Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ρουμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στο τμήμα αυτό παρέχεται μια εικόνα των δραστηριοτήτων του υπαγόμενου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας - του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου


Ποιες πληροφορίες παρέχει το εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας;

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διοίκηση του κεντρικού, μηχανογραφημένου μητρώου εμπορίου.

Η οργάνωση των γραφείων του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας υπάγεται στο Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου τέτοια γραφεία υπάρχουν στο Βουκουρέστι και σε καθένα από τους 41 νομούς της Ρουμανίας. Είναι αρμόδια για την τήρηση, την οργάνωση και τη διαχείριση των τοπικών μητρώων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990, το εμπορικό μητρώο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες που έχουν καταχωριστεί σ’ αυτό, όπως:

 • εταιρείες
 • εθνικές επιχειρήσεις
 • εθνικές εταιρείες
 • αυτοδιοικούμενοιυς οργανισμούς
 • συνεταιριστικές εταιρείες
 • οργανώσεις συνεταιρισμών
 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • ομίλους οικονομικών συμφερόντων
 • ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικών συμφερόντων
 • ευρωπαϊκές εταιρείες
 • ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
 • ανεξάρτητους εμπορευόμενους
 • ατομικές επιχειρήσεις
 • οικογενειακές επιχειρήσεις και
 • όποιο άλλο πρόσωπο προβλέπει ρητά ο νόμος.

Στο εμπορικό μητρώο καταχωρίζονται όλες οι πράξεις, τα συμβάντα, οι αναφορές, τα έγγραφα καθώς και η ταυτότητα των επαγγελματιών, των οποίων η καταχώριση επιβάλλεται από τον νόμο και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο προβλέπεται ρητά από τον νόμο.

Στον ιστότοπο του εμπορικού μητρώου (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) είναι διαθέσιμα τα εξής:

1. έγγραφα
2. πληροφορίες και υπηρεσίες διαρθρωμένες ανά ενότητα και υπηρεσία
3. πληροφορίες για το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου και τις υπηρεσίες εμπορικού μητρώου των δικαστηρίων
4. διάφορες πληροφορίες για το κοινό, η πρόσβαση στις οποίες παρέχεται δωρεάν.
5. τα έντυπα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός
6. διατυπώσεις καταχώρισης στο Εμπορικό Μητρώο για κάθε κατηγορία εμπορικών επιχειρήsεων και πράξεων
7. στατιστικά στοιχεία για τις καταχωριζόμενες πράξεις.

 • ιστορικά στοιχεία για τον οργανισμό
 • δίκτυο γραφείων εμπορικού μητρώου
 • έντυπα (για τους επαγγελματίες κ.λπ.) και αναγκαίες διατυπώσεις
 • φόροι και τέλη που εισπράττονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία του εμπορικού μητρώου
 • υπηρεσίες
 • νομοθεσία
 • στατιστικά στοιχεία
 • μέσα ενημέρωσης.

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακής πύλης της υπηρεσίας, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από επιχειρησιακό τομεακό πρόγραμμα «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», «Επενδύοντας στο μέλλον!» στο πλαίσιο του σχεδίου «Επιγραμμικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) που παρέχονται από τα γραφεία εμπορικού μητρώου για την επιχειρηματική κοινότητα μέσω μιας μόνης ειδικής πύλης».

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται στο Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι:

 • Recom online
 • Προκαταρκτικοί έλεγχοι (επαληθεύσεις διαθεσιμότητας και/ή δέσμευση της ονομασίας/λογότυπου φυσικού/νομικού προσώπου, οικογενειακής/ατομικής επιχείρησης)
 • καταχώριση στο εμπορικό μητρώο
 • επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο
 • παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό εταιρειών, στατιστικά στοιχεία
 • έκδοση εγγράφων (πιστοποιητικών)
 • ενημερωτικά σημειώματα
 • κοινοποιήσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο
 • αποφάσεις αναστολής αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο
 • στατιστικές (πράξεις στο κεντρικό εμπορικό μητρώο, εταιρείες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων).

