlagt uden for Republikken Cypern.

De menneskerettigheder, der beskyttes inden for rammerne af den ovennævnte lov, er dem, der garanteres af:

a) afsnit II i Republikken Cyperns forfatning

b) loven af 1962, der ratificerer den europæiske menneskerettighedskonvention

c) lovene af 1967-1995, der ratificerer den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination

d) loven af 1969, der ratificerer den internationale pagt (økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, borgerlige og politiske rettigheder)

e) loven af 1989, der ratificerer den europæiske konvention til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller vanærende behandling eller straf

f) lovene af 1990 og 1993, der ratificerer konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

g) loven af 1985, der ratificerer FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

h) loven af 1990, der ratificerer konventionen om barnets rettigheder.

Vederlagsfri retshjælp ydes til:

 • ofre for menneskehandel i forbindelse med sager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
 • mindreårige, der er ofre for menneskehandel, i forbindelse med retssager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
 • mindreårige, der er ofre for seksuel udnyttelse, børnepornografi, seksuel omgang og/eller seksuelt misbrug, i forbindelse med sager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

Endvidere har børn, der er ofre for en eller flere af de strafbare handlinger, der er beskrevet i loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi — uanset om ofret er villigt til at samarbejde med anklagemyndigheden med henblik på efterforskning, retsforfølgning eller retssag — direkte adgang til vedlagsfri rådgivning i alle af sagens faser i henhold til loven om advokatbistand samt vederlagsfri retshjælp, hvis den pågældende ikke er i besiddelse af de nødvendige midler, uanset bestemmelserne i loven om retshjælp.

Når barnet har ret til en advokat, kan det modtage rådgivning og få udpeget sin egen juridiske rådgiver og repræsentant, der handler på barnets vegne i sager, hvor der er, eller der kunne opstå, en interessekonflikt mellem barnet og indehaveren af forældremyndigheden.

Enhver, der er offer for en eller flere af de strafbare handlinger, der er beskrevet i loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi — uanset om den pågældende er villig til at samarbejde med anklagemyndigheden med henblik på efterforskning, retsforfølgning eller retssag — har i henhold til loven om advokatbistand direkte adgang til vedlagsfri rådgivning i alle af sagens faser samt vederlagsfri retshjælp.

For at kunne opnå vederlagsfri retshjælp er det nødvendigt at indgive en skriftlig anmodning til den domstol, hvor din sag er under behandling. Domstolen kan bevilge vederlagsfri retshjælp på grundlag af:

a) en socio-økonomisk rapport fra socialkontoret, der beskriver din og din families økonomiske situation, din regelmæssige indkomst samt enhver anden indtægt, der stammer fra din ansættelse eller fra andre kilder, dine og din families grundlæggende leveomkostninger og eventuelle andre forpligtelser eller behov, du måtte have

b) situationens alvor eller enhver anden omstændighed, som f.eks. at bestemme, om det ville være i retfærdighedens tjeneste at bevilge dig vederlagsfri bistand til at forberede og behandle din sag.

Modtagerne af retshjælp har ret til at vælge en advokat, der tilbyder vederlagsfri retshjælp, blandt dem, der er villige til at tilbyde denne type tjenester ifølge den gældende lovgivning. Hvis en modtager af retshjælp undlader at udpege en advokat efter eget valg, så vil retten i henhold til de gældende bestemmelser beskikke en advokat, der er optaget på en liste, der er udarbejdet af den cypriotiske advokatsammenslutning.

Kan jeg anmode om godtgørelse af mine udgifter (for deltagelse i efterforskning/retssag)? På hvilke betingelser?

Republikken Cypern vil refundere dig alle de udgifter, som er nævnt i loven. Oplysninger om, hvordan og under hvilke betingelser du kan anmode om godtgørelse, kan fås på statsadvokatens distriktskontorer hos politiet.

Kan jeg klage, hvis min sag afsluttes uden at blive indbragt for retten?

Du kan anmode om en begrundet afgørelse fra politiet, hvis efterforskningen eller retsforfølgelsen ikke fortsætter eller er blevet indstillet.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i sagen som vidne for anklagemyndigheden og afgive forklaring i den ret, der behandler sagen.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? Er jeg, eller kan jeg for eksempel vælge at være: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget?

I straffesager er du vidne for anklagemyndigheden. Hvis du indgiver et erstatningskrav mod gerningsmanden, vil du optræde som sagsøger i de civile retssager herom.

Hvad er mine rettigheder og pligter i den forbindelse?

Som vidne for anklagemyndigheden har du pligt til at afgive vidneforklaring i den ret, der behandler sagen. Hvis du har indgivet søgsmål med påstand om erstatning, kan du blive oplyst om dine rettigheder og pligter hos den advokat, som fører din sag ved de civile domstole.

Kan jeg fremsætte en erklæring eller afgive forklaring under retssagen? På hvilke betingelser?