Η υπηρεσία «Recom online» παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • επωνυμία·
 • εταιρική έδρα
 • ενιαίο κωδικό εγγραφής
 • αριθμό καταχώρισης της επιχείρησης στο εμπορικό μητρώο
 • εταιρικό καθεστώς
 • τηλέφωνο
 • τηλέτυπο
 • τηλεομοιοτυπία·
 • εγγεγραμμένο και καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο
 • κύρια δηλωθείσα δραστηριότητα του επαγγελματία
 • δευτερεύουσες δηλωθείσες δραστηριότητες του επαγγελματία
 • στοιχεία των συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων (κατοικία / εταιρική έδρα, εταιρικό κεφάλαιο, αριθμός και είδος κατεχόμενων μετοχών, ημερομηνία και τόπος γέννησης των φυσικών συνδεδεμένων προσώπων, ατομικός αριθμός / ενιαίος αριθμός καταχώρισης)
 • στοιχεία σχετικά με τη διοίκηση (κατοικία / εταιρική έδρα, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, δικαιώματα)
 • στοιχεία σχετικά με τις θυγατρικές, υποκαταστήματα (εταιρική έδρα, τηλέφωνο)
 • στοιχεία σχετικά με δευτερεύουσες εγκαταστάσεις (εταιρική έδρα, τηλέφωνο)
 • στοιχεία ισολογισμού (κύκλος εργασιών, αριθμός υπαλλήλων, μεικτά κέρδη), σε περίπτωση που έχουν δοθεί τέτοια στοιχεία.

Είναι η πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας δωρεάν;

Πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει το εμπορικό μητρώο γίνεται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακώς μέσω της πύλης επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου. Για την πρόσβαση απαιτείται εγγραφή του χρήστη (με τη δημιουργία ονόματος και κωδικού χρήστη) και σύναψη σύμβασης με τους πελάτες, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και την καταβολή τέλους.

 • Γενικές πληροφορίες για τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν ρυθμιζόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, κατά περίπτωση, (έμποροι, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, δημόσιοι οργανισμοί και αρχές κ.λπ.) παρέχονται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Για την πρόσβαση στην ενότητα της υπηρεσίας «Recom online» που παρέχεται έναντι τέλους απαιτείται επίσης εγγραφή του χρήστη. Η πρόσβαση είναι δυνατή όλο το 24ωρο.
 • Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι δυνατή μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, μόνο μετά από εγγραφή του χρήστη (με τη δημιουργία ονόματος και κωδικού χρήστη).
 • Η πρόσβαση στην ενότητα της υπηρεσίας που αφορά την πρόοδο των αιτήσεων καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στο Εμπορικό Μητρώο παρέχεται δωρεάν.
 • Η πρόσβαση στην ενότητα της υπηρεσίας που αφορά αποφάσεις αναστολής των αιτήσεων καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στο Εμπορικό Μητρώο παρέχεται δωρεάν.
 • Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες για το κοινό (οικονομικές καταστάσεις, εκούσια λύση, λύση εκ του νόμου κ.λπ.) παρέχεται δωρεάν.
 • Η πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του δικτυακού τόπου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ παρέχεται δωρεάν και είναι δυνατή όλο το 24ωρο.
 • στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, οι υπηρεσίες είναι μερικώς δωρεάν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο των επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου έχει ως προϋπόθεση την υποχρεωτική δήλωση των στοιχείων του χρήστη.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας

Οι πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο της υπηρεσίας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRecom on-line μπορούν να αναζητηθούν με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • επωνυμία της εταιρείας
 • αριθμό καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο
 • ενιαίο κωδικός καταχώρισης
 • νομό στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα.

Γενικές πληροφορίες για ενδιαφερόμενα πρόσωπα οι οποίες παρέχονται δωρεάν είναι, μεταξύ άλλων:

 • η επωνυμία της εταιρείας
 • η περιοχή και ο νομός στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα
 • ο αριθμός καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο (εκχωρείται από το μηχανογραφημένο εμπορικό μητρώο)
 • ο ενιαίος κωδικός καταχώρισης (εκχωρείται από το Υπουργείο Οικονομικών)
 • το καταστατικό της εταιρείας
 • η προηγούμενη εταιρική έδρα
 • ακυρωθέν πιστοποιητικό καταχώρισης
 • εγγεγραμμένο κεφάλαιο κάτω από το προβλεπόμενο από τον νόμο όριο
 • λύση
 • πτώχευση
 • απόσπασμα ετήσιου ισολογισμού του εμπορικού μητρώου
 • ημερομηνία τελευταίας καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο.

Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας

Το Εμπορικό Μητρώο ιδρύθηκε το 1990 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990 περί εμπορικού μητρώου.

Δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πύλη ειδικά για την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία άρχισε να λειτουργεί το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Oι στόχοιΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτου Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι:

 • πληροφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας, των δημόσιων οργανισμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ενδιαφερόμενων μερών για τις πραγματοποιούμενες πράξεις στο εμπορικό μητρώο
 • μείωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση πρόσβασης στην πληροφορία
 • μείωση της συμφόρησης στις θυρίδες εξυπηρέτησης του εμπορικού μητρώου
 • μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή εγγράφων σχετικά με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο
 • απλούστευση των διαδικασιών για την καταχώριση των επαγγελματιών, την παροχή οικονομικών πληροφοριών και την αναζήτηση πληροφοριών και εγγράφων
 • πληροφόρηση των αιτούντων επιγραμμικών υπηρεσιών και σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά στοιχεία από το εμπορικό μητρώο.

Σε ποιο βαθμό μπορώ να βασιστώ στα έγγραφα του μητρώου;

Το εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας είναι οργανωμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αυτός έχει δημοσιευτεί με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες. Η έγκριση για την εγκατάσταση προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο, της δραστηριότητάς τους και η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, όπως και η καταχώριση των τροποποιήσεων τέτοιων καταστατικών πράξεων, ή άλλων στοιχείων που προβλέπονται ρητά, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 26/1990, του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009, του νόμου αριθ. 359/2004, όπως και η έγκριση της λειτουργίας νομικών προσώπων και μεθοδολογικών κανόνων για τον τρόπο τήρησης των εμπορικών μητρώων, της πραγματοποίησης των καταχωρίσεων και της χορήγησης των πληροφοριών. Τα ειδικά στοιχεία κάθε μορφής άσκησης μιας δραστηριότητας για την οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο διέπονται από ειδικές κανονιστικές πράξεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: νόμος αριθ. 31/1990, νόμος αριθ. 1/2005, νόμος αριθ. 566/2004, έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 44/2008, νόμος αριθ. 161/2003.

Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οποίες τρίτα μέρη μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες και στα έγγραφα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/17/ΕΕ, είναι οι εξής:

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες: «Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας, τα ακόλουθα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να ζητούν εγγραφή ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταχώριση στο εμπορικό μητρώο: οι ανεξάρτητοι εμπορευόμενοι, οι ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις, οι εταιρείες, οι εθνικές εταιρείες και οι εθνικές επιχειρήσεις, οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί, οι όμιλοι οικονομικών συμφερόντων, οι συνεταιριστικές εταιρείες, οι οργανώσεις συνεταιρισμών, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικών συμφερόντων με κύρια έδρα στη Ρουμανία, όπως και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβλέπεται από τον νόμο.»


  Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο 2 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης « κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή με την παύση αυτής, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβλέπει το εδάφιο 1 έχουν υποχρέωση να ζητούν να εγγραφούν στο ίδιο μητρώο πράξεις και συμβάντα των οποίων η καταχώριση προβλέπεται από τον νόμο.»
 1. Η παροχή πληροφοριών που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και η έκδοση αντιγράφων των σχετικών πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

(1) Το εμπορικό μητρώο είναι δημόσιο.

(2) Το Γραφείο Εμπορικού Μητρώου υποχρεούται να εκδίδει, με χρέωση του ενδιαφερομένου που έχει υποβάλει την αίτηση, αντίγραφα πιστοποιητικών καταχώρισης στο μητρώο και άλλων υποβληθέντων εγγράφων, όπως και πληροφορίες για δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και βεβαιώσεις για την καταχώριση ενός συμβάντος.

(3) Για τις πράξεις που προβλέπονται στο εδάφιο 2 η αίτηση και η αποστολή της απάντησης μπορούν να γίνουν με αλληλογραφία.
(4) Κατόπιν αίτησης, τα έγγραφα που προβλέπονται στο εδάφιο 1 εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε ενσωματωμένη είτε συνημμένη.

(5) Τα τέλη για την έκδοση αντιγράφων και/ή την παροχή πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες για την έκδοση αυτών.»