I forbindelse med enhver straffesag, hvor du vidner for anklagemyndigheden, kan du læse og benytte den forklaring, som du har afgivet til politiet, eller fremlægge de beviser, som du har gjort tilgængelige for politiet under efterforskningen. Hvis du ønsker at fremsætte en erklæring, eller tilføje noget til din oprindelige vidneforklaring eller til de beviser, som du har gjort tilgængelige for politiet, bør du kontakte den ansvarlige ved den afdeling af retten, hvor din sag behandles.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage under retssagen?

Under retssagen vil anklageren oplyse dig om, hvornår og hvordan retsmøderne finder sted, samt hvilken tiltale der er rejst mod gerningsmanden. Du kan også anmode om at blive oplyst om endelige domme, der afsiges i sagen.

Har jeg adgang til sagsakterne?

Du har ingen ret til adgang til sagens akter.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere afgørelsen?

Du har ikke ret til at appellere den afgørelse, som træffes af retten i første instans. Statsadvokaten har ret til at appellere.

Hvilke rettigheder har jeg efter en domfældelse?

En afgørelse kan eventuelt benyttes af din advokat, hvis du rejser et erstatningskrav over for gerningsmanden.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Du er berettiget til støtte efter domsafsigelsen og/eller beskyttelse i en rimelig periode, afhængigt af dine behov på det pågældende tidspunkt.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Efter anmodning kan politiet informere dig om den dom, som retten har afsagt over gerningsmanden.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder førtidig eller betinget løsladelse) eller undslipper fra fængslet?

Efter anmodning kan du blive underrettet:

a) hvis den person, der har været fængslet, tiltalt eller dømt for en forbrydelse, der vedrører dig, er blevet løsladt eller er undsluppet fra fængslet

b) om eventuelle relevante foranstaltninger truffet af hensyn til din beskyttelse, hvis en fængslet person, der er anklaget eller dømt for forbrydelser, der vedrører dig, løslades eller undslipper fra fængslet.

Det understreges, at denne information kan tilbageholdes, hvis der er en mulig eller fastslået risiko for, at den kan skade gerningsmanden.

Vil jeg blive hørt i forbindelse med løsladelse eller afgørelser om prøveløsladelse? Kan jeg for eksempel fremsætte en erklæring eller klage over løsladelsen?

Du har ingen ret til at blive hørt i forbindelse med en løsladelse eller afgørelse om prøveløsladelse, som vedrører gerningsmanden.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning

Hvad er proceduren for at kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. retssag, civilt søgsmål, adhæsionsproces)

Du har ret til at anlægge en sag mod gerningsmanden for den forbrydelse, som er begået mod dig. Du kan også kontakte de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mindreårige under 18 år har ret til at rejse et erstatningskrav mod alle ansvarlige parter for forbrydelser, der er omfattet af loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi og om krænkelser af menneskerettighederne. Gerningsmanden bærer det civilretlige ansvar for at betale erstatning for alle specifikke eller generelle skader, som offeret eller ofrene har pådraget sig.

Enhver person, der er et offer i henhold til loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, har ret til at indgive et søgsmål med krav om erstatning fra alle ansvarlige parter for enhver forbrydelse begået mod den pågældende i henhold til ovennævnte lov samt for krænkelser af menneskerettighederne. Gerningsmanden bærer det civilretlige ansvar for at betale erstatning for alle specifikke eller generelle skader, som offeret eller ofrene har pådraget sig, herunder alle eventuelle skyldige restancer til offeret eller ofrene som følge af deres tvungne beskæftigelse.

Retten har pålagt gerningsmanden at betale mig skadeserstatning. Hvordan kan jeg være sikker på, at skadevolderen betaler?

Hvis gerningsmanden undlader at betale den erstatning, som retten har tilpligtet ham at betale, kan du via din advokat rette henvendelse til retten, som vil pålægge vedkommende at betale den tildelte erstatning. Hvis gerningsmanden ikke følger rettens kendelse, vil den pågældende omgående blive arresteret og fængslet

Hvis skadevolderen ikke kan betale, kan staten så betale mig et forskud? På hvilke betingelser?

Der er ikke fastsat regler i lovgivningen om, at staten udbetaler forskud til ofrene.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Erstatning kan ydes af staten i den form, som er beskrevet i loven af 1997 om erstatning til ofre for voldsforbrydelser (lov 51(I)/97), til ofre for voldsforbrydelser eller deres pårørende, hvis:

a) ofret eller den pågældendes pårørende ikke er i stand til at opnå erstatning fra skadevolderen uanset grunden, og

b) ingen erstatning er tilgængelig fra andre kilder, eller erstatningsbeløbet er mindre end det, der er fastsat i ovennævnte lov:

Erstatning efter ovennævnte lov skal betales, også i tilfælde hvor gerningsmanden ikke retsforfølges eller dømmes:

Hvis erstatningen fra andre kilder er mindre end den, som er foreskrevet i ovennævnte lov, vil staten betale differencen.