Η εκτελεστότητα πράξεων και συμβάντων προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

(1) Η εγγραφή και οι αναφορές γίνονται εκτελεστές έναντι τρίτων από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο εμπορικό μητρώο ή της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, ή σε άλλο έντυπο, όπως προβλέπει ο νόμος.
(2) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να ζητήσουν την καταχώριση πράξης δεν μπορούν να επικαλεστούν έναντι τρίτων πράξεις ή συμβάντα που δεν έχουν καταχωριστεί, εκτός από την περίπτωση στην οποία μπορούν να αποδείξουν ότι τα τρίτα μέρη γνώριζαν τα έγγραφα αυτά

Επίσης, για τις εταιρείες υπάρχει ειδική πρόβλεψη με την ίδια έννοια στο άρθρο 50 - 53 του νόμου αριθ. 31/1990 σχετικά με τις εταιρείες, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

Άρθρο 50
(1) Πράξεις ή συμβάντα, τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί όπως προβλέπεται από τον νόμο, δεν είναι εκτελεστά έναντι τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι τα γνώριζε.

(2) Πράξεις που η εταιρεία πραγματοποίησε πριν από την 16η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, της έκθεσης του αρμόδιου δικαστή (προς το παρόν, η αρμοδιότητα για την επίλυση τέτοιων αιτημάτων εναπόκειται στον διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου/σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009, όπως έχει με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες) δεν μπορούν να αντιταχθούν κατά τρίτων, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να τα γνωρίζουν.

Άρθρο 51
Τρίτα μέρη μπορούν να επικαλεστούν πράξεις ή συμβάντα για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε δημοσίευση, εκτός αν η παράλειψη δημοσίευσης ακυρώνει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 52
(1) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του υποβληθέντος στο γραφείο εμπορικού μητρώου κειμένου και αυτού που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, ή στον Τύπο, η εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων το δημοσιευθέν κείμενο. Τρίτα μέρη μπορούν να επικαλεστούν έναντι της εταιρείας το δημοσιευθέν κείμενο, με εξαίρεση την κατάσταση στην οποία η εταιρεία αποδείξει ότι γνώριζε το υποβληθέν στο γραφείο εμπορικού μητρώου κείμενο. (το άρθρο 52 κεφ. IV τίτλος ΙΙ τροποποιήθηκε από το άρθρο Ι σημείο 31 του νόμου 441/2006 την 1η Δεκεμβρίου 2006).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

(1) Το εμπορικό μητρώο συνίσταται σε μητρώο καταχώρισης των νομικών προσώπων εταιρειών, εθνικών εταιρειών και επιχειρήσεων, αυτοδιοικούμενων οργανισμών, ομίλων οικονομικών συμφερόντων, οργανώσεων συνεταιρισμών, ευρωπαϊκών εταιρειών, ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικών συμφερόντων, άλλων νομικών προσώπων που προβλέπονται ρητά από τον νόμο, με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία, ένα μητρώο για την καταχώριση νομικών προσώπων συνεταιριστικών εταιρειών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία και ένα μητρώο για την καταχώριση ανεξάρτητων εμπορευόμενων, ατομικών και οικογενειακών επιχειρήσεων, με επαγγελματική ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία. Τα μητρώα αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένο περιβάλλον (το άρθρο 12 εδάφιο 1 του κεφαλαίου ΙΙ τροποποιήθηκε από το άρθρο Ι σημείο 5 του νόμου 152/2015 στις 16 Ιουλίου 2015).

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009 για τη λήψη μέτρων σχετικά με τη δραστηριότητα καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο, όπως εγκρίθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 84/2010, οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται βάσει απόφασης του διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου/προσώπου που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου ή, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει δικαστικής απόφασης σε τελευταίο βαθμό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.


  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες «Η ημερομηνία καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο είναι η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώριση έγινε στην πράξη λειτουργική στο εν λόγω μητρώο.»


  Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 εδάφιο 2 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009:       η καταχώριση στο εμπορικό μητρώο λειτουργεί εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της απόφασης του διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου/ του προσώπου που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, ενώ στην περίπτωση εγγραφής ενός επαγγελματία, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής.


  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 εδάφιο 2 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες: «Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται ηλεκτρονικά, τόσο στο επίπεδο των γραφείων εμπορικού μητρώου που συνδέονται με το δικαστήριο, όσο και στο επίπεδο του κεντρικού μηχανογραφημένου γραφείου. »

  Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες δείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος ιστότοπος του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Σχετικά έγγραφα

Νόμος αριθ. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Έκτακτο διάταγμα αριθ. 116/2009PDF(255 Kb)ro

Μεθοδολογικοί κανόνες της 10ης Οκτωβρίου 2008 για τον τρόπο τήρησης του εμπορικού μητρώουPDF(1034 Kb)ro

Νόμος αριθ. 359/2004PDF(527 Kb)ro


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2016