Loven fastsætter også de omstændigheder, hvorunder der gives afslag på erstatning, og bestemmer endvidere, hvad der indgår i erstatningsbeløbet.

"Voldsforbrydelse" betyder enhver forsætlig forbrydelse, der er begået i Republikken Cypern, og som involverer vold og forårsager død, alvorlige fysiske skader eller dårligt helbred som et direkte resultat heraf, herunder nogle af de følgende strafbare handlinger, forudsat at de forårsager nogen af ovennævnte konsekvenser:

Forsætligt manddrab: (artikel 203 og 204), drabsforsøg: (artikel 214), voldtægt: (artikel 144), voldtægtsforsøg: (artikel 146), kidnapning: (artikel 148), kidnapning af en kvinde på under 16 år: (artikel 149), handlinger, hvis formål er at forvolde alvorlig personskade: (artikel 228), alvorlig personskade: (artikel 231), forsøg på at forvolde fysisk skade gennem anvendelse af eksplosive stoffer: (artikel 232), ondsindet brug af gift: (artikel 233), skader: (artikel 234), overfald, der forårsager fysiske skader: (artikel 243), andre overfald: (artikel 244), forbrydelser mod den personlige frihed: (artikel 245-254), brandstiftelse: (artikel 315).

En anmodning om skadeserstatning efter ovennævnte lov skal indgives til direktøren for den sociale sikringsordning inden for et rimeligt tidsrum og under alle omstændigheder senest to år efter de fysiske skader, det dårlige helbred eller døden, alt efter hvad der er relevant, blev forvoldt.

Anmodningen skal ledsages af en politirapport, en lægeattest og enhver anden dokumentation, som kan være nyttig for denne vurdering. Direktøren for den sociale sikringsordning kan efter eget skøn anmode om yderligere beviser, der kan være nødvendige for at træffe afgørelse, herunder bevis for at ingen erstatning er eller vil blive betalt fra andre kilder, herunder i form af en edsvoren erklæring fra ansøgeren.

Er jeg berettiget til erstatning, hvis skadevolderen ikke dømmes?

Tildeling af erstatning til ofrene er ikke betinget af, at gerningsmanden kendes skyldig i forbrydelsen. Retten afsiger kendelse om tildeling af erstatning i forbindelse med erstatningssager. Disse sager er klart adskilte fra udfaldet af en straffesag.

Er jeg berettiget til betaling i en nødsituation, mens jeg venter på, at der træffes afgørelse om mit erstatningskrav?

Du kan ikke modtage en sådan betaling i en nødsituation, da der ikke er fastsat regler herom i loven.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Ret til støtte og bistand

Jeg er offer for en forbrydelse, hvor skal jeg henvende mig for at få støtte og hjælp?

Politi€¦â€¦â€¦199/1460

Skadestuer på offentlige hospitaler

Den lokale socialforvaltning

Skolepsykologer

Psykiatriske institutioner

En nødtelefon for ofre

Ikke-statslige organisationer

De følgende nødtelefonlinjer er tilgængelige i Republikken Cypern:

1460 - Borger-hotline

1440 - Vold i hjemmet

1498 - Oplysning om narkotika og assistance

116111 - Børne- og ungdomstelefonlinje

116000 - Hotline for forsvundne børn på Cypern

Er støtten til ofre gratis?

Støtte til ofre ydes af statslige og ikke-statslige organer og er vederlagsfri.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra statslige institutioner og myndigheder?

Du kan modtage følgende former for støtte fra statslige institutioner:

 • Sundhedsydelser fra sundhedsvæsenet
 • Psykologstøtte fra psykiatriske institutioner og fra skolepsykologer
 • Beskyttelse fra socialforvaltningen på grundlag af arrestordre udstedt mod gerningsmanden og/eller kendelser om beskyttelse af ofre
 • Gennemførelse af særlige politimæssige foranstaltninger under efterforskningen for at forhindre, at den pågældende på ny bliver offer for en forbrydelse.
 • Effektiv politibeskyttelse for at forhindre intimidering eller repressalier fra gerningsmanden og/eller enhver anden person
 • Retslige foranstaltninger på retsmødet for at beskytte ofre med behov for særlig beskyttelse (f.eks. børn, ofre med psykosociale handicap).

Hvis du er offer for vold i hjemmet, er et barn, der har været udsat seksuelt misbrug, eller offer for menneskehandel, vil socialforvaltningen oplyse dig om dine rettigheder og tilbyde dig støtte. De vil endvidere sætte dig i kontakt med alle kompetente statslige og ikke-statslige organisationer, som vil tage sig af din sag og tilbyde dig støtte. Hvis dine interesser er i konflikt med dine forældres interesser, vil direktøren for socialforvaltningen træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dig.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Du kan modtage følgende typer af støtte fra ikke-statslige organisationer:

 • Psykologisk støtte
 • Overnatning på krisecentre for ofre.
Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.